Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2012

Rozpočet obce Dunajská Lužná, bežné výdavky, na rok 2012 a roky 2013,2014

Rozpočet obce Dunajská Lužná, bežné príjmy, na rok 2012 a roky 2013,2014

Rozpočet obce Dunajská Lužná, kapitálové výdavky, na rok 2012 a roky 2013,2014

Rozpočet obce Dunajská Lužná, kapitálové príjmy, na rok 2012 a roky

Programový rozpočet obce  Dunajská Lužná 2012 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkcie, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtu obce Dunajská Lužná je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

V programovom rozpočte na rok 2012 sú výdavky obce Dunajská Lužná zostavené do 11 programov:

Programy obce Dunajská Lužná na rozpočtový rok 2012

Program: 1: Plánovanie, manažment a kontrola
  2: Interné služby obce
  3: Služby občanom
  4: Odpadové hospodárstvo
  5: Komunikácie
  6: Vzdelávanie
  7: Šport
  8: Kultúra
  9: Prostredie pre život
  10: Sociálne služby
  11: Administratíva


Programy a podprogramy obce Dunajská Lužná na rozpočtový rok 2012

Program 1.  Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogramy:  1.1.  Výkon funkcie starostu
1.2. Kontrolná činnosť

Program  2.  Interné služby obce

Podprogramy: 2.1. Zasadnutia orgánov obce
2.2. Hospodárska správa
2.3. Vzdelávanie zamestnancov obce
2.4. Autodoprava

Program 3. Služby občanom

Podprogramy: 3.1. Činnosť matriky
3.2. Činnosť spoločného stavebného úradu
3.3. Cintorínske služby
3.4. Miestny rozhlas

Program 4. Odpadové hospodárstvo

Podprogramy: 4.1. Zvoz a odvoz odpadu
4.2. Zneškodňovanie odpadu

Program 5. Komunikácie

Podprogram: 5.1. Správa údržba pozemných komunikácií

Program 6. Vzdelávanie

Podprogramy: 6.1. Základná škola
6.2. Školský klub detí
6.3. Školská jedáleň
6.4. Základná umelecká škola
6.5. Materská škola

Program 7. Šport

Podprogram: 7.1. Dotácia na šport

Program 8. Kultúra

Podprogramy: 8.1. Kultúrne pamiatky
8.2. Knižnica
8.3. Podpora kultúrneho strediska 

Program 9. Prostredie pre život

Podprogramy: 9.1. Verejné osvetlenie
9.2. Ochrana prírody a krajiny
9.3. Rozvoj obce

Program 10. Sociálne služby

Podprogramy: 10.1. Zriadenie opatrovateľskej služby
10.2. Dôchodcovia
10.3. Sociálny taxík
10.4. Rodinná politika

Program 11. Administratíva

Podprogram 11.1 Administratíva – správa obce

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet obce Dunajská Lužná bude podliehať pravidelnému hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia daných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom  monitorovacích
správ a záverečného  účtu  obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.

Program
Program je ucelená časť, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu.

Podprogram
Špecifikuje skupiny programu, vzájomne súvisiace aktivity. Každý podprogram má priradený stručný názov.

Cieľ
Krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov /do 1 roka/

Výstupy
Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Dunajská Lužná

Výsledok
Výsledok sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Monitorovanie
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Navrhovaný rozpočet príjmov na rok 2012.

Bežné príjmy 2 518 224,- €

Bežné príjmy sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými a z grantov a transferov.

Hlavnú položku bežných daňových príjmov tvoria podielové dane z príjmov fyzických osôb, vo výške 1 073 180,- €. Táto položka je stanovená podľa kritérií vychádzajúcich z ustanovení Nariadenia vlády SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samosprávy a je určená podielom - 55% na správu úradu, 40% na originálne kompetencie (materská škola, základná umelecká škola, školský klub a školská jedáleň) a 5% na sociálnu sféru.

Ďalšiu z hlavných položiek bežného príjmu tvoria dane z nehnuteľnosti v sume 260 000,- €, nasledujú príjmy z miestnych daní - z dane za psa 8 975,- €, daň za ubytovaciu kapacitu 5 000,-€, daň za nevýherné a predajné automaty 160,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 17 500,- € a nemalú položku, 128 000,- €, tvorí miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Napriek tomu, z príjmu za komunálny odpad nie sú kryté náklady spojené s likvidáciou odpadu.

Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmu z podnikania a vlastníctva majetku 108 235,- €. V tom sú príjmy za prenájom pôdy 11 650,- €, príjmy z prenájmu budov a stavieb 38 100,- €.

Príjmy od klientov denného stacionára  sú 4 500,- €. Príjmy z administratívnych poplatkov, poplatky za výherné automaty, správne poplatky,
poplatky za opatrovaných, príjem z recyklačného fondu za vyseparované druhotné suroviny z komunálneho odpadu a ostatné miestne poplatky sú rozpočtované v sume 56 939,- €.

Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb sú rozpočtované vo výške 8 500,- €. Tvoria ich najmä sponzorské príspevky a dobrovoľné príspevky na občiansku vybavenosť.

Vlastné príjmy školských zariadení sú vo výške 64 880,- € a v príjmovej časti bežného rozpočtu obce sa nerozpočtujú.

Medzi granty a transfery patria všetky príspevky a dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti rozvoja životného prostredia, kultúry v sume 500,- €, na spoločný stavebný úrad - zlúčený zo štyroch obcí, ktoré prispievajú na jeho činnosť sumou 28 000,- €.

V rámci transferov v rámci verejnej správy tvorí decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií na Základnú školu 573 426,- €, na vzdelávacie poukazy a dopravné 20 092,-€, dotácia na činnosť matriky 9 800,- €, z ostatných položiek potom väčšiu príjmovú položku tvoria – dotácia na spoločný stavebný úrad ( 5 000,- €), parlamentné voľby (4 000,-€), na evidenciu obyvateľov (1 700,-€) a dotácia z recyklačného fondu (4 500,- €).

Pohľadávky za roky 2006-2011 sú zložené z pohľadávok nedaňových za nájom poľnohospodárskej pôdy    7 325,- €, za nájom nebytových priestorov 4 707,- €, nájomné byty 17 404,- €, nedoplatky komunálny odpad 20 349,- €, rôzne pohľadávky za energie v MŠ NK, za energie nájomné byty a rozvoz stravy 30 762,- €
daňových zložených z pohľadávok za užívanie verejného priestranstva 7 372,- €, za ubytovanie 124,- €, miestne dane a daň za psa 24 428,- €

Kapitálové príjmy 642 260,- €

V rámci kapitálového rozpočtu obce sú na rok 2012 plánované nedaňové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 245 990,- € za pozemky určené na záhradky a predaj pozemkov pri telefónnej ústredni v hodnote 150 000,- €.

Príjmy z príspevkov právnických a fyzických osôb na občiansku vybavenosť v obci sú v rámci položky Granty a transfery očakávané vo výške 20 000,- € z toho prostriedky vo výške 8 000,- € sú účelovo viazané na výstavbu novej MŠ v N. Lipnici.

Vo výške 226 270,- € sú rozpočtované očakávané príjmy z Projektu EÚ – Športová ulica rekonštrukcia a revitalizácia – refundácia 95% faktúr.

Príjmové finančné operácie 1 016 537,- €

Hlavnú položku príjmových finančných operácií predstavuje úver, ktorý si obec plánuje zobrať na výstavbu novej materskej školy v Novej Lipnici. Druhá položka je nevyčerpaná dotácia v roku 2011 – MŠ vo výške 4 111,- €

Navrhovaný rozpočet výdavkov na rok 2012.

Bežné výdavky 2 465 289,- €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 84 884,- €

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život.

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce Dunajská Lužná  v záujmových združeniach a organizáciách. Program zahŕňa plat starostu a hlavného kontrolóra a všetky výdavky s nimi spojené, ročné poplatky obce za členské /RVC, mikroregión Podunajsko.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Program 2: Interné služby obce 41 350,- €

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií - odmeny poslancov OZ a komisií. Patria sem aj výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a odborných preškolení všetkých zamestnancov obce, poplatky za školenia a semináre a výdavky spojené s autodopravou.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ programu: bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce / zabezpečiť príležitostné vzdelávanie zamestnancov a zabezpečenie schopnosti zamestnancov obce, pracovať podľa aktuálnych predpisov.

Program 3: Služby občanom 160 710,- €

Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Komentár k programu: Program zahŕňa zabezpečovanie osvedčovania listín, overovania podpisov, zabezpečovanie občianskych obradov, slávností, zabezpečovanie chodu stavebného a matričného úradu, cintorínskych služieb. V rámci podprogramu cintorínske služby je plánovaná oprava oplotenia, chodníka a parkoviska cintorína v časti Jánošíková, oprava vchodovej brány a hlavného kríža v cintoríne časti N.K. V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 7 500,- € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ programu: Zabezpečiť rýchle, promptné vybavenie stavebných záležitostí, kvalitný prehľad evidencie a chod matričnej agendy, funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.

Program 4: Odpadové hospodárstvo 180 950,- €

Zámer: Obec Dunajská Lužná – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

Komentár k programu: Obec Dunajská Lužná je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Predmetom programu je zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na území obce /z domácností, z cintorínov, od kultúrneho domu/ s pravidelným odvozom.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok

Program 5: Komunikácie 73 000,- €

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce

Komentár k programu: Program zahŕňa starostlivosť a údržbu pozemných komunikácií v letnom aj v zimnom období. Opravu výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch ( Športová, Pekárenská, výjazd na Košarišskú ulicu pri bývalej ZIPP-ke, ulica Pri Hrádzi).

