Výsledky vybavenia petícií

V zmysle §5, ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je orgán verejnej moci povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

ROK 2020

01/2020 Oznámenie o výsledku vybavenia petície - nesúhlas s plánovanou výstavbou „Technickej infraštruktúry" chýbajúcej časti komunikácie, z dôvodu nadmerného dopravného zaťaženia cestnej komunikácie na ulici Úzka, katastrálne územie Nové Košariská

ROK 2019

01/2019 Oznámeni o výsledku vybavenia petície o bezodkladné zriadenie autobusových zastávok na Lipovej ulici a ich následné začlenenie do kyvadlovej dopravy
02/2019 Oznámenie o výsledku vybavenia petície o zriadenie cestných spomaľovačov na Úzkej ulici a preklasifikovanie ulice Úzka na obytnú zónu

ROK 2018

11/2018

Oznámenie o výsledku vybavenie petície proti obnoveniu  výroby v betonárke (bývalá ZIPP) va časti Nové Košariská, Dunajská Lužná

ROK 2017

01/2017 Oznámeni o výsledku vybavenia petície za zachovanie zeleného pásu na Zdravotníckej ulici v Dunajskej Lužnej časť Jánošíková
02/2017 Oznámenie o výsledku vybavenia petície za zachovanie vodného zdroja vrátane existujúceho ochrannéh pásma I. stupňa na pozemku par. č. 180/13 v k.ú. Jánošíková v obci Dunajská Lužná v jeho kvalite pre verejný úžitok, a to najmä pre obec Dunajská Lužná

ROK 2016

01/2016 Oznámenie o výsledku vybavenia petície za vybudovanie oddychového parku vedľa detského ihriska na Úzkej ulici v Dunajskej Lužnej vo väčšom rozsahu, ako je odhlasované obecným zastupiteľstvom
02/2016 Oznámenie o výsledku vybavenia petície za zmenu obojsmernej komunikácie na jednopruhovú, jednosmernú komunikáciu a zachovanie výsadby tují, verejnej zelene na Krátkej ulici
03/2016 Oznámenie o výsledku vybavenia petície proti umiestneniu a prevádzkovaniu "Prízemnej telekomunikačnej stavby a OVB 1072 BR" na pozemku par. č. 180/13 k.ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná