Komentár k rozpočtu obce Dunajská Lužná na rok 2007

Podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách   územnej samosprávy v znení neskorších predpisov viacročný rozpočet obce sa prvýkrát   zostaví na nasledujúce rozpočtové roky počnúc rokom 2007 až 2009.

Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet   obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je   záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, pričom ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa rozpočet zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet sa člení na príjmovú a výdavkovú časť bežných a kapitálových príjmov a výdavkov. Bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový a kapitálový sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zo zákona o miestnych daniach, úprav regulovaných cien, opatrení v mzdovej politike a v súlade s fiškálnou decentralizáciou.

Bežný aj kapitálový rozpočet obce na rok 2007 je zostavený vo svojej príjmovej a výdavkovej časti ako vyrovnaný.

Prebytok v bežných príjmoch rozpočtu obce na rok 2007 vo výške 824 tis. Sk je v bežných výdavkoch vykrytý výdavkami finančných operácií splátkou úveru (Štátny fond rozvoja bývania).

Rozpočet obce sa člení na

 • bežný rozpočet
 • kapitálový rozpočet
 • finančné operácie

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu obce sú schválené vo výške 35 320 tis. Sk. Bežné príjmy sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými, z grantov a trasferov.

Hlavnú položku bežných daňových príjmov tvoria podielové dane z príjmov fyzických osôb 20 486 tis. Táto položka je určená pomerom 55% na správu úradu, 40% na originálne kompetencie ( materská škola, základná umelecká škola, školský klub a školská jedáleň) a 5% na sociálnu sféru.

Dane z nehnuteľnosti tvoria ďalšiu z hlavných položiek bežných príjmov v sume 4 300 tis. Obec má príjem z ďalších miestnych daní - z dane za psa 80 tis., daň za ubytovaciu kapacitu 30 tis., daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 20 tis., daň za užívanie verejného priestranstva 510 tis. a nemalú položku 2 614 tis. tvorí miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Príjem za komunálny odpad musí vykrývať položku výdavkovej časti bežného rozpočtu nakladanie s odpadmi.

Nedaňové príjmy vo výške 2 210 tis. sú tvorené z príjmu z podnikania a vlastníctva majetku V tom sú príjmy za prenájom pôdy 110 tis., príjmy za prenájom budov a stavieb 830 tis., príjem z prenájmu nájomných bytov – fond opráv a náklady na správu 446 tis. a príjem 824 tis. za nájom v nájomných bytoch, ktorým sa sumou vykrýva splátka úveru ŠFRB. Príjmy od klientov stacionára sú 130 tis.

Príjmy z administratívnych poplatkov, poplatky za výherné automaty, správne poplatky, poplatky za opatrovaných a ostatné miestne poplatky v sume 1 405 tis.

Príjmy z účtov finančného hospodárenia sú 150 tis. V tom sú započítané aj dividendy zo strediska cenných papierov vedené v banke Dexia Žilina v hodnote 109 tis. Sk.

Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb sú 400 tis., v tom sú zahrnuté sponzorské príspevky, poplatky za vývoz zeminy, pokuty a iné.

Obec vykonáva podnikateľskú činnosť, na ktorú má vydané živnostenské oprávnenie a zisk z tejto činnosti je zapracovaný v príjmovej časti rozpočtu v sume 237 tis. Sk..

Vlastné príjmy Základnej školy (ZŠ) - 563 tis., Školského klubu detí (ŠKD) a Materskej školy (MŠ) - 250 tis., Základnej umeleckej školy (ZUŠ) - 270 tis. a Školskej jedálne (ŠJ) -320 tis., sa nerozpočtujú ani v príjmovej, ani vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, tieto príjmy a výdaje si zapracujú do vlastného rozpočtu rozpočtové organizácie.

Medzi granty a transfery patria všetky príspevky a dotácie.

Obec má Spoločný stavebný úrad zlúčený z piatich obcí, ktoré prispievajú na jeho činnosť sumou 852 tis. Sk.

Aktivačný príspevok a rodinné prídavky tvoria 50 tis.

Decentralizačná dotácia na činnosť matriky je 200 tis.

