Komentár k rozpočtu obce Dunajská Lužná na rok 2008 a na roky 2009, 2010

Viacročný rozpočet obce sa zostavuje podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, pričom ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet sa člení na príjmovúvýdavkovú časť ako v bežných, tak aj v kapitálových príjmoch a výdavkoch. Podľa zákona sa bežný rozpočet obce zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov.

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 a na ďalšie roky bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zo zákona o miestnych daniach, úprav regulovaných cien, opatrení v mzdovej politike (inflácia, nárast miezd od začiatku roku 2008 o 4 %...) a v súlade s fiškálnou decentralizáciou.

Rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2008 je zostavený ako záväzný, kde bežné príjmy a bežné výdavky sú vyrovnané a kapitálové príjmy a výdavky sú schodkové. Schodok v kapitálovom rozpočte obce na rok 2008 bude vyrovnaný po schválení záverečného účtu. Rozpočet na roky 2009 a 2010 je výhľadový a bude sa každoročne aktualizovať.

Rozpočet obce obsahuje:   bežný rozpočet (2008, 2009, 2010)
  kapitálový rozpočet (2008, 2009, 2010)
  finančné operácie roku (2008, 2009, 2010)
  prílohy: návrh rozpočtu rozpočtových organizácií obce na rok 2008 (ZŠ a ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJaV), schválené dotácie spoločenským organizáciám, združeniam...

I BEŽNÝ ROZPOČET

I.1 Bežné príjmy rozpočtu obce na rok 2008 sú 54 282 tis. Sk.

Bežné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami, z grantov a transferov.

Hlavnú položku bežných daňových príjmov tvoria podielové dane z príjmov fyzických osôb 23 726 tis. Táto položka je určená pomerom 55% na správu úradu, 40% na originálne kompetencie (materská škola, základná umelecká škola, školský klub a školská jedáleň) a 5% na sociálnu sféru.

Ďalšiu z hlavných položiek bežného príjmu tvoria dane z nehnuteľnosti vo výške 4 523 tis. Sk a príjem z ďalších miestnych daní - z dane za psa 75 tis., daň za ubytovaciu kapacitu 100 tis., daň za nevýherné a predajné automaty 12 tis., daň za užívanie verejného priestranstva 451 tis. a nemalú položku 3 233 tis. tvorí miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  Príjem za komunálny odpad nepokrýva ročné náklady spojené s likvidáciou odpadu.

Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmu z podnikania a vlastníctva majetku v celkovej výške 3 157 tis. Sk. Zahŕňajú príjmy za prenájom pôdy 250 tis., príjmy z prenájmu budov a stavieb 1 119 tis. Sk. Oproti skutočnosti roku čerpania roku 2007 je táto položka vyššia, nakoľko sú v nej zohľadnené pohľadávky vedené v účtovníctve k 31.12.2007. Ďalšou položkou je príjem z prenájmu nájomných bytov, náklady na výkon správy a fond opráv - 964 tis, v ktorej sú takisto zohľadnené pohľadávky vedené v účtovníctve k 31.12.2007, ďalej splátka úveru ŠFRB v sume 824 tis. Sk.

Príjmy od klientov denného stacionára, kde sa počíta s platbami od 3 klientov a 1 osoby vedenej v inom režime ako majú bežní klienti, sú rozpočtované na 120 tis. Sk.

V položke 220 - Príjmy z administratívnych poplatkov – najvyšší príjem (855 tis. Sk) je rozpočtovaný za výherné automaty (18 ks), správne poplatky vyberané podľa zákona SNR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien za administratívne úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy (matrika, rozhodnutia o výrube stromov, rozhodnutia o zvláštnom užívaní verejných priestranstiev – rozkopávky, skládkovanie a pod.), poplatky za opatrovaných a ostatné miestne poplatky, v celkovej v sume 1 505 tis. Sk.

Položka 222 – Pokuty, sa nerozpočtuje, nie sú príjmom, ktorého rozpočtovanie je legislatívne podložené a ktorý by bolo možné stanovovať podľa skutočnosti predchádzajúceho roku. Položka č. 243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia220 tis., v tom sú započítané aj dividendy zo strediska cenných papierov vedené v banke Dexia Žilina v hodnote 109 tis. Sk.

Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb sú rozpočtované vo výške 4220 tis. Sk. V tejto sume sú zahrnuté sponzorské príspevky, dobrovoľné príspevky na občiansku vybavenosť obce.

Príjmy z výťažkov lotérie a iných hier ( Tipsport, Direct, Junior game) v sume 42 tis.

V položke 292 Zisk z podnikania - je zapracovaný príjem v sume 121 tis. ako príjem z podnikateľskej činnosti obce na pri poskytovaní ubytovania v penzióne. V ďalších rokoch sa neočakáva zvýšenie príjmu z dôvodu zanedbaného stavu penziónu. Ku zvýšeniu príjmu by prispela rekonštrukcia a zvýšenie štandardu penziónu.

Vlastné príjmy školských zariadení sú stanovené vo výške 2 218 tis. Sk. Obec tieto príjmy v príjmovej časti bežného rozpočtu nerozpočtuje. V príjmovej aj vo výdavkovej časti si prostriedky rozpočtuje škola a školské zariadenia. Účtovne sa tieto prostriedky len prevedú obec.

Medzi granty a transfery patria všetky príspevky a dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy: V rámci grantov (príspevkov), najvyššiu položku tvorí príspevok na spoločný stavebný úrad600 tis. Sk (na činnosť spoločného stavebného úradu prispieva 5 obcí – D. Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Most pri Bratislave), aktivačná činnosť a rodinné prídavky v sume 70 tis. Sk, na rozvoj životného prostredia, kultúra - 14 tis. Sk.

V rámci transferov - decentralizačná dotácia na činnosť matriky je vo výške 227 tis. Sk, decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku vo výške 106 tis. Sk. Dotácia na činnosť matriky sa v nasledujúcich rokoch zvyšuje o valorizáciu miezd. Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií na Základnú školu (poukázaná z Krajského školského úradu) je 9 542 tis. Sk. Vedenie tejto dotácie v bežných príjmoch obce vyplýva zo zákona a obec ako zriaďovateľ je povinná bezodkladne po prijatí týchto finančných prostriedkov poukázať celú sumu na účet základnej školy.

I.2 Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2008 sú 54 282 tis. Sk

Bežné výdavky rozpočtu obce sú delené na jednotlivé oddiely.

Oddiel 01116 - oddiel verejnej správy obce, v tomto oddieli sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií a normatívnych úloh v rámci jednotlivých referátov. Zahŕňajú oblasť miezd 6 810 tis., odvodov do fondov a poisťovní vo výške 2 180 tis. Sk. Súčasťou uvedených výdavkov sú mzdy a odvody na matričnú činnosť a pre 18 zamestnancov obce, a tiež mzdy (616 tis. Sk) a odvody (193 tis.) spojené s opatrovateľskou službou, ktorú vykonáva 13 opatrovateľov. Nárast v oblasti miezd oproti roku 2007 vznikol v dôsledku zvýšenia stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4 % od 1.1.2008 na základe Nariadenia vlády č. 630/2007 (v roku 2007 bola valorizácia miezd až od 1.7.2008).

Oddiel 630 - Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby je na rok 2008 rozpočtovaný vo výške 5 212 tis. Sk. Najvyššia čiastka – 1 000 tis. Sk je rozpočtovaných na položku Opravy a údržby budov, vrátane škôl, nájomných bytov, MŠ a štadióna, ktoré budú použité na bežnú správu a údržbu budov, odstránenie bežných prevádzkových závad. Obec má v majetku 16 budov, z toho  3 nájomné domy s 20 bytmi. Čiastka 700 tis. Sk je rozpočtovaná na Materiál, náhradné diely a pracovné náradia, hasiace prístroje. V rámci tejto položky bude zabezpečená nutná výmena všetkých hasiacich prístrojov v lehote najneskôr do konca mája 2008, kedy im končí platnosť revízií a nemajú platný európsky certifikát. Predpokladané náklady na výmenu a obstaranie certifikovaných hasiacich prístrojov – 80 tis. Sk.

