5. Rozpočtové opatrenie 2016

Uznesením číslo 2016/14-13 zo dňa 20.12.2016 bolo schválené Rozpočtové opatrenie 5/2016.

Rozpočtové opatrenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Bežné výdavky

Program 6.1.1 – Mzdy navýšenie o 83 212,-

Program 6.1.3 – Energie navýšenie o 21 000,-

Program 6.1.6 – Poštové služby zníženie o 323,-

Program 6.1.7 – Interierové vybavenie navýšenie o 2 000,-

Program 6.1.8 – Výpočtová technika navýšenie o 4 000,-

Program 6.1.9 – Kancel. stroje zníženie o 200,-

Program 6.1.10 – Všeobecný materiál zníženie o 5 000,-

Program 6.1.11 – Knihy, pomôcky zníženie o 5 768,-

Program 6.1.12 – Pracovné odevy zníženie o 500,-

Program 6.1.13 - Opravy a údržba vyp. tech. /software/ zníženie o 3 200,-

Program 6.1.14 – Oprava a údržba prev. strojov navýšenie o 800,-

Program 6.1.15 – Oprava a údržba budov zníženie o 5 000,-

Program 6.1.16 – Školenia zníženie o 1 500,-

Program 6.1.17 - Všeobecné služby navýšenie o 13 450,-

Program 6.1.19 – Stravovanie zamestnancov zníženie o 2 000,-

Program 6.1.20 – Poistné navýšenie o 200,-

Program 6.1.23 - Dane /smeti/ zníženie o 400,-

Program 6.1.26 – Reprezentačné zníženie o 500,-

Program 6.1.27 – Dopravné a nájom prostriedkov navýšenie o 1 500,-

Program 6.2.1 – Mzdy navýšenie o 4453,-

Program 6.2.3 - Všeobecný materiál zníženie o 2 750,-

Program 6.2.4 – Knihy zníženie o 1 550,-

Program 6.2.5 – Reprezentačné zníženie o 100,-

Program 6.2.6 - Stravovanie zamestnancov zníženie o 2 680,-

Program 6.2.7 - Všeobecné služby zníženie o 300,-

Program 6.2.11 – Preprava zníženie o 300,-

Program 5.1.2 - Údržba, oprava ciest a chodníkov obce  navýšenie o 38 717,-

Bežné príjmy

Poplatok za komunálny odpad navýšenie o 5 500,-

Dividendy navýšenie o 8 432,-

Pokuty, penále navýšenie o 12 325,-

Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a z popl. od rodičov zníženie o 2 425,-

(ŠKD zníženie o  5445,- a ZŠ navýšenie o 3 020,-)

Dotácia na základné vzdelávanie navýšenie o 95 584,-

Dotácia na školské potreby navýšenie o 2 968,-

Dotácia na soc. znev. obce zníženie o 31,-

5. RO bežné PRÍJMY 2016 a čerpanie k 30.09.2016

5. RO bežné VÝDAVKY 2016 a čerpanie k 30.09.2016

5. RO kapitálové PRÍJMY 2016 a čerpanie k 30.09.2016

5. RO kapitálové VÝDAVKY 2016 a čerpanie k 30.09.2016