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci dobudovaním chodníkov a lepších ciest.

Program 6: Vzdelávanie 1 147 036,- €

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dunajská Lužná

Komentár k programu: Program zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole  a materskej škole zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a školské stravovanie. Program zahŕňa platy zamestnancov  materskej školy základnej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a základnej umeleckej školy, odvody do poisťovní, na daňový úrad a všetky bežné výdavky predškolských a školských zariadení.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú školskú, predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci

Program 7: Šport 21 000,- €

Zámer: Podpora rozvoja športových aktivít v obci

Komentár k programu: Rozpočtované výdavky na podporu športových klubov a organizácií pôsobiacich na území obce.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ: Výpomoc športovým organizáciám na činnosť.

Program 8: Kultúra 113 595,- €

Zámer: kultúrne vyžitie všetkých obyvateľov obce Dunajská Lužná

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na dotácie pre cirkvi a prevádzku kultúrneho domu na využitie pre kultúrne a spoločenské podujatia. Zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším a vianočného posedenia, „Babská“ – fašiangová zábava, atď. Ďalej údržby budovy kultúrneho domu, nákup inventáru do kuchyne KD, nákup kníh do knižnice, vydávanie Lužnianského občasníka.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ: Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícii v obci.

Program 9: Prostredie pre život 152 129,- €

Zámer: Dunajská Lužná, obec kde sa jej obyvatelia cítia príjemne

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, verejné priestranstvá. Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod. Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky na rok 2012 vo výške 96 000,- € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečené dodávateľskou firmou.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Program 10: Sociálne služby 54 941,- €

Zámer: Podpora starších obyvateľov a sociálne slabších skupín obyvateľov

Komentár k programu: Program Sociálne služby, ktorého cieľom je pomoc starším obyvateľom a sociálne slabším skupinám obyvateľov. Zahŕňa výdavky na denný stacionár, sociálny taxík, jednorazové podpory starších obyvateľov a pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ: Pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Program 11: Administratíva 435 694,- €

Zámer: Funkčný chod obecného úradu

Komentár k programu: Obecný úrad zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci tejto aktivity sú financované platy, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, inde nešpecifikované, v zmysle platných predpisov. Patria sem odvody poistného pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a doplnkové dôchodkové poistenie, stravné lístky pre zamestnancov. V rámci tovarov a služieb sú výdavky na poštovné, telefónne poplatky, cestovné výdavky súvisiace s pracovnými cestami, poistenie majetku obce, obstaranie kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb,  odvod do SF, opravy a údržby obecných budov, výdavky spojené s parlamentnými voľbami, advokátske, audítorské a iné komerčné služby.

Merateľný ukazovateľ: % plnenia

Cieľ: Ústretová administratíva obce

Kapitálové výdavky 1 510 016,- €
Program 2: Interné služby obce 16 336,- €

Komentár k programu: Výdavky v tomto programe budú použité na splácanie leasingu na osobné motorové vozidlo Dacia – na rozvoz stravy,  a nákup na nového osobného motorového vozidla pre OCÚ.

Program 5: Komunikácie 84 750,- €

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na rekonštrukciu a dobudovanie  komunikácií. Doplatenie štúdie organizácie dopravy a zakúpenie dopravného značenia k tejto štúdii. Vybudovanie nových chodníkov od Zelenej ulice po COOP Jednotu a chodníka od Fialkovej po Kvetnú v smer ku ZŠ.

Program 9: Prostredie pre život 1 404 930,- €

Komentár k programu: Rozpočtované prostriedky súvisia s projektom z fondov EÚ „Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná“, pracovne nazvaného „Športová ulica“, v druhom prípade sú rozpočtované finančné prostriedky na podanie žiadosti na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt revitalizácie parku M. R. Štefánika, na ktorý je spracovaná dokumentácia. Tento program obsahuje aj výdavky na spoluúčasť obce na projektoch - Technologicko-materiálne zabezpečenie zberového dvora a zateplenie a výmena okien na OcÚ. Vypracovanie generelu kanalizácie ako územno-plánovacej dokumentácie pre rozhodovanie obce a stavebného úradu je opäť rozpočtované v sume 8 298,- €. Spracovaním generelu podmieňuje BVS a.s. vydávanie stanovísk k napojeniu stavieb na kanalizáciu a zabezpečenie prevádzkovania vybudovanej inžinierskej siete. Najväčší výdavok v tomto programe predstavuje výstavba novej materskej školy v Novej Lipnici.

Program 11: Administratíva 4 000,- €

Komentár k programu: Výdavky v tomto programe budú použité na doplatenie komplexného informačného systému, ktorý bol v 1. Časti inštalovaný v roku 2011.

Výdavkové finančné operácie 14 000,- €

Výdavky spojené so splácaním splátky úveru štátneho fondu rozvoja bývania na výstavu nájomných bytov.