Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná rok 2006

BEŽNÝ ROZPOČET v tisícoch Sk Návrh Plnenie
k 30.06.2006
návrh
zmeny
           
  tis. Sk tis. Sk tis. Sk % tis. Sk
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 32 394   19 482 60,14 32 644
           
DAŇOVÉ PRÍJMY 2 1985   2 3579

107,25

250
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 17 333   9 830 56,72  
Dane z príjmov fyzických osôb   17 333 9 830 56,72  
Dane z nehnuteľností 4 250 4 250 3 061 72,03  
Domáce dane na tovary a služby 402   429 106,72  
Daň za psa   80 76 95,00  
Daň za ubytovaciu kapacitu   37 14 37,84  
Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty   30 9 30,00  
Daň za užívanie verejného priestranstva -   255 330 129,42 250
NEDAŇOVÉ PRÍJMY 9 230   7 918 85,79  
Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku 2 347   1 188 50,62  
Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda   160 0 0,00  
Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby   767 369 48,11  
Prenájom MKS   150 63 42,00  
Prenájom - nájomné byty   1 270 756 59,53  
Administratívne poplatky 1 130   314 27,79  
Poplatok za výherné automaty /14x45/   630 90 14,29  
Správne poplatky od fyzických osôb   380 175 46,06  
Správne poplatky - matrika   120 49 40,84  
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb 226   83 36,73  
Ostatné miestne poplatky ( hlásenie, kopírovanie)   90 42 46,67  
Poplatok za opatrovaných   136 41 30,15  
Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad 2 376 2 376 2 127 89,52  
Zisk z podnikania - penzión 470 470 470 100,00  
Ostatné príjmy 1 030   631 61,27  
Cintorínske poplatky   40 8 20,00  
Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier   20 9 45,00  
Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb   500 144 28,80  
Príjmy z prevodu rezervného fondu   470 470 100,00  
Príjmy z účtov finančného hospodárenia 140 140 118 84,29  
Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a popl.rodičov 1 361 1 361 705 51,80  
Príjmy od klientov stacionára 150 150 66 44,00  
           
GRANTY A TRANSFÉRY 9 022   5 276 58,48 630
Granty ( príspevky) 958   339 35,39  
Združenie obcí na spoločný úrad   840 290 34,53  
Dotácia na stavebnú činnosť z KSU   118 49 41,53  
Transféry (dotácie) 221   121 54,76  
Decentralizačná dotácia na činnosť matriky   141 86 61,00  
Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné   80 35 43,75  
Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo 7 843 7 843 4 356 55,54 630
           
  tis. Sk tis. Sk tis. Sk % tis. Sk
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK 32 394   15 420 47,64 32 644
           
