1. Rozpočtové opatrenie 2016

Uznesením číslo 2016/02-04 zo dňa 22.03.2016 bolo schválené Rozpočtové opatrenie 1/2016 (v znení odporúčaní hlavného kontrolóra obce), podľa ktorého sa:

1. Príjmové finančné operácie:
navýšenie o 62.800,- eur /prevod nedočerpaných prostriedkov z fondu životného prostredia/
Kapitálové výdavky:
navýšenie o 57.800,- eur /dokončenie rekonštrukcie zberového dvora/
a 5.000,- /eur nákup traktorovej kosačky pre hospodársku správu/

2.
a) Zvyšujú sa bežné príjmy o 86.426,- EUR
b) Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 86.426,- EUR, pričom  tieto budú použité na:
- položka 716 Prípravná  a projektová  dokumentácia  74.426,- EUR
- položka 718006 Rekonštrukcia  softvéru (elektronický  výkon  verejnej moci) 12.000,- EUR
c) Do príjmových  finančných operácii zaraďuje 110.000,-EUR
d) Do kapitálových  výdavkov  do programu 9.3.19 zaraďuje výstavba MŠ v Novej Lipnici- dotácia MŠVVa Š SR 110.000,- EUR
e) bežné  príjmy sa navyšujú  o 163.747,- EUR

1. RO Schválený rozpočet, bežné výdavky na rok 2016 a čerpanie k 31.03.2016

1. RO Schválený rozpočet, bežné príjmy na rok 2016 a čerpanie k 31.03.2016

1. RO Schválený rozpočet, kapitálové výdavky na rok 2016 a čerpanie k 31.03.2016

1. RO Schválený rozpočet, kapitálové príjmy na rok 2016 a čerpanie k 31.03.2016