Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2003

Položka Ukazovateľ
v tis. Sk
230 Kapitálové príjmy
13 191
 
231 Príjem z predaja budov (kotolňa)
4 500
 
233 Príjem z predaja pozemkov
2 500
 
  v tom:
 
 
  CODEC.
1000
 
 
  Kov. zah.
500
 
 
  za školou Krížna ul.
500
   
  pozemky podnikat. k.ú. Jánošíková
500
 
 
2 390 011 Združené prostriedky na IS
3 341
 
2 390 012 Príspevok na IS
850
 
2 390 013 Poplatok za ČOV (ekvivalenty)
2 000
 
700 Kapitálové výdaje
13 191
 
11 Správa úradu
1 563
 
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
 
 
714001 Motorové vozidlá – osobný automobil
 
350
714004 Pracovné stroje – kosačka
 
500
717003 Prestavba – rekonštrukcia OU
 
713
  0451 Cestná doprava
4 968
 
716001 Projektová príprava
 
200
717001 Nové stavby – miestne komunikácie
 
4 768
  v tom:
 
 
  komunikácia za školou
3856
 
 
  komunikácia Trnkova 14 RD
343
 
 
  komunikácia Henc
269
 
 
  komunikácia za školou - pokračovanie
300
 
 
  0620 Rozvoj obcí
5 060
 
715025 Miestny rozhlas do nových ulíc
 
500
716001 Projektová príprava
 
200
717001 Nové stavby inžinierskych sietí (IS)
 
4 360
  v tom:
 
 
  IS za školou
1100
 
 
  IS Henc
680
 
 
  IS IBV Kelemenova
200
 
 
  IS Poľná ul.
200
 
 
  IS Stašiniak 5 RD
680
 
 
  IS Za školou – pokračovanie
700
 
 
  Verejné osvetlenie v nových uliciach
500
 
 
  Autobusové zastávky
300
 
 
  0804 Cintoríny
250
 
  Nové oplotenie cintorína v Novej Lipnici
 
250
  0810 OKŠK
350
 
717001 Tréningové ihrisko OKŠK
 
100
717003 Kompletná rekonštrukcia soc.zariadení OKŠK
 
250
  10202 Ďalšie sociálneslužby – staroba
 
 
717003 Stacionár
1 000