V položke sú rozpočtované náklady na Náhradné diely – na traktor, na kosačky, multikáru a pod.., ďalej vybavenie zamestnancov vyhovujúcimi pracovnými odevmi. Súčasťou oddielu sú položky - Odmeny poslancom a členom komisií, ktoré sú rozpočtované vo výške 616 tis. Sk, ďalej Dohody o vykonaní práce vo výške 480 tis. Sk, zahŕňajú externých pracovníkov, ktorí vykonávajú krátkodobé a dlhodobé výpomoci napr. stavebný dozor pri vlastných investičných akciách, roznos pošty, požiarna ochrana a bezpečnosť pri práci, rozvoz stravy, pomocné práce pri inventarizácii majetku, poradenskú činnosť pre prípravu a spracovanie projektov EÚ a iné. Výdavky na Stravovanie tvoria – 350 tis. Sk.

Položka - Náklady na pohonné hmoty, opravu a údržbu troch osobných automobilov vo výške 250 tis. Sk je navrhnutá v minimálnej výške a zahŕňa predpokladané najnevyhnutnejšie servisné opravy, ktoré sa vyskytnú na osobných vozidlách. Priemerný vek vozidiel je14 rokov, obstarané boli v rokoch 1989 Š-Favorit, 1997 Š- Felícia, 2003 Š- Fabia . Ostatnú časť oddielu tvoria položky ostatných výdavkov - energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, výdavky spojené občerstvením (repre fond) 100 tis., ocenenia pri rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatiach obce 50 tis., výdavky – drobné príspevky obce (130 tis. Sk) na rôzne podujatia organizované obcou, poistenie majetku obce, úrazové poistenie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, advokátske poradenské služby, obstaranie štúdií, posudkov.

Oddiel 0112 – poplatky banke a audítorské služby sú rozpočtované 80 tis. Sk.

Oddiel 0170 – splátka úroku z úveru ŠFRB je 470 tis.Sk.

Oddiel 0133 Matrika - pod matriku spadá päť obcí s počtom obyvateľov 9 494 a na svoju činnosť má výdavky 227 tis., ktoré v rámci decentralizačnej dotácie vykrýva štát (transfer v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy je 80% ), ostatné náklady sa pokrývajú z oddielu správy obce 01116.

Oddiel 0160 Spoločný stavebný úrad má celkové náklady 1 498 tis., v tom sú mzdy a odvody 1 308 tis., poplatky za telefón, kancelárske potreby, prenájom priestorov 190 tis. Sk. Spoločný stavebný úrad zastrešuje päť obcí, ktoré prispievajú v príjmovej časti na jeho činnosť.

Oddiel 0451 – Cestná doprava sa rozpočtuje vo výške 3 404 tis. Sk Najvyššia čiastka je v položke Oprava ciest a chodníkov - 2 704 tis. Sk Dopravné značenie - 400 tis. Sk. V položke opráv ciest a chodníkov sú zahrnuté opravy chodníkov vo všetkých častiach obce,  najmä chodník na Školskej ul. v časti N. Košariská, na Lipnickej, Športová ul. pri MŠ a iné. V rámci oddielu sa rozpočtuje aj zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev (200 tis. Sk), geometrické plány, štúdie, expertízy a posudky súvisiace s problematikou cestnej dopravy.

Oddiel 0510 - Nakladanie s odpadmi rozpočtovaný vo výške 3 618 tis. Sk je tvorený najmä položkami - Vývoz odpadu firmou Petmas – 1 648 tis. Sk., ktorá v roku 2008 okrem odvozu komunálneho odpadu odváža aj plasty a iné vyseparované druhotné suroviny, pretože spoločnosť Triada túto činnosť k 31.12.2007 ukončila. Poplatok za uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake – 1 400 tis. Sk. Vyššie výdavky tohto oddielu tvoria ešte plánované vývozy odpadu veľkoobjemovými kontajnermi 2x ročne (360 tis. Sk), náklady na opravu 10 ks veľkokapacitných kontajnerov na odpad, ktoré sú už miestami prehrdzavené – 120 tis. Sk. Z 10 kontajnerov je 7 na zberovom dvore a 3 v cintorínoch. Ostatné sú náklady spojené s bežnou údržbou zberového dvora a Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu.