Krajský stavebný úrad prispieva na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku sumou 118 tis.

Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií na Základnú školu je 9 320 tis. Sk.  

Bežné výdavky

Bežné výdavky rozpočtu obce sú schválené vo výške 34 496 tis. Sk.

Bežné výdavky rozpočtu sú delené na jednotlivé oddiely.

Oddiel 01116 je oddiel verejnej správy obce.

V tomto oddieli sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií a normatívnych úloh v rámci jednotlivých referátov. Zahŕňajú oblasť miezd vo výške 5 970 tis., odvody do poisťovní 2 172 tis. Sk.

V mzdách a odvodoch sú zahrnuté aj náklady spojené s opatrovateľskou službou, t.j. 625 tis., čo sú mzdy a 203 tis. Sk odvody na 12 opatrovateľov, z čoho 1 je na plný pracovný úväzok (opatruje dvoch opatrovaných), ďalej časť nákladov matriky - na mzdy 108 tis. a odvody 38 tis. a ostatné náklady sú na Obecný úrad (OcÚ) - mzdy 5 237 tis. a odvody 1 931 tis. Sk.

Materiál, opravy a ďalšie služby vo výške 4 926 tis. Sk zahŕňajú výdavky na energie, poštovné a telekomunikačné služby, nákup občerstvenia v rámci reprezentačných podujatí obce za 220 tis., ocenenia pri rôznych podujatiach obce 70 tis., rôzne iné podujatia a aktivity obce 90 tis. Sk.

Na interiérové vybavenie prístavby OcÚ 300 tis. Sk, na servis a údržbu troch osobných automobilov, vrátane nákladov na spotrebu pohonných hmôt je rozpočtovaných 260 tis. Sk.

Na opravu objektov v majetku obce vrátane škôl a štadióna sa rozpočtuje celkom 800 tis. Sk, z toho na opravu budovy OcU 150 tis. – zateká strecha, na budovu stacionára - oprava okien, odkvapových rýn 100 tis., budova MŠ, najmä odstránenie závad podľa revíznych správ 230 tis., budova bývalej MŠ v časti Nové Košariská (údržba a oprava kotlov, odkvapových rýn) 50 tis., bežná údržba a nátery v domoch smútku 100 tis. 170 tis. na opravy budov v areáli ZŠ (najmä oprava okien v telocvični).

Ďalšie položky vo výdavkovej časti tvoria príspevok na stravovanie zamestnancom, školenia pracovníkov, poistenie majetku obce a úrazové poistenie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, advokátske - poradenské služby, štúdie, odmeny poslancom. Dohody o vykonaní práce zahŕňajú externých pracovníkov, ktorí vykonávajú krátkodobé a dlhodobé výpomoci, napr. stavebný dozor pri vlastných investičných akciách, roznos pošty, požiarna ochrana a bezpečnosť pri práci, rozvoz stravy a iné.

Oddiel 0112 – poplatky banke a audítorské služby 60 tis., z toho poplatky banke sú 40 tis. Sk.

Oddiel 0133 – matrika

Pod matričný úrad spadá päť okolitých obcí a na svoju činnosť má výdavky 200 tis., ktoré v rámci decentralizačnej dotácie vykrýva štát, ostatné náklady sa pokrývajú z oddielu verejnej správy obce (01116).

Oddiel 0160 spoločný stavebný úrad má celkové náklady 1 128 tis. Sk. V tom sú mzdy a odvody 910 tis. telefón, kancelárske potreby a prenájom priestorov 218 tis. Spoločný stavebný úrad zastrešuje päť obcí, ktoré na jeho činnosť prispievajú čiastkou uvedenou v príjmovej časti..

Oddiel 0451 cestná doprava.

V tomto oddieli sa rozpočtuje 1 465 tis. Sk, z toho 75 tis. je vyčlenené na dopravné značenie, 1 140 tis. na opravy ciest a chodníkov, najmä opravy výtlkov na sídlisku Jánošíková, vyasfaltovanie chodníka pred štadiónom, časti chodníka na Hlavnej ul., chodník Kováčska ul., chodník v N. Lipnici od MŠ po Huberta a iné, podľa potreby.

