Finančné operácie obce Dunajská Lužná na rok 2007 a viacročné

Finančné operácie v tisícoch Sk
  r.2006 r.2007 r.2008 r.2009
Výdaje: 830 824 824 824
         
Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania 530 354 354 354
Úrok z úveru 300