Oddiel 0540 - Ochrana prírody a krajiny – rozpočtované výdavky vo výške 924 tis. Sk. Oddiel tvoria položky - nákupy materiálu, náhradných dielov, pohonných hmôt(cca 270 tis. Sk), samotná údržba verejnej zelene (200 tis. Sk), vrátane odmien „dohodárov“ vykonávajúcich sezónne práce na zeleni (150 tis. Sk), ostatné náklady sú nákupmi sadeníc, stromov, postrekov... Súčasťou oddielu je rozpočtovanie nákladov na spracovanie mapy náhradnej výsadby vo výške 75 tis. Sk. Povinnosť viesť evidenciu plôch vhodných pre výsadby drevín v rámci povinnej náhradnej výsadby vyplýva obci zo zákona č. 543/2002 o ochrane prírody. Evidencia plôch pre náhradné výsadby bude spracovaná v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave v rámci spracovania Generelu zelene.

Oddiel 0620 - Mestá a obce - výdavky rozpočtované vo výške 685 tis. Sk budú použité najmä na údržbu detských ihrísk a ich zabezpečenie podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výmenu piesku v pieskoviskách v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Na rozšírenie osvetlenia cca o 4 stĺpy na DI na sídlisku Jánošíková sa predpokladajú náklady cca 35 tis. Sk (bod 4 Zápisu z kontroly vykonanej dňa 19.7.2006 podľa zákona č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Oddiel 0640 - Verejné osvetlenie - z rozpočtovanej čiastky 2 260 tis. Sk tvorí najviac položka nákladov na spotrebu elektrickej energie, až 2 000 tis. Sk. Zostatok sú náklady na opravy a na nákup náhradných dielov.

V oddieli Kultúra – 0820, tvoria z celkovej sumy 212 tis. Sk najviac náklady spojené s platbami za služby - plyn, el. energia, vodné, stočné – 130 tis. Sk, na kultúrne podujatia obce, náklady na nákup materiálu na výzdobu a pod. sa rozpočtuje 62 tis. Sk, na nákup nových kníh do knižnice – 20 tis. Sk.

Oddiel 0840 - Cintoríny - 300 tis. Sk Najvyššiu položku 140 tis. Sk tvorí bežná údržba 3 cintorínov, ďalej zameranie cintorínov – hrobov vo výške 50 tis. Sk – doplnenie zameraní urobených v minulom roku, spracovanie štúdie domu smútku v N. Košariskách – 50 tis. Sk, náklady na spotrebu elektrickej energie – 40 tis. Sk a iné menšie náklady (vodné, stočné, nákup materiálu...). Podľa zmluvy o správe cintorínov, náklady väčšieho rozsahu ako je bežná údržba, hradí obec, preto sú do položky zahrnuté aj náklady na opravy chodníkov, oplotenia a pod.

Transfery - dotácie 0840 sa na rok 2008 rozpočtujú vo výške 3 350 tis. Sk, pričom najviac finančných prostriedkov sa vyčleňuje na činnosť spoločenských organizácií, združení a nadácií – celkom 2 000 tis. Sk. V návrhu rozdelenia dotácií jednotlivým organizáciám sa uvažuje - na najväčšiu organizáciu, s najväčším počtom aktívnych členov – OFK D. Lužná, s príspevkom do výšky 1 100 tis. Sk, na činnosť ŠK BMX 115 tis. Sk a na člensky početný Slov. rybársky zväz – 70 tis. Sk. V právomoci starostu obce je schválené prispieť na činnosť spoločenských organizácií do výšky 25 tis. Sk, na základe čoho bolo v rámci oddielu 0840 do návrhu rozpočtu zapracovaných celkom 415 tis. Sk. Po navýšení príspevku tenisovému oddielu bola čiastka znížená na 390 tis.

