Plnenie kapitálového rozpočtu obce za rok 2004

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2004       Plnenie k 31.12
        tis. Sk. %
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU v tis. Sk     12 451 14 732 118,32
Príjem z predaja pozemkov Codecon,Oltus,Kováčová záhr.,          
doplatok Triomen, pri trafo     3000 3333 111,1
Príjem z predaja kotolne     3148    
Príjem z plynovodu Trnková     396 396 100
Príjem fin.prostriedkov z FNM na energetiku       4685  
Pri ústave, pohľadávka PD Úsvit-700 tis., Za školou, Za záh     850 700 82,35
Príspevok na inžinierske siete     2810 1259 44,8
Poplatok za ekvivalenty na čističku odpadových vôd (ČOV)     300 1796 598,67
Dotácia na inžinierske siete ( IS ) Zelená ulica     1300 1410 108,46
Príspevok na AT stanicu     400 906 226,5
Dotácia na školstvo zo ŠR     247 247 100
           
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU v tis. Sk     12 451 8 228 66,08
  OBECNÉ ZDRUŽENÉ Z DOTÁCIE plnenie k 31.12
  11 001 150 1 300 tis. Sk %
SPRÁVA ÚRADU          
Nákup kosačky + radlica na odhŕňanie snehu 360     353 98,06
Splátka leasingu 68     68 100
Rekonštrukcia budovy obecného úradu 990     109 11,01
Budovanie stacionára 400     387 96,75
Nová strešná krytina na budovu základnej školy 650     403 62
Elektroinštalácia na cintorínoch a verejné osvetlenie 425     558 131,29
CESTNÁ DOPRAVA          
Komunikácia Pri hrádzi 600     517 86,17
ROZVOJ OBCE          
Inžinierské siete Poľná plyn 250     250 100
Inžinierské siete Stašiniak plyn 500     400 80
Inžinierske siete - kanalizácia Zelená ulica 150 150 1 300 1450 90,63
Verejné osvetlenie v nových uliciach 1 500     1018 67,87
Rozhlas v nových uliciach a rekonštrukcia 1 000     408 40,8
Vsakovačky 800     163 20,38
Projekty na otvorenie nových ulíc a digitalizácia 640     194 30,31
Dopravné značenie 100     34 34
Označenie ulíc a súpisné čísla 600     193 32,17
Budovanie tréningového ihriska 100     100 100
Rekonštrukcia cintorínov + chodník 700     272 38,86
Káblová televízia 200     360 180
Chodník N.Lipnica - Hubert 358     358 100
Chodník Jánošíková - DEDO 213     213 100
Softwer a hardver 150     105 70
Školstvo - oprava strechy dotácia zo ŠR 247     247 100
Park Za hrádzou - z dotácie       68