Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2002

Běžné príjmy v tis. Sk
Bežné príjmy spolu 15 245  
Podielové dane zo ŠR:
 
 
Daň z príjmov fyzických osôb - ŠR (podielové dane) - spolu  
3 950
Daň z príjmov pr. osôb-ŠR (podielové dane)  
825
Cestná daň - ŠR (podielové dane)  
690
Dotácia na funkciu samosprávy ŠR (podľa počtu trvale bývajúcich občanov)  
385
Decentralizačná dotácia na činnosť matriky  
199
Dotácia na VPP  
250
Podielové dane zo ŠR spolu
6 299
 
Daň z nehnuteľností:    
Daň z nehnuteľností FO  
800
Daň z nehnuteľností PO  
2 500
Daň z nehnuteľností spolu 3 300
 
Ostatné vlastné príjmy:    
Starostlivosť o starších občanov - príjmy za stravné  
165
Odstraňovanie komunálneho odpadu (popl. za odpad v zmysle VZN)  
1 185
Poplatok za výherné a zábavné hracie prístroje (40 tis. Sk x 8 automatov)  
320
Príjmy z prenajatého nehnut. majetku - budovy a pôda vr. MKS (70 tis. Sk)  
1 130
Správne poplatky FO (ryb. lístky,drobné stavby,rozhodnutia)  
180
Poplatky za psov  
38
Užívanie verejného priestranstva (trhovisko prílež. a umiest. stánkov trvalé)  
220
Poplatok z reklamy FO a PO (40 tis. Sk + 80 tis. Sk OŠK)  
120
Poplatok z pred. akl. náp. a tab. výr.  
300
Poplatok zo vstupného  
3
Výťažok z prev. lotérii a iných hier (5%)  
20
Ostatné miestné poplatky FO (hlásenie,kopírovanie ... )  
30
Ostatné príjmy obcí (príjmy z bank. úrokov a divid., cint. popl., vratky, vstupné a čl. prísp. OŠK)  
753
Ostatné príjmy od FO a PO (vyňatie z pôd. fondu zelená cesta, Kajči, Špirková, za Záhradami, nájomné domy, komun. za školu)  
145
Príjmy za poplatky KT  
30
Ostatné vlastné príjmy spolu 4 639  
Prevod zostatku hospodárenia 1 007  
Bežné príjmy spolu 15 245  
Bežné výdavky spolu 15 245  
Výstavba a oprava miestnych komunikácií - opravy a ostatné výdaje (dľa rozpisu HS)
1 130
 
Bankové poplatky 35  
Ostatná činnosť v školstve (hračky, komexstern, opravy školských budov) 401  
OŠK - príspevok na činnosť vr. výmeny bojlera 40 tis. Sk 670  
energia a údržba mimohracích plôch 200  
MKS - príspevok na činnosť (prevádzka MKS a kultúrna činnosť, výtv. súťaž Dúha, regulácia kotolne, opona)
400
 
Obradné siene (sobáše a uvítanie detí do života a pod. ) 10  
Ostatná činnosť v kultúre - údržba a bežbé opravy MR
20
 
Starostlivosť o starších občanov (soc. výpomoc, posedenia, soc. taxik, stravovanie, oprava priestorov) 650  
Starostlivosť o rod. a deti (výpomoc viacdetným rodinám a postihn. deťom) 85  
Verejné osvetlenie (opravy, údržba spotr. energie vr. výmeny nových svetiel)
930
 
Pohrebníctvo (údržba a prev. domov smútku 220 tis. Sk, ostatná prevádzka 83 tis. Sk) 303  
Verejná zeleň (mzdy VPP, dohody, mat. výdavky) 489  
Čistenie a zimná údržba miest. komunikácií 40  
Odstraňovanie komunálneho odpadu (úprava a rekult. smetiska, vývoz kontajnerov a odvoz fy Petmas, monitoring, uloženie odpadu, budovanie zberového dvora a jeho prevádzka) 2 240  
Občianské a záujmové združenia – príspevky 200  
Príspevky cirkvám 150  
Členovia OZ a OR (odmeny, materiálové a iné výdaje)
500
 
Splátka úveru - nájomné byty ŠFRB 250  
Správa obce - správa úradu obce (réžia) 6 542  
plyn, elektrina, vod. stoč., tel.  
690
trhy, mohyly  
110
repre + dary  
180
mater. výdaje  
320
opravy zar. bežné  
100
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  
3 140
odvody organizácie  
762
prev. a oprava mot. vozidiel  
280
opr. budovy a kotol.  
110
kanc. potreby  
210
služby nevýr. povahy, poistenie, príspevky ZMOS, RVC, tlač. Spravodaja  
290
odmeny mimo prac. pomer  
350
Správa obce - spolu 6 542
 
Bežné výdavky spolu 15 245  

V Dunajskej Lužnej, 10. 2. 2002