Finančné operácie obce Dunajská Lužná rok 2006

Finančné operácie - plnenie k 30.06.2006 v tisícoch Sk plán skutočnosť
  tis. Sk tis. Sk %
       
Príjmy: 1608 1608 100,00
Príjmy z prevodov z peňažných fondov 1608 1608 100,00
       
Výdaje: 830 412 49,64
Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania 530 264 49,82
Úrok z úveru 300 148 49,34