Rozpočet 2013

Uznesením číslo 2013/05-03 zo dňa 30.04.2013, na základe uznesenia č. 2012/13-04 zo dňa 12.12.2012, bol schválený rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2013, rozpísaný do programov a položiek na rok 2013, vrátane rozpočtu rozpočtových organizácií obce. Rovnakým uznesením obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2014 a 2015.

Schválený rozpočet, bežné výdavky, na rok 2013 a roky 2014, 2015

Schválený rozpočet, bežné príjmy, na rok 2013 a roky 2014, 2015

Schválený rozpočet, kapitálové výdavky, na rok 2013 a roky 2014, 2015

Schválený rozpočet, kapitálové príjmy, na rok 2013 a roky 2014, 2015

Zverejnené (po schválení obecným zastupiteľstvom) dňa: 31.5.2013

Záverečný účet obceDunajská Lužná za rok 2013