Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2007 a viacročný rozpočet

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU v tis. Sk
    r.2006 r.2007 r.2008 r.2009
230   26057 16 024 3 900 3 800
233 Príjem z predaja pozemkov za školou 7 281 7 700    
233 Predaj pozemku - trafo 3 160 1 800    
233 Ostatný predaj pozemkov   1 124 3 000 2800
321 Príjem z plynární - Stašiniak, Poľná 600 600    
321 Príspevky na kanalizáciu 500 500 550 600
321 Príspevky na IS 1000 300 350 400
321 Združené finančné prostriedky Záhradná, Agátová, Nová 900 1 000    
321 Príjem z predaja KDS 500 1 000    
321 MKS - rekonštrukcia - projekty 1 850 1 850    
321 IBV Stašiniak - vodovod, kanal., MŽP - EF 1490 150    
322 Príjem z FNM - energetika 4901      
321 Komunikácia Záhradná, Agátová (Za záhradami) MV RR 700      
321 MKS-rekonštrukcia, a prístavba 5% 2000      
321 Štadión 5% 1000      
321 Príjem ZSE Stašiniak elektro 175      
     
  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU na rok 2007 A VIACROČNÝ ROZPOČET v tis. Sk
    r.2006 r.2007 r.2008 r.2009
    29 936 16 024 3 900 3 800
           
  SPRÁVA ÚRADU 01116 7 966 1 800 2 200  
717 Rekonštrukcia budovy obecného úradu 7 936 1 500 2 000  
713 Komunálna technika / HS / 30 300 200  
  CESTNÁ DOPRAVA 0451 6 194 2 840 50 250
716 Projektová dokumentácia-doprava I/63 + zameranie 500 50    
717 Komunik.a IS pre IBV objekty verejnej splašk.vody-Stašiniak 80 150    
716 Projekty otvorenie nových ulíc 150 50   50
717 Komunikácia Záhradná ul.+ Agátová N.L. Jánošíková 3 200 908    
717 Úprava dažďových vpusti 500      
717 Vsakovačky a priekopy 300      
717 Dopravné značky a spomalovače 132 150    
717 Označenie ulíc     50  
717 Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja 5% náklady 700 700    
717 Zábrany pre vjazd vozidiel - cyklistická cesta   200    
717 Cykl.cesta na hrádzi Dunaja neuzn.náklady,propagač.mat. 132 132    
717 Komunikácia Kelemen 300 300    
717 Výstavba chodníka od.p.Straku po p.Rumera       200
  ROZVOJ OBCE 0620 15 776 10 484 1 650 3 450
716 Projekty cintorín 3x 32   50  
717 ATS - rekonštrukcia 1 000 1 000    
717 Autobusové zastávky 2 Gruner Miloslavovská 500 160    
717 Verejné osvetlenie - gen.rekonštrukcia 500 500    
717 MR v nových uliciach 300 250 50 50
717 Prístavba MŠ N.L. - projekty/r. 2009 začatie výstavby/ 600 650   900
717 Cintorín Jánošíková - plot,chodník 600 600    
717 Zmeny a doplnky k územnému plánu a digitalizácia 600 150    
717 Prístavba garáže OcU, brány 300 300    
717 MŠ - výmena okien   500    
717 Počítačová sieť, internet v prístavbe OcU   120    
717 Telefónna digitálna ústredňa, alarm 80 180    
716 MKS-rekonštrukcia - projekty 1 850      
717 MKS - inv.náklady rekonštrukc.,revitalizácia a prístavba 5% 2 000 2 000    
717 MKS - revital.,rekonštr.,neuznané náklady 3 514 3 514    
716 Projekty rekonštrukcia ZŠ   1 000    
717 Rekonštrukcia ZŠ 5% náklady     1 000 1 000
717 Infokanál   60    
717 Trhovisko Nové Košariská 1 200      
717 Rekonštrukcia domu smútku N.L. 300     300
717 Viacúčelové ihrisko v areáli OFK 450      
717 Tréningové ihrisko na štadióne 150      
716 Štadión - rekonštrukcia - projekty 800      
717 Štadión 5% nákladov 1 000      
717 Rekonštrukcia kotolne OcÚ   300    
716 Projekty dom smútku N.Košariská (r. 2009 začatie výstavby)     550 1 200
717 Prekládka vody a kanalizácie MKS