Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná a jeho plnenie v roku 2005

BEŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 
 
plnenie k 31.12.2005
         
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU v tisícoch Sk
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
  28 707 29 472 103
DAŇOVÉ PRÍJMY
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 14 000   15 855 113,3
Dane z príjmov fyzických a právnických osôb        
Dane z nehnuteľností 4 100   4 307 105,1
Daň z pozemkov   2 600 2 807 108,0
Daň zo stavieb   1 440 1 440 100,0
Daň z bytov   60 60 100,0
Domáce dane na tovary a služby 1 294   1 037 80,1
Daň za psa   74 74 100,0
Daň za ubytovaciu kapacitu   60 42 70,0
Daň za výherné automaty /13 x 40/   520 620 119,2
Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty   60 25 41,7
Daň za užívanie verejného priestranstva -   580 276 47,6
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku 2 350   2 339 99,5
Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda   200 157 78,5
Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby   800 786 98,3
Prenájom - nájomné byty   1 350 1 396 103,4
Administratívne poplatky 1 040   513 49,3
Správne popl.od fyz.osôb - rozhodnutia pokuty   880 392 44,6
Správne poplatky - matrika   160 121 75,6
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb 335   241 71,9
Ostatné miestne poplatky ( hlásenie, kopírovanie)   90 95 105,6
Poplatok za opatrovaných   185 92 49,7
Starostlivosť a starších občanov - stravovanie   60 54 90,0
Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad 2 345   2 115 90,2
    2 345 2 115 90,2
Ostatné príjmy 1 720   1 416 82,3
Cintorínske poplatky   40 32 80,0
Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier   80 20 25,0
Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb   600 364 60,7
Príjmy z prevodov z peňažných fondov   1 000 1 000 100,0
Príjmy z účtov finančného hospodárenia 147   136 92,5
Príjmy od klientov stacionára 74   87 117,6
GRANTY A TRANSFÉRY
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
Granty ( príspevky) 1 000   1 009 100,9
Dotácia z KSU   120 125 104,2
Združenie obcí na spoločný úrad   880 884 100,5
Transféry (dotácie) 228   228 100,0
Decentralizačná dotácia na činnosť matriky   228 228 100,0
Dotácia na kultúru a na voľby     100  
Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné 74 74 89 120,3
Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo   7 377 7 808 105,9
         
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
  28 707 28 192 98
SPRÁVA OBCE
plán tis. Sk
plnenie tis. Sk
plnenie %
Mzdy a platy   5 175 5 053 97,7
Odvody do fondov   1 645 1 545 93,9
Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby 3 830   3 830 100,0
Elektrická energia   150 76 50,7
Plyn   250 225 90,0
Telefón   300 281 93,7
Poplatky- televízia,rádio   2 1 50,0
Poštovné   150 143 95,3
Materiál,náhradné diely a pracovné náradia   447 456 102,0
Stravovanie   309 309 100,0
Benzín   100 102 102,0
Servis a údržba vozidiel , splátka leasingu   174 174 100,0
Vodné, stočné   30 33 110,0
Opravy a údržby budov a zariadení   340 395 116,2
Školenia a kurzy   15 17 113,3
Výskum mohyly a publikácie   150 149 99,3
Repre-občerstvenie,dary,ocenenia   385 319 82,9
Poistenie budov a úrazové pistenie zamestnancov   80 91 113,8
Prídel do sociálneho fondu   128 132 103,1
Poplatky, odvody, dane   20 31 155,0
Advokátske a komerčné služby   40 63 157,5
Odmeny poslancom a členom komisií   510 544 106,7
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   250 289 115,6
Poplatky banke a auditorské služby 105   65 61,9
Úrok z úveru 296 296 296 100,0
Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania 534 528 528 98,9
Cestná doprava 450   386 85,8
Oprava ciest a chodníkov   400 291 72,8
Štúdie, expertízy a posudky   10 10 100,0
Geometrické plány   40 85 212,5
Nakladanie s odpadmi 2 553   2 497 97,8
Vývoz odpadu firmou Petmas   1 107 1 052 95,0
Vývoz odpadu IZO Bau a 2 krát ročne   307 307 100,0
Vývoz plastov firmou Triada   155 155 100,0
Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake   914 914 100,0
Nákup vriec   20 19 95,0
Údržba zberového dvora a oplotenie   20 20 100,0
Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu   30 30 100,0
Mestá a obce 164   135 82,3
Materiál, náhradné diely a opravy   50 81 162,0
Údržba detských ihrísk   4 4 100,0
Štúdia - rekreačný park za hrádzou   60 0 0,0
Štúdie expertízy a posudky - nám.sv.Martina - doplatok   50 50 100,0
Ochrana prírody a krajiny 405   405 100,0
Materiál a náhradné diely   40 40 100,0
Sadenice, stromy a kríky   45 66 146,7
Pohonné hmoty   80 80 100,0
Servis, opravy a údržba vozidla   50 34 68,0
Údržba verejnej zelene   50 40 80,0
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   140 145 103,6
Verejné osvetlenie 1 316   1 316 100,0
Spotreba elektrickej energie   1 066 1 080 101,3
Materiál a náhradné diely   50 35 70,0
Oprava verejného osvetlenia a semafóru   200 201 100,5
Obecný kultúrny a športový klub - príspevok 2 618   2 618 100,0
Miestny rozhlas 30   2 6,7
Oprava miestneho rozhlasu   30 2 6,7
Cintoríny 166   158 95,2
Spotreba elektrickej energie   25 17 68,0
Vodné, stočné   5 13 260,0
Materiál a náhradné diely   22 3 13,6
Údržba cintorínov - Stríž, vymaľovanie   114 125 109,7
Transféry - dotácie 290   276 95,2
Spoločenské organizácie,združenia,nadácie,cirkvi   260 255 98,1
Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania   30 21 70,0
Školy a školské zariadenia 6 560   6 558 100,0
Základná škola-školská družina   260 260 100,0
Materská škola   2 967 2 967 100,0
Základná umelecká škola   1 983 1 983 100,0
Školská jedáleň   1 090 1 090 100,0
MŠ rekonštrukcia   260 258 99,2
Ďalšie sociálne služby - stacionár 425   425 100,0
Mzdy a odvody   290 289 99,7
Energie   52 57 109,6
Ostatné náklady   33 33 100,0
Stravné   50 46 92,0
Ďalšie sociálne služby - staroba 502   466 92,8
Stravovanie   160 155 96,9
Občerstvenie   45 25 55,6
Príspevok na sociálny taxík   72 75 104,2
Jednorazové peňažné dávky   225 211 93,8
Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi 65   55 84,6
Jednorazové peňažné dávky   65 55 35,8
Spoločný stavebný úrad 1 265   1 265 100,0
Mzdy   587 587 100,0
Odvody do fondov   190 177 93,2
Poplatok za telefón   30 26 86,7
Príspevok obce na spoločný stavebný úrad   268 238 88,8
Kancelárske potreby   70 118 168,6
Prenájom   120 119 99,2
Matrika 313   313 100,0
Mzdy a odvody   280 280 100,0
Materiál   33 33 100,0