Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná v r. 2006 - plnenie k 31.12.2006

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2006     Plnenie rozpočtu
k 30.12.2006
Návrh zmeny
         
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU tis. Sk tis. Sk tis. Sk % tis. Sk
  2 6233   5 995 22,85  
Príjem z predaja pozemkov za školou, Sarkozy   7 457 3294 44,17  
Drobný predaj pozemkov, záhrady+Trafo   3 160      
Príjem z plynární - Stašiniak, Poľná   600      
ČOV - ekvivalenty   500 534 106,80  
Príspevky na IS   1 000 506 50,60  
Združené finančné prostriedky Záhradná, Agátová, Nová   900 0    
Príjem z FNM - energetika   4 901 1489 30,38  
Príjem ZSEStašiniak elektro   175 172 98,29  
Príjem z predaja KDS   500      
Komunikácia Záhradná, Agátová (Za záhradami) MVRR   700      
MKS - rekonštrukcia - projekty   1 850      
IBVStašiniak - vodovod, kanal., MŽP - EF   1 490      
MKS-rekonštrukcia, revitalizácia a prístavba 5%   2 000      
Štadión 5%   1000      
           
KAPI TÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU tis. Sk tis. Sk tis. Sk % tis. Sk
           
  29 936   10 493 35,05 26 397
SPRÁVA Ú RADU          
Rekonštrukcia budovy obecného úradu   6 305 3 810 60,43  
Komunálna technika (HS)   30 31 103,33 -270
          -150
CESTNÁ DOPRAVA          
Projektová dokumentácia-doprava I/63 + zameranie (150)   500 30 6,00  
Projekty cintorín 3x   32      
Komunik. a IS pre IBV objekty verejnej splašk.vody-Stašiniak   80      
Projekty otvorenie nových ulíc   150     -150
Komunikácia Záhradná ul.+ Agátová N.L. Jánošíková   3 200 2132 66,63 -800
Komunikácia Kelemen   300     -300
Výstavba chodníka od p.Straku po p.Rumera   100     -100
ROZVOJ OBCE          
Úprava dažďových vpústi   500     -400
Privádzač do ATS - rekonštrukcia   1 000      
Autobusové zastávky 2 Gruner Miloslavovská   500     -500
Verejné osvetlenie - gen.rekonštrukcia   500      
MR v nových uliciach   300     -300
Vsakovačky a priekopy   300      
Dopravné značky a spomalovače   132      
Označenie ulíc   100      
Trhovisko Nové Košariská   1 200     -1200
Prístavba MŠN.L. - projekty   600     -300
Cintorín Jánošíková - plot, chodník   600     -300
Rekonštrukcie domu smútku N.L.   300     -300
Zmeny a doplnky k územnému plánu a digitalizácia   600      
Prístavba garáže OcU   300     -300
Telefónna digitálna ústredňa   80      
Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja 5% náklady   700      
MKS - rekonštrukcia -projekty   1 850 1 855 100,27  
MKS - inv.náklady rekonštrukc.,revitalizácia a prístavba 5%   2 000      
Viacúčelové ihrisko v areáli OFK   250 232 92,80  
Tréningové inrisko na štadióne   150 150 100,00  
Viacúčelové ihrisko v areáli OFK   200 200 100,00  
MKS - revital.,rekonštr.,neuznané náklady   1 704      
MKS - revital.,rekonštr.,neuznané náklady   1 810      
Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja neuznané náklady   132      
OcU - zvýšenie nákladov   143      
Štadión - rekonštrukcia-projekty   800 565 70,63  
Rekonštrukcia budovy OcU-FNM energetika   1 488 1 488 100  
Štadión 5% nákladov   1 000