Rozpočet 2010

Obecný úrad Dunajská Lužná oznamuje, že uznesením číslo 2010/05 – 03 zo dňa 08.04.2010, bol schválený programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2010 vrátane rozpočtu rozpočtových organizácií obce.

Rovnakým uznesením obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2011 a 2012.

Zverejnené (po schválení obecným zastupiteľstvom) dňa : 16.04.2010

Schválený rozpočet 2010, bežné a kapitálové príjmy sumarizácia

Schválený rozpočet 2010, kapitálové výdavky

Schválený rozpočet 2010, kapitálové príjmy

Schválený rozpočet 2010, bežné výdavky

Schválený rozpočet 2010, bežné príjmy

Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2010