Plnenie bežného rozpočtu obce za rok 2004

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU v tisícoch Sk     Plnenie k 31.12.2004 Zmena
      tis. Sk %  
DAŇOVÉ PRÍJMY   23 221 20 681 89,06  
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku   5 655 5 708 100,94  
Dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane) 4 500   4 734 105,20  
Dane z príjmov právnických osôb (podielové dane) 1155   974 84,33  
Dane z nehnuteľností   3 590 3 213 89,50  
Daň z pozemkov 2 760   2463 89,24  
Daň zo stavieb 780   700 89,74  
Daň z bytov 50   50 100,00  
Domáce dane na tovary a služby   766 537 70,10  
Poplatky za psov 48   50 104,17  
Poplatky z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 300   80 26,67  
Výťažok z prevádzkovania lotérií a iných hier 40   44 110,00  
Poplatok z reklamy fyzických a právnických osôb 75   128 170,67  
Poplatok zo vstupného 3   0 0,00  
Poplatok za užívanie verejného priestranstva 300   235 78,33  
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti   950 861 90,63  
Cestná daň ( podielová daň zo štátneho rozpočtu) 950   861 90,63  
NEDAŇOVÉ PRÍJMY          
Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku   2 244 1921 85,61  
Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda 200   121 60,50  
Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby 700   353 50,43  
Prenájom - nájomné byty 1 344   1447 107,66  
Administratívne poplatky   1444 873 60,46  
Správne popl.od fyz.osôb-rozhodnutia pokuty drobne stavby 894   295 33,00  
Poplatky za výherné a zábavné hracie prístroje ( 9 ks x 40 tisíc) 400   440 110,00  
Správne poplatky - matrika 150   138 0,92  
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb   295 306 103,73  
Ostatné miestne poplatky ( hlásenie, kopírovanie) 80   85 106,25  
Starostlivosť a starších občanov - stravovanie 215   221 102,79  
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby   2 130 2 107 98,92  
Cintorínske poplatky 30   24 80,00  
Poplatky za odstraňovanie komunálneho odpadu ( podľa VZN) 2 100   2 083 99,19  
Ostatné príjmy   2 914 2 557 87,75  
Ostatné príjmy od fyzických a práv.osôb + opatrovat. 577   220 38,13  
Príjmy z prevodov z peňažných fondov 2 337   2 337 100,00  
Príjmy z účtov finančného hospodárenia 130 130 135 103,85  
Príjmy od klientov stacionára 720 720 381 52,92  
GRANTY A TRANSFÉRY          
Granty ( príspevky)   1 520 1610 105,92  
Združenie obcí na spoločný úrad 720   796 110,42  
Granty na rozvoj sociálnej sféry 800   814 101,75  
Transféry (dotácie)   863 472 54,69  
Dotácia na funkciu samosprávy podľa počtu obyvateľov 403   0 0,00  
Decentralizačná dotácia na činnosť matriky 210   222 105,71  
Dotácia na stacionár 250   250 100,00  
           
Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo   12 906 13 344 103,39  
           
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK     Plnenie k 31.12.2004 Zmena
      tis. Sk % k 30.11.
SPRÁVA OBCE   23 221  21 644 93,21 23173
Mzdy a platy 4790 4790 4205 87,79  
Odvody do fondov 1750 1750 1331 76,06  
Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby   3 034 3 319 109,39  
Cestovné 15   12 80,00  
Elektrická energia 110   96 87,27  
Plyn 220   169 76,82  
Telefón 260   293 112,69  
Poplatky- televízia,rádio 11   3 27,27  
Poštovné 120   116 96,67  
Materiál,náhradné diely a pracovné náradia 357   393 110,08  
Stravovanie 200   186 93,00  
Benzín 75   89 118,67  
Servis a údržba vozidiel 47   40 85,11  
Vodné, stočné 100   128 128,00  
Opravy a údržby budov a zariadení 354   461 130,23  
Školenia a kurzy 30   20 66,67  
Repre-občerszvenie,dary,ocenenia 420   442 105,25  
Poistenie budov a úrazové pistenie zamestnancov 60   93 155,00  
Prídel do sociálneho fondu 120   107 89,17  
Poplatky, odvody, dane 25   59 236,00  
Advokátske a komerčné služby 50   47 94,00  
Odmeny poslancom a členom komisií 300   355 118,33  
Civilná služba 1   1 100,00  
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 159   209 131,45  
Poplatky banke a auditorské služby 105 105 60 57,14  
Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania 830 830 824 99,28  
Cestná doprava   1620 1158 70,70  
Oprava ciest a chodníkov 1500   1060 70,67  
Štúdie, expertízy a posudky 100   72 72,00  
Geometrické plány 20   0 0,00  
Nakladanie s odpadmi   2 109 1963 93,08  
Vývoz odpadu firmou Petmas 1000   1007 100,70  
Vývoz odpadu firmou IZO Bau 100   127 127,00  
Zber veľkoobjemného odpadu 2krát ročne 80   60 75,00  
Vývoz plastov firmou Triada 149   159 106,71  
Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake 700   550 78,57  
Údržba zberového dvora a mzda správcovi 50   30 60,00  
Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu 30   30 100,00  
           
