Rozpočet 2012

Uznesením číslo 2012/02-04 zo dňa 28.02.2012, bol schválený programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2012, vrátane rozpočtu rozpočtových organizácií obce. Rovnakým uznesením obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2013 a 2014.

Rozpočet obce Dunajská Lužná, bežné výdavky, na rok 2012 a roky 2013,2014

Rozpočet obce Dunajská Lužná, kapitálové výdavky, na rok 2012 a roky 2013,2014

Rozpočet obce Dunajská Lužná, kapitálové príjmy, na rok 2012 a roky

Rozpočet obce Dunajská Lužná, bežné príjmy, na rok 2012 a roky 2013,2014

Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2012