V položke štúdie – vo výške 150 tis., sú zahrnuté náklady spojené so spracovaním štúdie za základnou školou, MŠ v Novej Lipnici a iné podľa potreby.

Položka Geometrické plány - 100 tis., je rozpočtovaná na zabezpečenie GP nových komunikácií, na zameranie skládky odpadov, zameranie náhradných pozemkov, odpredaj pozemkov a na iné podľa potreby.

Oddiel 0510 nakladanie s odpadmi je rozpočtované vo výške 2 773 tis. V tejto sume je zohľadnené navýšenie nákladov vývozcov odpadu, uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake (1 034 tis. Sk), oddiel zahŕňa vývoz objemného a drobného stavebného odpadu 2x ročne, likvidáciu čiernych skládok, nákup vriec a nálepiek a členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu.

Oddiel 0540 – ochrana prírody a krajiny

Rozpočtuje sa suma 574 tis., z toho 70 tis. na položku materiál a náhradné diely, pracovné náradie na údržbu verejnej zelene, 50 tis. je vyčlenených na výsadbu zelene v obci, 80 tis. na pohonné hmoty do kosačky, multikáry, krovinorezov, 90 tis. na opravy a údržbu krovinorezov, kosačky, multikáry, píly a plotostrihu, 34 tis. Sk sa plánuje na ošetrenie (postrek) pagaštana konského proti škodcom, 50 tis. v položke údržba verejnej zelene zahŕňa platbu za plošinu na výruby a orezy stromov. Čiastka 50 tis. Sk je rozpočtovaná na spracovanie mapy náhradnej výsadby verejnej zelene na sídlisku, 150 tis. sú dohody o vykonaní práce - zahŕňajú externých pracovníkov v letnom období na kosenie verejnej zelene a na udržiavanie čistoty v obci.

Oddiel 0620 – mestá a obce

Rozpočtujú sa v ňom náklady spojené s údržbou a správou verejných priestranstiev obce v celkovej výške 305 tis. Sk. Z toho sa plánuje na zriadenie vodomerných šácht pri budove stacionára a pri cintoríne Nová Lipnica 45 tis., v položke materiál, náhradné diely a opravy za 100 tis. je plánované pre celú obec vymaľovanie zastávok, oprava košov, oprava vývesných tabúľ, osadenie zábradlia pred vchodom MŠ Jánošíková a iné, podľa potreby. Za 60 tis. sa plánuje údržba a oprava dvoch detských ihrísk - v časti Nová Lipnica a na sídlisku Jánošíková, 50 tis., na oplotenie pri Harušťákovi, 50 tis. na označenie ulíc - je potrebné nakúpiť pozinkované trubky a držiaky na osadenie nových tabúľ s označením ulíc.

Oddiel 0640 – verejné osvetlenie je rozpočtované vo výške 1 630 tis. Sk. Najväčšiu položku tvorí spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení - 1 500 tis. Sk. Čiastka 50 tis. je plánovaná na náhradné diely a materiál - na výmenu výbojok, výmenu tienidiel a pod. Suma 80 tis. Sk je rozpočtovaná na práce spojené s opravami verejného osvetlenia.

Oddiel 0820 kultúra, v roku 2007 je v oddieli rozpočtovaných len 100 tis. Sk z dôvodu rekonštrukcie Miestneho kultúrneho strediska (MKS). V tomto oddieli je oproti minulému roku rozpočtované o 722 tis. menej. Nákup kníh do miestnej knižnice - 20 tis. a na kultúrne akcie, ktoré bude obec organizovať v náhradných priestoroch 80 tis. Sk.

Oddiel 0830 – oprava miestneho rozhlasu – rozpočtuje sa suma 50 tis. na opravy podľa požiadaviek občanov.

Oddiel 0840 – cintoríny

Rozpočtuje sa celkom 225 tis. Sk, z toho je spotreba elektrickej energie 20 tis. vodné stočné, 10 tis., na nákup materiálu - ventily na rozvod vody, žiarovky a drobné opravy na domoch smútku 10 tis., zameranie hrobových miest troch cintorínov za 45 tis. Sk. Na údržbu troch cintorínov firmou Stríž - podľa dohody kosenie, čistenie, zametanie, zamykanie brány, sa rozpočtuje 90 tis. Sk.. Na spracovanie štúdie na dom smútku v časti Nové Košariská 50 tis. Sk.

