Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2009 a viacročný na roky 2010-2011 - kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy Rozpočet
2009
v  eurách
Rozpočet
2009
v tis. Sk 
Rozpočet
2 010
v eurách 
Rozpočet
2011
v eurách 
  kat. pol. podpol.  
        Príjem        
1 200     NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 1254730 37 800 213326 203629
2                
3 230     Kapitálové príjmy 1254730 37 800 213 326 203 629
4   231   príjem z predaja kapitálových aktív        
5   233 001   - pozemku - zberový dvor o výmere 8492m2/1800 Sk 507369 15 285    
6         - pozemku pri ZIPP o výmere 5010 m2/1500 Sk 249452 7 515    
8         - ostatný predaj pozemkov 33194 1000    
9         - pozemku - Miloslavov - záhradky 1000,-Sk/m2 464715 14000    
10 300     GRANTY A TRANSFERY 250183 7 537 1050000 1970000
11 321   001 Príspevky FO a PO na občianskú vybavenosť  58089 1750    
12       Príspevok od FO na úpravu ÚPN (p.Ilavský ) 8298 250    
13       Komunikácia a IS pre IBV objekty verej. splaš. vody Stašiniak 6639 200    
14       Účelovo viazané prostriedky na novú škôlku v N.L. od investorov 66388 2000    
15       Príjem z predaja KDS 33194 1 000    
16   322 001 zo štátneho rozpočtu         
17       Projekt MKS - refundácia z MVRR 77574 2 337    
18                
19       KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1504913 45 337 1 263 326 2 173 629
                 
1       BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 981 611 59 698 2 001 282 2 070 502
2       KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1 504 913 45 337 1 263 326 2 173 629
3       PRÍJMY SPOLU: 3 486 524 105 035 3 264 608 4 244 131