Sadzobníky poplatkov

Interná smernica

Administratívne poplatky

Zväzovanie listín (za jedno zviazanie) ............................................................................... 2 €

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase

Krátky bežný oznam (do 2 minút) ..................................................................................... 3 €
Dlhší oznam (nad 2 minúty) ................................................................................................ 5 €
Blahoželanie k jubileu + hudobná produkcia ................................................................. 5 €
Hlásenia po pracovnej dobe a v sobotu o 100 % viac ................................................. 6 € /10 €

Sadzby písomnej a obrazovej inzercie

Inzercia v Lužnianskom Občasníku

1 riadok pri slovnej inzercii (68 až 72 znakov) ............................................................... 1 €
¼ strany nefarebné prevedenie (veľkosť A 6) ................................................................ 20 €
Pri celofarebnom prevedení sa určuje (veľkosť A 6) .................................................... 25 €
½ strany nefarebné prevedenie (veľkosť A 5) ................................................................ 40 €
Pri celofarebnom prevedení sa určuje (veľkosť A5) ..................................................... 50 €
1 strana nefarebné prevedenie (veľkosť A 4) ................................................................. 90 €
Pri celofarebnom prevedení sa určuje (veľkosť A 4) .................................................... 100 €
1 cm2 ....................................................................................................................................... 0,02 €

Inzercia na internetovej stránke obce

Vstupný poplatok za prvých 450 znakov ....................................................................... 2 €
za každých ďalších 90 znakov .......................................................................................... 0,40 €
cena za vloženie obrázku (šírka presne 550px výška max.100px)  
vloženie dodaného obrázku .............................................................................................. 2 €
vloženie vrátane výroby obrázku ..................................................................................... 15 €
cena zverejnenia za 1 mesiac ............................................................................................ 10 €
cena za každý ďalší mesiac ............................................................................................... 5 €

Cena za zverejnenie v registri prevádzok s obsahom

obchodné meno, adresa, otváracia doba, kontakt ...................................................... 0 €

Prenájom priestorov na obecnom úrade

Sobášna sieň v čase vykurovacieho obdobia ................................................................ 20 €
Sobášna sieň v čase letného obdobia ............................................................................. 15 €
Zasadacia miestnosť v čase vykurovacieho obdobia ................................................. 15 €
Zasadacia miestnosť v čase letného obdobia ............................................................... 10 €

Touto smernicou sa ruší platnosť internej smernice zo dňa 07.05.2012

Dunajská Lužná, 07. 05 2013

Štefan JURČÍK, v.r.
starosta obce

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Dunajská Lužná s účinnosťou

od 1. apríla 2024: Sadzobník správnych poplatkov 

Informácia o novele zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - účinnosť od 1. apríla 2024