Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2009 a viacročný na roky 2010-2011 - bežné príjmy

Bežné príjmy Rozpočet
2009
v eurách
Rozpočet 
2009
v tis. Sk 
Rozpočet 
2 010
v eurách 
Rozpočet
2011
v eurách 
  kateg. pol. podpol. príjem
1 100     DAŇOVÉ  PRÍJMY 1 206 997 36 362 1 252 348 1305254
2 110     Dane z príjmov a kapitálového majetku 910 410 27 427 928 618 975049
3   111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 910 410 27 427 928 618 975049
4 120     Dane z majetku 146 053 4400 175 264 178769
5   121   daň z nehnuteľností 146 053 4400 175 264 178769
6     001     - z pozemkov 94 603 2850 113 523 115794
7     002     - zo stavieb 46 803 1410 56 164 57287
8     003     - z bytov 4 647 140 5 577 5688
9 130     Domáce dane na tovary a služby 150 534 4535 148 466 151436
10   133 001 Daň za psa 2 987 90 3 047 3108
11   133 006 Daň za ubytovaciu kapacitu 8 298 250 8 464 8634
12     004 Daň za zábavné hracie automaty a predajné automaty 332 10 339 345
13     003 Daň za nevýherné hracie prístroje  166 5 169 173
14   133 012 daň za užívanie verejného priestranstva 18 257 550 18 622 18994
15   133 013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 120 494 3630 122 904 125362
16 200     NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 253 369 7 633 257 942 263973
17 210     Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 100 611 3 031 102 623 104675
18   212 002 z prenajatých pozemkov 10 954 330 11 173 11397
19     003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 27 551 830 28 102 28664
20       z prenájmu nebytových priestorov MKS, prenájom bytových a nebytových priestorov MKS 13 941 420 14 220 14505
21       z prenájmu nájomné byty, fond opráv a náklady na správu 24 099 726 24 581 25072
22       z prenájmu -nájomné byty -splátka úveru 24 066 725 24 547 25038
23 220     Administratívne a iné poplatky a platby 65 458 1972 66 768 68103
24   221 004 administratívne poplatky - ostatné 0 0    
25   222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov 0 0    
26   223 001 výherné automaty 28 381 855 28 948 29527
27       správne poplatky od FO 16 597 500 16 929 17267
28       poplatky - matrika 3 983 120 4 063 4144
29       ostatné miestne poplatky (hlásenia) 1 826 55 1 862 1899
30       poplatky za opatrovaných  2 656 80 2 709 2763
31       cintorínske poplatky 664 20 677 691
32     003 poplatky za stravné 4 979 150 5 079 5180
33   229 005 poplatky za znečistenie ovzdušia 166 5 169 173
34       poplatky stacionar 6 207 187 6 331 6458
35       prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO 0      
36 240     Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 5 643 170 4 514 3386
37   242   z vkladov 5 643 170 4 514 3386
38   244   z termínovaných vkladov 0 0   0
39 290     Iné nedaňové príjmy 81 657 2 460 84 037 87809
40   292 008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 1 494 45 1 524 1554
41   292   ostatné príjmy od FO a PO 24 895 750 26 140 28754
42       zisk z podnikateľskej činnosti r. 2008 -penzion 1 792 54 1 828 1865
43       Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a z popl. od rodičov  53 475 1611 54 545 55636
44 300     GRANTY  A  TRANSFERY 479 785 14 454 490 142 500745
45   311   Granty a príspevky 25 393 765 26 663 27996
46       Rozvoj životného prostredia, kultúra 830 25 871 915
47       Združenie obcí na spoločný stav. úrad  23 236 700 24 398 25617
48       Soc. sféra-aktivačný períspevok na rodinné prídavky 1 328 40 1 394 1464
49 310 312   Transfery v rámci verejnej správy 454 392 13689 463 479 472749
50     001  zo štátneho rozpočtu: 0      
51       Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 375 257 11305 382 762 390418
52       Dotácia na vzdelávacie poukazy a dopravné  11 153 336 11 376 11604
53       Dotácia na matriku 8 298 250 8 464 8634
54       Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava 3 983 120 4 063 4144
55       Dotácia v rámci dohadovacieho konania ZŠ 55 699 1678 56 813 57950
56       Pohľadávky za  roky  2006-2008 41 459 1249 850 530
57       BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 981 611 59 698 2 001 282 2070502