Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná v r. 2006 - plnenie k 31.12.2006

BEŽNÝ ROZPOČET   Plnenie rozpočtu k 31.12.2006
     
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU v tisícoch Sk       %
  33827   33 479 98,97
DAŇOVÉ PRÍJMY        
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 18 784   18 784 100,00
Dane z príjmov fyzických osôb   18784 18 784 100,00
Dane z nehnuteľností 4 250 4 250 4 296 101,08
Domáce dane na tovary a služby 652   662 101,53
Daň za psa   80 78 97,50
Daň za ubytovaciu kapacitu   37 31 83,78
Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty   30 25 83,33
Daň za užívanie verejného priestranstva -   505 528 104,55
NEDAŇOVÉ PRÍJMY        
Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku 2 347   2 404 102,43
Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda   160 70 43,75
Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby   767 810 105,61
Prenájom MKS   150 107 71,33
Prenájom - nájomné byty   1 270 1 417 111,57
Administratívne poplatky 1 130   1 196 105,84
Poplatok za výherné automaty /14x45/   630 720 114,29
Správne poplatky od fyzických osôb   380 383 100,79
Správne poplatky - matrika   120 93 77,50
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb 226   142 62,83
Ostatné miestne poplatky (hlásenie, kopírovanie)   90 61 67,78
Poplatok za opatrovaných   136 81 59,56
Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad 2 376 2 376 2 234 94,02
Zisk z podnikania - penzión 470 470 470 100,00
Ostatné príjmy 1 030   780 75,73
Cintorínske poplatky   40 14 35,00
Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier   20 23 115,00
Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb   500 273 54,60
Príjmy z prevodu rezervného fondu   470 470 100,00
Príjmy z účtov finančného hospodárenia 140 140 124 88,57
Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a popl.rodičov 1 361 1 361 1 361 100,00
Príjmy od klientov stacionára 150 150 128 85,33
         
GRANTY A TRANSFÉRY        
Granty ( príspevky) 690   692 100,29
Združenie obcí na spoločný úrad   572 591 103,32
Dotácia na stavebnú činnosť z KSU   118 101 85,59
Transféry (dotácie) 221   206 93,21
Decentralizačná dotácia na činnosť matriky   141 144 102,13
Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné   80 62 77,50
Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo 8 472   8 472 100,00
         
         
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK       %
  33827   32 704 96,68
SPRÁVA OBCE        
Mzdy a platy 5 580 5 580 5200 93,19
Odvody do fondov 2 030 2 030 1 677 82,61
Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby 4 217   5 353 126,94
Elektrická energia   130 162 124,62
Plyn   220 546 248,18
Telefón   300 211 70,33
Poplatky- televízia,rádio   6 3 50,00
Poštovné   150 121 80,67
Materiál,náhradné diely a pracovné náradia   400 520 130,00
Stravovanie   250 296 118,40
Benzín   120 122 101,67
Servis a údržba vozidiel , splátka leasingu   150 131 87,33
Vodné, stočné   180 277 153,89
Opravy a údržby budov, vrátane škôl a štadióna   710 1101 155,07
Školenia a kurzy   20 17 85,00
Repre-občerstvenie,dary,ocenenia   385 248 64,42
Poistenie budov a úrazové pistenie zamestnancov   90 93 103,33
Prídel do sociálneho fondu   120 136 113,33
Poplatky, odvody, dane   10 12 120,00
Advokátske a komerčné služby,štúdie   146 229 156,85
Vyúčtovanie stravného,motivačného,školských potrieb a volieb   20 20 100,00
Odmeny poslancom a členom komisií   510 544 106,67
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   300 425 141,67
Poplatky banke a auditorské služby 60 60 68 113,33
Cestná doprava 1 200   748 62,33
Oprava ciest a chodníkov   900 622 69,11
Štúdie, expertízy a posudky   200 126 63,00
Geometrické plány   100 0 0,00
Nakladanie s odpadmi 2 655   2 843 107,08
Vývoz odpadu firmou Petmas   1 152 1 354 117,53
Vývoz odpadu 2x ročne a likvidácia čierných skládok   260 216 83,08
Vývoz plastov firmou Triada   159 168 105,68
Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake   984 1015 103,15
Nákup vriec a výroba nálepiek   40 35 103,15
Údržba zberového dvora a oplotenie   30 23 87,50
Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu   30 32 106,67
Mestá a obce 225   178 79,11
Materiál, náhradné diely a opravy   100 155 155,00
Údržba detských ihrísk   30 23 76,67
Údržba a oplotenie Harušťák   50 0 0,00
Vodomerné šachty , stacionár a OcU   45 0 0,00
OKŠK - vyúčtovanie za rok 2005 350   364 104,00
Energie, odstupné a mzdy   350 364 104,00
Ochrana prírody a krajiny 460   363 78,91
Materiál a náhradné diely   50 47 94,00
Sadenice, stromy a kríky   80 28 35,00
Pohonné hmoty   80 74 92,50
Servis, opravy a údržba vozidla   50 51 102,00
Údržba verejnej zelene   50 5 10,00
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   150 158 105,33
Verejné osvetlenie 1 630   1 559 95,64
Spotreba elektrickej energie   1500 1372 91,47
Materiál a náhradné diely   50 32 69,00
Oprava verejného osvetlenia   80 155 193,75
Miestny rozhlas 50   37 74,00
Oprava miestneho rozhlasu   50 37 74,00
Cintoríny 126   119 94,44
Spotreba elektrickej energie   20 22 110,00
Vodné, stočné   11 7 63,64
Materiál a náhradné diely   12 0 0,00
Údržba cintorínov - Stríž, vymaľovanie   83 90 108,43
Transféry - dotácie 2 199   2 101 95,54
Spoločenské organizácie,združenia,nadácie,cirkvi   2 169 2 045 94,28
Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania   30 56 186,67
Školy a školské zariadenia 8 432   8 432 100,00
Základná škola-školská družina   286 286 100,00
Materská škola   3 264 3 264 100,00
Základná umelecká škola   2 221 2 221 100,00
Školská jedáleň   1 300 1 300 100,00
Prevod vlastných príjmov na ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ   1 361 1 361 100,00
Ďalšie sociálne služby - stacionár 664   563 84,79
Mzdy a odvody   334 300 89,82
Energie   65 185 284,62
Ostatné náklady   14 8 57,14
Oprava a údržba budovy   170 13 7,65
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   6 9 150,00
Stravné   75 48 64,00
Ďalšie sociálne služby - staroba 525   455 86,67
Stravovanie   150 111 74,00
Občerstvenie   50 23 46,00
Príspevok na sociálny taxík   80 75 93,75
Jednorazové peňažné dávky   245 246 100,41
Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi 85   67 78,82
Jednorazové peňažné dávky   85 67 78,82
Spoločný stavebný úrad 925   1 074 116,11
Mzdy   530 678 127,92
Odvody do fondov   185 211 114,05
Poplatok za telefón   30 37 123,33
Príspevok obce na spoločný stavebný úrad     0 0,00
Kancelárske potreby   120 83 69,17
Prenájom   60 65 108,33
Miestné kultúrne stredisko 822   690 83,94
El.energie   120 115 95,84
Spotreba plynu   200 231 115,50
Vodné stočné   32 10 31,25
Spravodaj obce   150 120 80,00
Spotreba materiálu, knižnica   20 20 100,00
Kultúrne akcie   100 144 144,00
Opravy, údržba a prevádzka   200 50 25,00
Matrika 141   144 107,13
Mzdy a odvody   110 120 109,09
Materiál   31 24 77,42
Matrika 360      
Mzdy a odvody hradené OcU     360