SPRÁVA OBCE 32 394   15 420 47,64 250
Mzdy a platy 5 580 5 580 2 824 50,61  
Odvody do fondov 2 030 2 030 819 40,35  
Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby 4 267   2 100 49,22  
Elektrická energia   130 58 44,62  
Plyn   220 155 70,46  
Telefón   300 114 38,00  
Poplatky- televízia,rádio   2 3 150,00 4
Poštovné   150 85 56,67  
Materiál,náhradné diely a pracovné náradia   400 205 51,25  
Stravovanie   250 279 111,60  
Benzín   120 56 46,67  
Servis a údržba vozidiel , splátka leasingu   150 107 71,34  
Vodné, stočné   30 156 520,00 150
Opravy a údržby budov, vrátane škôl a štadióna   710 160 22,54  
Školenia a kurzy   20 2 10,00  
Mohyly - stála expozícia   150 0 0,00 -150
Repre-občerstvenie,dary,ocenenia   385 89 23,12  
Poistenie budov a úrazové pistenie zamestnancov   90 35 38,89  
Prídel do sociálneho fondu   120 44 36,67  
Poplatky, odvody, dane   10 2 20,00  
Advokátske a komerčné služby,štúdie   96 88 91,67 50
Vyúčtovanie stravného,motivačného,školských potrieb a volieb     13   20
Daň z príjmu - penzión   124 0 0,00 -124
Odmeny poslancom a členom komisií   510 244 47,85  
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   300 205 68,34  
Poplatky banke a auditorské služby 60 60 44 73,34  
Cestná doprava 1 200   56 4,67  
Oprava ciest a chodníkov   900 53 5,89  
Štúdie, expertízy a posudky   200 3 1,50  
Geometrické plány   100 0 0,00  
Nakladanie s odpadmi 2 655   1 413 53,22  
Vývoz odpadu firmou Petmas   1 152 724 62,85  
Vývoz odpadu 2x ročne a likvidácia čierných skládok   260 88 33,85  
Vývoz plastov firmou Triada   159 81 50,95  
Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake   984 455 46,24  
Nákup vriec a výroba nálepiek   40 20 50,00  
Údržba zberového dvora a oplotenie   30 13 43,34  
Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu   30 32 106,67  
Mestá a obce 225   52 23,12  
Materiál, náhradné diely a opravy   100 19 19,00  
Údržba detských ihrísk   30 33 110,00  
Údržba a oplotenie Harušťák   50 0 0,00  
Vodomerné šachty , stacionár a OcU   45 0 0,00  
OKŠK - vyúčtovanie za rok 2 005 350   312 89,15  
Energie, odstupné a mzdy   350 312 89,15  
Ochrana prírody a krajiny 460   127 27,60  
Materiál a náhradné diely   50 21 42,00  
Sadenice, stromy a kríky   80 20 25,00  
Pohonné hmoty   80 39 48,75  
Servis, opravy a údržba vozidla   50 2 4,00  
Údržba verejnej zelene   50 0 0,00  
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   150 45 30,00  
Verejné osvetlenie 1 330   941 70,76  
Spotreba elektrickej energie   1 200 892 74,34 300
Materiál a náhradné diely   50 9 18,00  
Oprava verejného osvetlenia   80 40 50,00  
Miestny rozhlas 50   4 8,00  
Oprava miestneho rozhlasu   50 4 8,00  
Cintoríny 126   104 82,54  
Spotreba elektrickej energie   20 13 65,00  
Vodné, stočné   11 2 18,19  
Materiál a náhradné diely   12 0 0,00  
Údržba cintorínov - Stríž, vymaľovanie   83 89 107,23  
Transféry - dotácie 2 199   1 310 59,58  
Spoločenské organizácie,združenia,nadácie,cirkvi   2 169 1 265 58,33  
Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania   30 45 150,00  
Školy a školské zariadenia 8 432   4 095 48,57  
Základná škola-školská družina   286 0 0,00  
Materská škola   3 264 1 632 50,00  
Základná umelecká škola   2 221 1 110 49,98  
Školská jedáleň   1 300 648 49,85  
Prevod vlastných príjmov na ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ   1 361 705 51,80  
Ďalšie sociálne služby - stacionár 664   299 45,03  
Mzdy a odvody   334 155 46,41  
Energie   65 103 158,47  
Ostatné náklady   14 3 21,43  
Oprava a údržba budovy   170 8 4,71  
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   6 6 100,00  
Stravné   75 24 32,00  
Ďalšie sociálne služby - staroba 525   107 20,38  
Stravovanie   150 63 42,00  
Občerstvenie   50 0 0,00  
Príspevok na sociálny taxík   80 31 38,75  
Jednorazové peňažné dávky   245 13 5,31  
Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi 85   18 21,18  
Jednorazové peňažné dávky   85 18 21,18  
Spoločný stavebný úrad 1 193   320 26,83  
Mzdy   530 171 32,27  
Odvody do fondov   185 92 49,73  
Poplatok za telefón   30 14 46,67  
Príspevok obce na spoločný stavebný úrad   268 0 0,00  
Kancelárske potreby   120 43 35,84  
Prenájom   60 0 0,00  
Miestné kultúrne stredisko 822   358 43,56  
El.energie   120 63 52,50  
Spotreba plynu   200 122 61,00  
Vodné stočné   32 5 15,63  
Spravodaj obce   150 35 23,34  
Spotreba materiálu, knižnica   20 17 85,00  
Kultúrne akcie   100 72 72,00  
Opravy, údržba a prevádzka   200 44 22,00  
Matrika 141   117 82,98  
Mzdy a odvody   110 115 104,55  
Materiál   31 2 6,46