Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2009 a viacročný na roky 2010-2011 - sumarizácia

Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2009 a na roky 2010-2011
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia        
Rozpočet  Rozpočet  Rozpočet Rozpočet
na rok  na rok  na rok  na rok 
2009 / € 2009 v tis. Sk  2010 v € 2011 v €
1 Bežné príjmy spolu: 1 981 611 59 698 2 001 282 2 070 502
2 Bežné výdavky spolu: 2 033 990 61 276 1 972 454 1 981 517
3    z toho:        
4         Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 118 435 3568 124 995 125 608
5         Program 2:   Interné služby obce 31 667 954 36 060 37 290
6         Program 3:   Služby občanom 92 777 2795 74 724 75 454
7         Program 4:  Odpadové hospodárstvo 148 377 4470 143 721 144 332
8         Program 5:   Komunikácie 29 875 900 31 800 30 450
9         Program 6:   Vzdelávanie 866 793 26113 871 832 883 399
10         Program 7:   Šport 41 824 1260 29 400 29 500
11         Program 8:   Kultúra  118 900 3582 115 516 106 605
12         Program 9: Prostredie pre život 120 129 3619 113 760 114 490
13         Program 10: Sociálne služby 59 052 1779 46 208 46 389
14         Program 11: Podporná činnosť 406 161 12336 384 438 388 000
15 Schodok bežného rozpočtu: -52 379 -1 578    
16 Prebytok bežného rozpočtu:     28 828 88 985
17 Kapitálové príjmy spolu: 1 504 913 45 337 1 263 326 2 173 629
18 Kapitálové výdavky spolu:  888 958 26 781 1 279 540 2 250 000
     z toho:        
19         Program 2: Interné služby obce 66 388 2000 6 640 6 700
20         Program 3:   Služby občanom 4 979 150 3 200 3 800
21         Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok        
21         Program 5:   Komunikácie 213 438 6430 105 500 150 000
22         Program 8:   Vzdelávanie 144 815 4363 33 200 33 500
23         Program 8: Kultúra 116 777 3518 93 000 106 000
24         Program 9: Prostredie pre život 300 405 9050 996 000 1 925 000
24         Program 13: Bývanie        
25         Program 11: Podporná činnosť 42 156 1270 42 000 25 000
26 Prebytok kapitálového rozpočtu: 615 955 18 556    
27 Schodok kapitálového rozpočtu:     -16 214 -76 371
28 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 486 524 105 035 3 264 608 4 244 221
29 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 2 922 948 88 057 3 251 994 4 231 517
30 Prebytok 563 576 16 978 12 614 12 614
31 FINANČNÉ OPERÁCIE * 12 614 380 12 614 12 614
32 Príjmy* 0 0    
33          
34 Výdavky* 12 614 380 12 614 12 614
35 ŠFRB -  splátka úveru  12 614 380 12 614 12 614
36          
37 Výsledok hospodárenia 550 962 16 598 0 0
           
* - V  zmysle  §   10  ods. 6   zákona   č. 583/2004  Z.z.  o   rozpočtových   pravidlách   územnej samosprávy
sú súčasťou rozpočtu obce  aj  finančné  operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov    
obce a  realizujú  návratné  zdroje  financovania  a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov   
a výdavkov rozpočtu obce.