Súčasťou oddielu je položka 642 – Kultúrne pamiatky (kostoly), kde obec na ich údržbu a opravy rozpočtuje čiastku 1300 tis. Sk na opravu strechy evanjelického kostola ( 800 tis. Sk) a na opravy rímskokatolíckeho kostola v Jánošíkovej (500 tis. Sk). Obec, v súlade s § 14 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, obec utvára všetky podmienky potrebné na ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obce a môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce.

Oddiel 10202 - Ďalšie sociálne služby – stacionár, zahŕňa v sume 870 tis. Sk najmä náklady na zníženie energetickej náročnosti budovy formou opravy a zateplenia strechy (400 tis.) a náklady spojené s prevádzkou stacionára, v ktorom sú v súčasnosti 3 klienti (mzdy, odvody, energie, stravné).

V oddieli 10202 - Ďalšie sociálne služby - staroba – 630 tis. Sk sa rozpočtujú náklady obce spojené s prevádzkou sociálneho taxíka (165 tis.), služby soc. taxíka poskytuje nezisková organizácia Omapo a obec prispieva sumou 4,- Sk ročne na 1 obyvateľa. Obec tiež prispieva na stravovanie dôchodcov (150 tis. Sk) – zabezpečuje stravovanie pre cca 45 dôchodcov. Príspevok je vo výške 14,- Sk/1 obed. Najvyššiu položku tvoria jednorazové peňažné dávky (255 tis. Sk), ktorých výška je oproti skutočnosti roku 2007 o 18 tis. Sk vyššia z dôvodu nárastu počtu obyvateľov v dôchodkovom veku (predčasný odchod do dôchodku). Ide o nárast počtu o cca 60 dôchodcov. Obec v súčasnosti eviduje 702 dôchodcov, ktorým poskytuje jednorazový finančný príspevok na Vianoce.

Jednorazové peňažné dávky sa poskytujú aj v rámci oddielu 10403 Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi a na rok 2008 sú rozpočtované vo výške 85 tis. Sk. Ide taktiež o príspevky poskytované obcou na základe uznesenia OZ – postihnutým deťom a rodinám s 3 a viac deťmi. Príspevok sa v roku 2007 poskytol 36 viacdetným rodinám a rodinám s postihnutými deťmi.

Školy a školské zariadenia, položka vo výške 21 367 tis. Sk – ide o transfery finančných prostriedkov na činnosť školy, školského klubu detí, školskej jedálne, ZUŠ, MŠ a prevod ich vlastných príjmov. Tieto finančné čiastky si rozpočtujú jednotlivé zložky samostatne, obec plní úlohu prostredníka pri ich prevode v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Oddiel - Finančné operácie rozpočtované vo výške 354 tis. Sk – ide o nepeňažnú operáciu, ktorou sa realizuje Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania – splátka úveru obce na výstavbu 20 nájomných bytov na ulici Pri kniežacích mohylách. V rámci finančných operácií sa rozpočtuje aj prebytok hospodárenia z roku 2007, ktorý však bude schválený po spracovaní záverečného účtu obce.

II KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

II. 1. Kapitálové príjmy rozpočtu obce na rok 2008 sú 31 373 tis. Sk

Príjmová časť kapitálového rozpočtu na rok 2008, ale aj na roky 2009 a 2010, je tvorená príjmom z predaja nehnuteľného majetku, najmä pozemkov. Základ tvoria očakávané príjmy z predaja pozemkov terajšieho zberového dvora v k.ú. Jánošíková – parc. č. 758/7/1 s výmerou 1 339 m2, parc. č. 758/7/2 s výmerou 2 094 m2, parc. č. 758/9 s výmerou 495 m2 (celkom 3 928 m2 ) v navrhovanej cene 9 820 tis. Sk. Ďalej očakávaný príjem z predaja pozemkov pri ZIPP-ke (parc. č.1062/30, na základe GP č. 253/2008 z 28.2.2008) s výmerou 4 812 m2 za  cenu 9 600 tis. Sk. Očakávaný príjem z predaja pozemku pri tenisovom centre, k.ú. Jánošíková, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 249/2007 z 28.08.2007 v rozsahu podľa GP – cca 3 000 m2, v celkovej hodnote 3 000 tis. Sk, príjem z predaja pozemku v k.ú. Nové Košariská (areál bývalej MŠ), parc. č. 173/5 o výmere 1 256 m2 v celkovej cene 3 768 tis. Sk. Príjmovú časť kapitálového rozpočtu by mali naplniť niektoré menšie predaje pozemkov (300 tis. Sk) – napr. príjem z predaja pozemku BVS a.s. pre stavbu ČOV v Jánošíkovej (uzn. č. 241/2007 z  28.8.2007, kúpna zmluva č. 32-1408/2008 KZ – 120 tis. Sk) a tiež predaj podielu Káblového distribučného systému, ktorý je v majetku obce vzhľadom na opotrebovanosť zariadení a potrebu pomerne náročného financovania bežných opráv a modernizácie jeho zariadení. Predpokladaný príjem z predaja je vo výške 2 000 tis. Sk, upresní ho znalecký posudok. Osobitnou položkou v príjmoch je MKS – rekonštrukcia – projekty (1 425 tis.), ktorú tvorí očakávaný príjem z preplatenia nákladov na spracovanie PD Rekonštrukcie, prístavby a revitalizácie MKS na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. V rámci položky IBV Stašiniak (160 tis. Sk) ide o zabezpečenie 10 % účasti obce na financovaní výstavby inžinierskych sietí voda a kanalizácia, kde obec žiada príspevok z environmentálneho fondu MŽP SR. Návrh rozpočtu v kapitálových príjmoch na roky 2009 a 2010 počíta predbežne len s príjmami z drobného predaja pozemkov a za IBV Stašiniak.

II. 2. Kapitálové výdavky rozpočtu obce na rok 2008 sú 26 844 tis. Sk

V rámci výdavkovej časti kapitálového rozpočtu tvorí najväčšiu časť oddiel 0620 Rozvoj obce – 20 714 tis. Sk. Položkovite najvyššie sú čiastky rozpočtované na :

  • Spracovanie PD, 5% spoluúčasť obce na financovaní realizácie projektu, o ktorý sa bude obec uchádzať v rámci výzvy Operačného programu Bratislavského kraja na revitalizáciu centier obcí (1 000 tis. Sk).
  • MKS – najmä náklady na vyvolané investície (prekládka vody a kanalizácie 420 tis.), náklady na dofinancovanie položiek, ktoré sa nerozpočtovali - realizačné náklady na požiarne zariadenia vrátane opony 1 500 tis. Sk, výmena časti strechy (pôvodnej) 300 tis. Sk, dovybavenie interiéru (sála) – stoličky (300 tis.), neuznané náklady z obdobia schválenia finančného príspevku na tento projekt (4 214 tis. Sk).
  • Verejné osvetlenie (500 tis. Sk) – realizácia generálnej rekonštrukcie, kde sa bude obec tiež uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, s tým, že zvýšené náklady na akciu sú rozpočtované až na rok 2009 (3 500 tis. Sk).
  • Rekonštrukcia kanalizácie v ZŠ (1 000 tis. Sk) zahŕňa náklady na rek. vonkajšej časti kanalizácie a aj náklady na rekonštrukciu časti dievčenských toaliet – stav vonkajších rozvodov kanalizácie je havarijný, zriaďovateľ predloží spracovanú PD rekonštrukcie na KŠÚ s požiadavkou finančnej spoluúčasti z havarijného fondu KŠÚ. K PD kanalizácie bude potrebné dopracovať aj PD vodovodu .
  • Na zníženie energetickej náročnosti budov sú v prospech objektov MŠ rozpočtované náklady na výmenu okien a vchodových dverí + spracovanie projektu – MŠ Brezová (650 tis. Sk), výmena okien – MŠ N. Lipnica č. 417 (670 tis. Sk).
  • V prípade zníženia energetickej náročnosti objektu Stacionára, kde je predpoklad získania finančných prostriedkov na sociálnu oblasť, sú rozpočtované prostriedky na PD a na 5% spoluúčasť obce – spolu 100 tis. Sk.
  • Ďalšie rozpočtované položky smerujú na úpravy prostredia a okolia cintorínov – výstavba chodníkov a oplotenia v Jánošíkovej (950 tis. Sk), predĺženie chodníka v N. Lipnici (250 tis. Sk), oplotenie a rek. domu smútku v N. Košariskách – spracovanie projektov v celkovej výške 400 tis. v roku 2008 a v rámci realizácie v roku 2009 a 2010 celkom 5 mil. Sk.
  • V položke – úžitkové vozidlo - Multikára (2 000 tis. Sk) sa navrhuje nákup nového viacúčelového vozidla pre zabezpečenie prác na údržbe zelene, verejných priestranstiev, dozbieravaní odpadov, údržby cyklotrasy na hrádzi a tiež zimnej a letnej údržby komunikácií. Stav existujúceho vozidla je už úplne nevyhovujúci, náklady spojené s jeho prevádzkou sa neprimerane navyšujú oproti jeho výkonom. Terajšie vozidlo Multicar je vyrobené v roku 1987.
  • Položka – motorová kosačka pre OFK (305 tis. Sk), je spojená s úhradou faktúry v roku 2008 za nákup kosačky v predchádzajúcom roku.