           
Mestá a obce   763 521 68,28  
Príspevok na prevádzku autobusovej dopravy 250        
Materiál, náhradné diely a opravy 160   144 90,00  
Údržba detských ihrísk , zastávok 103   87 84,47  
Štúdie,expertízy a posudky-Námestie sv. Martina 250   290 116,00  
Ochrana prírody a krajiny   704 685 97,30  
Materiál a náhradné diely 50   25 50,00  
Sadenice, stromy a kríky 20   4 8,00  
Pohonné hmoty 40   48 120,00  
Servis, opravy a údržba vozidla 50   35 70,00  
Údržba verejnej zelene 280   252 90,00  
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 264   321 121,59  
Verejné osvetlenie   1 136 1072 94,37  
Spotreba elektrickej energie 1000   915 91,50  
Materiál a náhradné diely 50   37 74,00  
Oprava verejného osvetlenia 50   117 234,00  
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 36   3 8,33  
Obecný kultúrny a športový klub   125 117 93,60  
OKŠK - spotreba plynu 50   42 84,00  
OKŠK prenájom telocvične 35   35 100,00  
OKŠK Spravodaj 40   40 100,00  
Obecný kultúrny a športový klub - príspevok   2 115 2115 100,00  
Miestny rozhlas   87 87 100,00  
Oprava miestneho rozhlasu 87   87 100,00  
Cintoríny   256 121 47,27  
Spotreba elektrickej energie 12   5 41,67  
Vodné, stočné 17   5 29,41  
Materiál a náhradné diely 44   14 31,82  
Údržba cintorínov 183   97 53,01  
Transféry - dotácie   446 423 94,84  
Príspevok katolícka cirkev 70   70 100,00  
Príspevok evanjelická cirkev 70   70 100,00  
Príspevok MŠ 16   16 100,00  
Spoločenské organizácie, združenia, nadácie 260   230 88,46  
Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania 30   37 123,33  
Školy a školské zariadenia   611 570 93,29  
Základná škola-dotácia na opravu kotla 75   150 200,00  
Materská škola - oprava a údržba budov 380   264 69,47  
Základná umelecká škola 5   5 100,00  
Školská jedáleň - materiál 151   151 100,00  
Ďalšie sociálne služby - stacionár   894 911 101,90  
Mzdy a odvody 160   166 103,75  
Energie 193   106 54,92  
Ostatné náklady 211   381 180,57  
Stravné 80   8 10,00  
Dotácia na stacionár 250   250 100,00  
Ďalšie sociálne služby - staroba   627 626 104,86  
Stravovanie 270   296 109,63  
Očerstvenie 40   44 110,00  
Príspevok na sociálny taxík 72   72 100,00  
Jednorazové peňažné dávky 245   214 87,35  
Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi   85 51 60,00  
Jednorazové peňažné dávky 85   51 60,00  
Spoločný stavebný úrad   924 1263 136,69  
Mzdy 432   546 126,39  
Odvody do fondov 162   167 103,09  
Poplatok za telefón 20   31 155,00  
Príspevok obce na spoločný stavebný úrad 250   330 132,00  
Kancelárske potreby 60   70 116,67  
Prenájom     119    
Matrika   210 222 105,71  
Mzdy 141   148 104,96  
Odvody 47   52 110,64  
Materiál 22   22 100,00