Oddiel 0840 – transferydotácie, kde je rozpočtovaných celkom 2 229 tis. Sk, je pre spoločenské organizácie, združenia nadácie je určená suma 1 469 tis. bez špecifikovania, ktorému združeniu koľko finančných prostriedkov pripadne. Po prerokovaní v komisiách a na návrh jednotlivých komisií sa táto čiastka rozpočtu bude schvaľovať samostatne v obecnom zastupiteľstve.

Príspevok na kultúrne pamiatky, z toho pre katolícku cirkev na opravu kostola je určených 400 tis. a pre evanjelickú cirkev na opravu strechy 300 tis. Sk.. Na členské príspevky do ZMOS-u a Regionálneho centra vzdelávania (RVC) sa rozpočtuje 60 tis. Sk.

Oddiel 10202 – ďalšie sociálne služby – rozpočtuje sa v ňom stacionár v celkovej sume 590 tis., v tom mzdy a odvody sú 330 tis., energie sú 90 tis., ostatné náklady - drobný nákup materiálu, čistiacich potrieb a pod. 10 tis.. Suma 100 tis. je na v rámci opravy a údržby budovy plánovaná na výmenu dvoch vchodových dverí.

Položka stravné za 60 tis. je v tomto oddieli počítaná pre troch opatrovaných a je pokryté v príjmovej časti rozpočtu v poplatku za opatrovaných.

Oddiel 10202 – ďalšie sociálne službystaroba, rozpočtuje sa v celkovej výške 488 tis., z toho na občerstvenie 50 tis., ktoré zahŕňa každoročné vianočné posedenie s dôchodcami, 110 tis. je príspevok od obce na stravné pre dôchodcov, 83 tis. je príspevok od obce pre Omapo na sociálny taxík za prepravnú službu pre našich občanov. Obec prispieva sumou 2 Sk na jedného obyvateľa. Jednorazové peňažné dávky v celkovej sume 245 tis. sa vyplácajú na konci roka dôchodcom a mnohodetným rodinám (300 Sk na osobu).

Oddiel 10403 – Ďalšie sociálne službyrodiny s deťmi, V oddieli je rozpočtovaných 85 tis. Sk. Dávky sa vyplácajú na základe žiadostí odsúhlasených sociálnou komisiou.

Oddiel školy a školské zariadenia v sume 9 526 tis. nerozpočtuje obec, rozpočtujú si ich rozpočtové organizácie originálne kompetencie.

Finančné operácie v roku 2007 sú vo výdavkovej časti vo výške 824 tis. Sk, ktorá je tvorená zo splátky úveru ŠFRB vo výške 354 tis. a úroku z úveru vo výške 470 tis. Sk. Sú kryté príjmami bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy obce sú schválené vo výške 16 024 tis. Sk. 

Kapitálové príjmy sú tvorené najmä z príjmu z predaja pozemkov, a to menovite:

 • pozemky za školou, par.č.246 o výmere 2 744m2 a par. č. 247/1 o výmere 3 581m2, v sume 7 700 tis.,
 • pozemok pri trafostanici, par. č. 181/4 o výmere 986 m2 v sume 1 800 tis. Sk,
 • drobný predaj pozemkov parcela č. 96, 104, 113, 120, 122, 124/1, 124/2, 125/1 125/6, 128/1, o výmere 8 095m2 v sume 1 124 tis. Sk,
 • príjem z plynární vo výške 600 tis., Sk,
 • príjem z príspevkov na kanalizáciu vo výške 500 tis.,
 • príspevky na výstavbu inžinierskych sietí vo výške 300 tis. Sk,
 • združené finančné prostriedky 1 000 tis. Sk, od občanov zo Záhradnej, Agátovej a Novej ul.,
 • príjem z predaja káblového distribučného systému 1 000 tis. Sk,
 • príjem z fondov za projekty rekonštrukcie MKS 1 850 tis. Sk,,
 • dotácia MŽP a Európ. spoločenstiev na IBV (vodovod a kanalizácia) Stašiniak 150 tis. Sk.

