4. Rozpočtové opatrenie 2016

Uznesením číslo 2016/13-14 zo dňa 29.11.2016 bolo schválené Rozpočtové opatrenie 4/2016.

Rozpočtové opatrenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Program 8.3.2 – Ostatné služby – akcie obce navýšenie o 6 452,-€

Program 5.1.2 - Údržba, oprava ciest a chodníkov obce navýšenie o 33 327,-€

(Oprava športová Samoška 9 304,- € , oprava chodníka KIA 5 423,-€ , oprava chodníka Košariská 18 600,-)

Program 5.1.5 – Letná údržba komunikácii zníženie o 2 500,-

Program 5.1.1 – Všeobecný materiál komunikácie zníženie o 2 500,-

Program 5.1.4 – Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky navýšenie o 10 000,-

Program 9.1.3 – Materiál verejné osvetlenie navýšenie o 5 000,-

Program 9.3.1 – Vodomerné šachty zníženie o 10 000,-

Program 8.3.2 – Ostatné príspevky zníženie o 4 052,-

Program 11.1.17 – Opravy budov zníženie o 6 500,-

Program 11.1.27 – Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce navýšenie 6 500,-

Program 6.4.1 – Mzdy navýšenie o 2808,-

Program 6.4.3 – Poštové služby navýšenie o 200,-

Program 6.4.4 – Interiérové vybavenie zníženie o 440,-

Program 6.4.7 – Opravy a údržba vyp.tech. /software/ navýšenie o 60,-

Program 6.4.11 – Všeobecné služby navýšenie o 72,-

Program 6.4.13 – Stravovanie zamestnancov zníženie o 645,-

Program 6.4.14 - Prídel do SF navýšenie o 300,-

Program 6.4.15 - Odmeny zamestnancom mimo pr.pom. zníženie o 100,-

Program 6.4.17 - Software a licenicie navýšenie o 200,-

Program 4.2.1 - Likvidácia čiernych skládok navýšenie o 23 600,- (dotácia)

Program 6.3.2 - Energie - elektrina navýšenie o 15 000,-

Program 6.3.4 - Interierové vybavenie zníženie o 2 000,-

Program 6.3.5 - Všeobecný materiál navýšenie o 460,-

Program 6.3.6 - Pracovné odevy, obuv zníženie o 200,-

Program 6.3.8 - Opravy a údržba prev.strojov zníženie o 2 000,-

Program 6.3.9 - Opravy a údržba budov a objektov zníženie o 1 000,-

Program 6.3.11 - Všeobecné služby navýšenie o 2 110,-

Program 6.3.13 - Stravovanie zamestnancov zníženie o 150,-

Program 6.3.15 - Odmeny zamestnancom mimo pr.pom. zníženie o 400,-

Program 6.3.16 - Dane /smeti/ zníženie o 10,-

Bežné príjmy

Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a z popl. od rodičov navýšenie o 6 185,-

Dotácia na likvidáciu čiernych skládok navýšenie o 22 110,-

Kapitálové  výdavky

Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu MŠ -  navýšenie o 24 000 euro (vrátane DPH)

4. RO bežné PRÍJMY 2016 a čerpanie k 30.09.2016

4. RO bežné VÝDAVKY 2016 a čerpanie k 30.09.2016

4. RO kapitálové PRÍJMY 2016 a čerpanie k 30.09.2016

4. RO kapitálové VÝDAVKY 2016 a čerpanie k 30.09.2016