2. rozpočtové opatrenie 2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2017 nasledovne:

bežné výdavky
Program 9.3.8 – Dopravné značky navýšenie o 2 500,-€
Program 9.3.5 – Údržba verejného priestranstva navýšenie o 1 700,-€ (obrubníky MRŠ)
Program 9.2.7 – Údržba verejnej zelene navýšenie o 12 905,-€ (dotácia od NDS za vyrub R7)
Program 8.3.8 – Údržba budov navýšenie o 1 500,- €
Program 8.3.5 – Ostatné služby – kultúrne akcie obce navýšenie o 7 200,- €
Program 1.1.2 – Repre starosta obce - ocenenia navýšenie o 500,- €
Program 5.1.4 – Štúdie expertízy, posudky, geometrické plány navýšenie o 9 500,-€
Program 11.1.32 – Záchranná zdravotná služba Šamorín navýšenie o 3 000,- €
Program 8.1.3 – Dotácia cirkvi kultúrna pamiatka – kostol sv. Martina navýšenie o 10 000,- €
Program 4.1.10 – Práce na dohodu zberový dvor navýšenie o 1 800,- €
Program 11.1.17 – Údržba budov a objektov navýšenie o 8 372,- € /telocvičňa farebné
odlíšenie ihriska/
Program 11.1.9 – Nákup výpočtovej techniky navýšenie o 6 000,- €
Program 6.1.29 – Projekt – Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ 95% navýšenie
o 34 047,- €
Program 6.1.30 - Projekt – Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ 5% spoluúčasť obce
navýšenie o 1 792,- €
Program 9.3.8 – Dopravné značky navýšenie o 10 000,- €
Program 9.2.1 – Nákup komunálnej techniky navýšenie 1 528,- €
Program 11.1.17 – Opravy údržba budov navýšenie o 24 918,- €
Program 6.2. – ŠKD navýšenie výdavky o 9 400,- €
Program 6.1. – ZŠ zníženie výdavky o 9 111,- €
Program 6.5. – MŠ navýšenie výdavky o 9 712,- €
Program 6.5.13 – MŠ opravy budov navýšenie o 23 206,- €
Program 6.1. – ZŠ navýšenie výdavky o 1 300,- €
Program 5.1.2 – Údržba ciest a chodníkov navýšenie o 131 795,- €

kapitálové výdavky
Program 9.3.12 – Rekonštrukcia MŠ NL zníženie o 400 000,-€
Program 9.3.12 - Výstavba modulová MŠ - nadstavba navýšenie o 400 000,-€
Program 9.3.13 - Parkovisko MŠ Nová Lipnica navýšenie o 11 711,-€
Program 9.3.15 - Štúdie , projekty navýšenie o 10 000,-€ ((PD Cyklotrasa I. etapa, štúdia
a PD autobus. zástavky Lipová a Malinová, PD cesta Pri kniež. mohylách, PD nové chodníky)
Program 9.3.16 – Nákup komunálnej techniky navýšenie 5372,- €
Program 9.3.17 – PD pre SP stavby MŠ NK navýšenie o 28 200,- €

bežné príjmy
Dotácia na údržbu verejnej zelene (NDS za výrub stromov) navýšenie o 12 905,-€
Projekt – Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ navýšenie o 34 047,- €
Dotácia na komunálnu techniku navýšenie o 4 300,- €
Dotácia na lyžiarsky zníženie o 9 111,- €
Vlastné príjmy ŠKD navýšenie o 9 400,- €
Vlastné príjmy MŠ navýšenie o 9 712,- €

Schválené 2. rozpočtové opatrenie 2017

Schválené 2.RO 2017 - príjmy bežné

Schválené 2.RO 2017 - výdavky bežné

Schválené 2.RO 2017 - príjmy kapitálové

Schválené 2.RO 2017 - výdavky kapitálové