Kapitálové výdavky

 Kapitálové výdavky sú schválené vo výške 16 024 tis.

Výdaj na oddiel 01116 správa úradu je rozpočtovaný vo výške 1 800 tis. a pozostáva zo zostatku z minulého roku na rekonštrukciu budovy obecného úradu v sume 1 190 tis. a na základe dodatku ku zmluve za práce navyše v sume 310 tis. Sk. Na nákup komunálnej techniky je vyčlenených 300 tis. Sk.

Oddiel 0451 – cestná doprava. V ňom je rozpočtovaná suma 2 840 tis. Sk, z toho sú projekty na zameranie cesty I/63 za 50 tis., komunikácia a IS (verejná splašková kanalizácia) pre IBV vody Stašiniak 150 tis., projekty pre otvorenie nových ulíc za 50 tis., výstavba komunikácie Záhradná, Agátová a Nová 908 tis., úprava dažďových vpustí na sídlisku a na Krátkej ul.- 100 tis., vsakovačky a priekopy na Kováčskej, Zámočníckej a Krajnej ul. v sume 100 tis., dopravné značky v obci a spomaľovacie prahy na Pekárenskej, Spojnej a Peknej ul. v sume 150 tis., na cyklistickú cestu na hrádzi Dunaja 5% náklady v sume 700 tis., zábrany pre vjazd vozidiel na cyklistickú cestu 200 tis., neuznané náklady z realizácie cyklistickej cesty na hrádzi Dunaja – propagačný materiál v hodnote 132 tis., a na výstavbu komunikácie Kelemen 300 tis Sk.

Oddiel 0620 – rozvoj obce. Rozpočtovaná je suma 10 484 tis. Sk.

Z toho na rekonštrukciu ATS je rozpočtovaných 1 000 tis.,

 • na vybudovanie dvoch zastávok prímestskej autobus. dopravy v časti N. Lipnica pri Grunerovi a na Miloslavovskej ul. suma 160 tis.,
 • na generálnu rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti N. Lipnica a N. Košariská je rozpočtovaná suma 500 tis.,
 • vybudovanie miestneho rozhlasu v nových uliciach 250 tis.,
 • prístavba MŠ v časti N. Lipnica - na projekty je rozpočtovaných 650 tis.,
 • vybudovanie chodníka a plotu v cintoríne v časti Jánošíková 600 tis.,
 • na zmeny a doplnky k územnému plánu a na digitalizáciu je rozpočtovaných 150 tis.,
 • na prístavbu garáže pri OcU a na uzatvorenie zadnej časti dvora pri OcÚ aj s osadením 2 brán je rozpočtovaných 300 tis.,
 • na výmenu okien na budove MŠ v časti Jánošíkovaá je rozpočtovaných 500 tis.,
 • na prepojenie počítačovej siete a internetu v prístavbe OcU a na doplnenie informatizácie úradu 120 tis.,
 • na nákup digitálnej telefónnej ústredne a na doplnenie poplašného signalizačného systému v prístavbe úradu sa rozpočtuje 180 tis.,
 • na rekonštrukciu, revitalizáciu a prístavbu MKS je rozpočtovaná čiastka 2 000 tis. Sk, čo je požadovaná 5% spoluúčasť obce na realizácii projektu z prostriedkov Európskych spoločenstiev.,
 • neuznané náklady vo výške 3 514 tis., na rekonštrukcii, revitalizácii a prístavbe MKS
 • spracovanie projektov na rekonštrukciu budovy ZŠ vo výške 1 000 tis.,
 • na vybudovanie infokanálu je rozpočtovaných 60 tis.,
 • čiastka 300 tis. sa rozpočtuje na rekonštrukciu kotolne na OcU, kde je nutná výmena kotla a regulácie,
 • prekládka vody a kanalizácie v rámci rekonštrukcie MKS v hodnote 100 tis. Sk.  

Schválené uznesením OZ zo dňa 27.03.2007 Číslo B/1

Zverejnené po schválení: 02.04.2007