Oddiel 01116 Správa úradu – rozpočtovaná čiastka výdajov – 3 500 tis. Sk Najvyššia čiastka – celkom 2 000 tis. Sk je rozpočtovaná na rekonštrukciu obecného úradu a to: stará časť budovy – sociálne zariadenia a sobášna miestnosť (1 200 tis. SK), ďalej dokončenie strechy OcÚ – 800 tis. Sk (dokončenie pochôdznej strechy a odstránenie závad). Ďalších 800 tis. Sk sa navrhuje na zateplenie celej strechy OcÚ, aj nad zasadačkou. Tieto práce sú plánované realizovať aj v priebehu rokov 2009 a 2010. V položke – Interiérové vybavenie starej budovy, prístavby (300 tis. Sk) sa navrhuje nákup zariadenia pre podateľňu úradu (aj stavebného), vybavenie spoločného stavebného úradu, regály pre archív spisovne a archívu. Položka – Počítačová sieť, internet, obnova PC, softwery (300 tis. Sk) – zahŕňa výmenu zastaralých monitorov na niektoré pracoviská, rozšírenie pamäte PC, serverový PC a príslušný softwer k nemu, nákup PC zostavy pre nového zamestnanca (ekonóm) a pre hlavnú kontrolórku. Na rok 2009 sa rozpočtuje nákup osobného motorového vozidla (500 tis. Sk) s ohľadom na opotrebovanie existujúceho vozového parku.

Oddiel 0451 Cestná doprava – 2 630 tis. Sk

Najvyššie položky tvoria – predpokladané náklady na výstavbu komunikácie Zdravotnícka ul. (cca 1 000 tis. Sk) a náklady na výkup pozemkov pod chodník na okružnú križovatku na ceste I/63 - výkup cca 2 129 m2 podľa cien SSC a.s. – cca 400 Sk/m2, v celkovej predpokladanej sume 852 tis. Sk a spracovanie príslušnej dokumentácie za 50 tis. Sk. Suma 300 tis. Sk je plánovaná na realizáciu vsakovacích jám a priekop pri komunikáciách a chodníkoch. V rámci oddielu sa 120 tis. Sk plánuje na úpravu dažďových vpustí v obci a 150 tis. Sk na PD nových chodníkov ulíc v obci.

Vzhľadom na nedostatočnú kapacitu MŠ v obci, boli do rozpočtu obce schválené prostriedky vo výške 1 200 tis. Sk na vypracovanie PD MŠ v Novej Lipnici 394.

III Finančné operácie

Finančné operácie sú rozpočtované v rámci príjmovej časti z prebytku z predchádzajúceho roku a v rámci výdavkov na základe určených splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa čerpal na výstavbu nájomných bytov.

V Dunajskej Lužnej 16.04.2008