Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2009 a viacročný na roky 2010-2011 - kapitálové výdavky

 

        Kapitálové výdavky v EUR Spolu
2009 v tis.Sk
Rozpočet
2010 v Eur
Rozpočet
2011 v Eur
Aktivita funkčná ekonomická klasifikácia
  klasifik.   ukazovateľ 711 713 714 716 717 spolu
PROGRAM 2: Interné služby obce           66388 2000 6 640 6 700
2 Hospodárska správa                  
  01.1.1.6 Obce                  
    3 úžitkové vozidlo         66388 66388 2000    
PROGRAM 3: Služby občanom           4979 150 3 200 3 800
4 Miestny rozhlas                  
  08.3.0.0 Miestny rozhlas                  
    2 Miestny rozhlas v nových uliciach       4979   4979 150    
PROGRAM 5: Komunikácie           213438 6430 105 500 150 000
1 Správa a údržba pozemných komunikácií                  
  04.5.1.0 Cestná doprava                  
    5 Projektová komunikácia-doprava I/63 + zameranie a výkup pozemkov + okružná križovatka       66388   66388 2000    
    6 Chodníky N.L. od Ústavu po trafo         66388 66388 2000    
    7 Cesta Zdravotnícka - asfalt         13278 13278 400    
    8 Komunikácia - Tehelná         16597 16597 500    
    9 Komunikácia - pri Hrádzi N.K.         26555 26555 800    
    10 Komunikácia a IS pre IBV objekty verejnej splaškovej vody Stašiniak         6639 6639 200    
2 Správa a údržba verejných priestranstiev                  
  04.5.1.0 Cestná doprava                  
    1 Vsakovačky a priekopy         13278 13278 400    
    2 Dažďové vpuste         4315 4315 130    
                         
       
        Kapitálové výdavky v EUR Spolu
2009 v tis.Sk
Rozpočet
2010 v Eur
Rozpočet
2011 v Eur
Aktivita funkčná ekonomická klasifikácia
  klasifik.   ukazovateľ 711 713 714 716 717 spolu
                         
PROGRAM 6: Vzdelávanie           144815 4363 33 200 33 500
1 Základná škola                  
  09.1.1.1 Základná škola                  
    25 ZŠ rekonštrukcia vnútorné rozvody vody - projekty       6639   6639 200    
    26 ZŠ rekonštrukcia vnútorné rozvody vody + toalety /blok A/         33194 33194 1000    
    27 ZŠ výmena okien         45000 45000 1356    
5 Materská škola                  
  9.1.3.1 Materská škola                  
    22 MŠ Brezová - zateplenie + fasáda         20149 20149 607    
    23 MŠ N.L. - otvorenie nových tried         39833 39833 1200    
PROGRAM 8: Kultúra           116777 3518 93 000 106 000
1 Podpora kultúrneho strediska                  
  08.2.0.0 Miestne kultúrne stredisko                  
    5 MKS  práce naviac         60015 60015 1808    
    6 MKS certifikát         2689 2689 81    
    7 MKS divadelná technika         16597 16597 500    
    8 MKS nákup kancelárskej techniky         2523 2523 76    
    9 MKS inventár         29310 29310 883    
    10 MKS alarm         5643 5643 170    
PROGRAM 9: Prostredie pre život           300405 9050 996 000 1 925 000
1 Verejné osvetlenie                  
  06.4.0.0 Verejné osvetlenie                  
    4 Osvetlenie priechodu pre chodcov - všetky         8299 8299 250    
Rozpočet na 2009      
        Kapitálové výdavky v EUR Spolu
2009 v tis.Sk
Rozpočet
2010 v Eur
Rozpočet
2011 v Eur
Aktivita funkčná ekonomická klasifikácia
  klasifik.   ukazovateľ 711 713 714 716 717 spolu
                         
PROGRAM 9: Prostredie pre život                  
3 Rozvoj obce                  
  06.2.0.0 Rozvoj obce                  
    7 Revitalizácia centra obce - dopracovanie projektov námestia         14273 14273 430    
    8 Generel kanalizácia       8298   8298 250    
    9 MŠ N.L. - projektová dokumentácia         26987 26987 813    
    10 Projekty EU - Park MRŠ - projektová dokumentácia         19916 19916 600    
    11 Projekty EU - Park MRŠ - 5% spoluúčasť obce         56695 56695 1708    
    12 Projekty EU - Park MRŠ - 3% podanie projektu         34024 34024 1025    
    13 Projekty EU - Špotrová ulica - projektová dokumentácia         35518 35518 1070    
    14 Projekty EU - Špotrová ulica - 5% spoluúčasť obce         27293 57293 1726    
    15 Projekty EU - Špotrová ulica - podanie projektu         39102 39102 1178    
PROGRAM 11: Administratíva           42156 1270 42 000 25 000
1 Administratíva - správa obce                  
  01.1.1.6 Správa obce                  
    19 Rekonštrukcia budovy obecného úradu - dokončenie prístavby /pochôdzna strecha,odstránenie závad/         14937 14937 450    
    20 Rekonštrukcia budovy obecného úradu - strecha nad zasadačkou a starou časťou           14937 450    
    21 obnova PC - software   1660       1660 50    
    22 Komunálna technika 3983         3983 120    
    23 Garáž + prístrešok         6639 6639 200