Finančné operácie obce Dunajská Lužná v r. 2006 - plnenie k 31.12.2006

Finančné operácie - plnenie k 31.12.2006   skutočnosť
  tis. Sk tis. Sk %
Príjmy: 1 608 4 519 281,03
       
Príjmy z prevodov z peňažných fondov 1608 1608 100,00
       
Výdaje: 530 530 100,00
       
Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania 530 530 100,00