Zúčtovanie dotácií pridelených organizáciám, združeniam a jednotlivcom z rozpočtu obce v roku 2006

Celý dokument v pdf

Tabuľky vybraté zo správy hlavnej kontrolórky predloženej OZ dňa 27. 2. 2007.

  1. Dotácie a príspevky schválené obecným zastupiteľstvom z rozpočtu obce v roku 2006
Organizácia, združenie Účel použitia dotácie Schválená dotácia Čerpaná dotácia
Viktória sport team Cestovné, štartovné, potreby, športové hry 80 000 80 000
Juraj Mertuš - rezb. sympozium Nákup dreva na rezb.sympózium, náterové hmoty, pútač 30 000 30 000
Ob. zdr. - tenisový klub Nákup antuky, loptičky,výplety 30 000 30 006
Lužanka dych.hudba Oprava nástrojov, šitie viest 30 000 19 249
Ob. zdr. Chartikáno Zhotovenie brožúry - 3. Eur. sympózium 30 000 29 800
Ob. zdr. OFK Rozpis je uvedený nižšie 950 000 950 000
Linka BOX Poplatky - telocvičňa, šport. potreby, liga 35 000 35 000
Tae kwon do Poplat. - telocvičňa, športové potreby 35 000 34 904
Stolnotenisový klub Poplat. - telocvičňa, cestovné 45 000 45 000
Eva Mária Uhríková Na kolesách proti rakovine 20 000 20 000
Katolícka cirkev Príspevok na opravu kostola 400 000 400 000
Evanjelická cirkev a.v Príspevok na opravu strechy kostola 200 000 200 000
  1. Vyúčtovanie schválenej dotácie vo výške 950 000 Sk pre 0FK (obecný futbalový klub) z rozpočtu obce v roku 2006
Účel Požiadavka Použitie
Zúčtované
Poznámka,platené z obecného úradu
Sužby poštovné, telefón., čist.prostriedky, plagáty, zdravotnícke potreby 39 000 36 737 Telefón 3 394
Cestovné 92 000 93 264  
Prihlášky do súťaže 21 000 19 000  
Platby rozhodcom 82 000 90 366  
Oprava a údržba kosačky a autobusu 42 000 42 902  
Energie (elektrina 77 558, plyn 99 778, voda 2 713) 180 000 40 313 Elektrina 39 958
Plyn 99 778
Poistenie budov 5 000 4 927  
Mzdy na dohody:tréneri dorastu,st. a ml. žiakov, žien, hospodár, upratovačka, šoféri autobusu 395 000 382 304  
Športové potreby 10 000 10 891  
Pohonné hmoty, kosačka, autobus 62 000 63 638  
Dane a odvody 22 000 22 528  
Spolu 950 000  806 870 143 130
  1. Dotácie schválené starostom obce z rozpočtu obce v roku 2006
Organizácia, združenie Účel použitia dotácie Schválená
Dotácia
Čerpaná dotácia Poznámka o vyúčtovaní
Slov.zväz záhradkárov Poradca záhradkára 5 000 3550  
MO Slov. červ. kríža Obč. pri odbere krvi 22 000 21 718  
Jednota dôchodcov Návšt.chorých členov, konferencia, posedenie 10 000 8307  
Obč.združ.Ostrov Karneval,deň detí, letný tábor, Mikuláš pre deti 25 000 25 000  
Karpatonemecký spolok Výr.schôdza 1 100 1072  
Kongreg. sestier dominikánok Letný tábor detí 18 000 18 000  
MO Matica slovenská Stolnoten. turnaje, autobus pre zájazdy žiakov 16 100 16 094 Príspevok 4600 Sk bol zúčtovaný až po 31.12.2006
Hokejbal Brankárska výstroj, špotrové potreby 25 000 25 000  
Ekumena Oblečenie, topánky 15 000 15 000 Zúčtované po 31.12.2006
Mažoretky Materiál a šitie rovnošaty 20 000 20 000 Bolo doložené prehlásenie o objednávke obuvi
Krúžok žien-tanec Látky 5000 484  
Omapo Beh Terryho Foxa 1000 1 000  
Mater.centrum Ostrovček Kúpa koberca, autobus-zájazd detí 5000 5 000  
Poľovnícka spoloč. Pridunajsko Ceny na strelecké preteky 15 000 5 000  
Slo.rybársky zväz Zarybnenie, reprez.kadetov 18 000 17 962  
Slov.zväz žien Posedenie s jubilantkami 3 000 3 000  
Tanečný krúžok žiaci Materiál, látky, krajky,stuhy 5 000 2 000  
Veterán Car club Relly-občerstvenie 3 000 3 000 Nebolo zúčtované
Zbor Domengo Nahrávanie a vydanie CD 10 000 10 000  
ZO chov.poš.holubov Výstavy, preteky 8 000 8 000 Bolo zúčtované po 31.12.
Oddiel-cvičeniek žien Príspevok na telocvičňu 5 700 5 700  
ŠK SFM Senec Futbal. turnaj. Senec a jeho priatelia 3 000 3 000 Nebolo zúčtované
Školská zubná lekárka Príspevok na stabilizátor 2000 2000 Nebolo zúčtované
Splok rodákov Štefánika Občerstvenie na Túlačky po stopách Štefánika 5546 5546  
Silvergym Nákup stroja do posilňovne 6000 6000  
Červené jabĺčko Doplnenie kroj.vybavenia 5000 5000 Bolo zúčtované až 16. 1. 2007