Rozpočet - kapitálový 2002

Kapitálový rozpočet 2002  rozpis
položky
položka
Kapitálové príjmy:
v tis. Sk
v tis. Sk
233 Príjem z predaja pozemkov (8 za školou, 2 Codecon, 1 Kov. zahr., podnik. poz.)   4 465
239 001 Združené prostriedky na IS + VO Zel. cesta   5 117
519 Úver na nájomné byty   13 250
Poplatok za ČOV (ekviv. )   1 386
Kapitálové príjmy spolu 24 218
Kapitálové výdaje:
v tis. Sk
v tis. Sk
714 Nákup dopravných prostriedkov:    
714 001 Osobný automobil
350
 
714 010 Pracovné stroje (krovinorez)
24
 
Nákup dopravných prostriedkov spolu  
374
715 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (počitač)   70
716 Projektová príprava a predpríprava (nájomné byty, Krížna a Kováčova zahr.)   400
717 Nové stavby a rekonštrukcia    
717 001 Realizácia nových stavieb (výstavba miestnych komunikácií a výstavba miest a obcí)    
výstavba miestnych komunikácií:    
cesta za záhradami N. L., Jánošíková
950
 
chodník od ing. Tomovčíka po Kyščiaka
300
 
komunikácia za školou
600
 
komunikácia 8 RD PD
146
 
komunikácia Krížna ul. 7 RD
78
 
komunikícia Trnkova 14 RD
350
 
komunikácia Csáder 7 RD
191
 
komunikácia Stašiniak 12 RD
170
 
verejné osvetlenie Zelena cesta
180
 
výstavba miestnych komunikácií spolu   2 965
semafór  
380
KT (infokanál, rozvod)  
200
ostatná činnosť v kultúre (MR rozvody vonk. )  
500
výstavba miest a obcí:    
IS za školu
1 400
 
IS 8 RD PD
200
 
IS IBV Kelemenova
500
 
IS Krížna ul. 7 RD
193
 
IS Poľná ul.
500
 
IS Csáder 7 RD
700
 
IS Stašiniak 12 RD
600
 
výstavba nájomných domov (bytov)
13 250
 
zástavka Jánošíková - kostol
50
 
zvon N. Lipnica
50
 
výstavba miest a obcí spolu   17 443
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (stacionár)   500
718 200 Ostatné - združenie prostriedkov na ČOV   1 386
Kapitálové výdaje spolu 24 218

V Dunajskej Lužnej, 10. 2. 2002