Finančné operácie obce Dunajská Lužná na rok 2008 a viacročné

Finančné operácie v tis. Sk
         
  skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
         
Príjmy: - - - -
         
Prebytok z roku 2007 - - - -
         
Výdaje:        
Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania 357 354 354 354
 

Schválené uznesením č. 2008/04-04 dňa 15.04.2008