2. Rozpočtové opatrenie 2016

Uznesením číslo 2016/05-11 zo dňa 31.05.2016 bolo schválené Rozpočtové opatrenie 2/2016.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016

bežné výdavky
Program 7.1.1 – Dotácia pre športové kluby na činnosť zníženie o 5 600,-€
Program 5.1.2 - Údržba, oprava ciest a chodníkov obce navýšenie o 5 600,-€

kapitálové výdavky
Program 9.3.10 Mobiliár detského parku za bývalou MŠ NK navýšenie na 10 000,-€
Program 9.3.20 Chodník pri PD Úsvit a škole navýšenie o 11 000,-€ (chodník  od   Školskej ul. od ZŠ popri Bielom dome ku Košarišskej - 90m x 1,8 + 12 x 1,5)
Program 9. Vybudovanie spevnenej plochy 600m2 pri železničnej stanici Alžbetin Dvor navýšenie vo výške 10 000,- Eur
Program 9.  UNsP Milosrdní Bratia – Zmluva o združení finančných prostriedkov, navýšenie vo výške 10 000,- Eur
Program 9. Rozhlasová ústredňa OFK navýšenie o 6 000,- Eur

2. RO Schválený rozpočet, bežné výdavky na rok 2016 a čerpanie k 31.03.2016

2. RO Schválený rozpočet, bežné príjmy na rok 2016 a čerpanie k 31.03.2016

2. RO Schválený rozpočet, kapitálové výdavky na rok 2016 a čerpanie k 31.03.2016

2. RO Schválený rozpočet, kapitálové príjmy na rok 2016 a čerpanie k 31.03.2016