Poloha obce

Základné údaje obce Dunajská Lužná

Kraj: Bratislavský

Okres: Senec

Katastrálne územie: Jánošíková, Nové Košariská, Nová Lipnica

Celková rozloha obce: 2.695 ha

Poloha obce a jej životné prostredie

Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy a 7 km od Šamorína na úrodnej vnútrokarpatskej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Cez obec prechádza štátna cesta I. triedy č. 63, ktorá spája Bratislavu s Komárnom. Železničná stanica s názvom Nové Košariská je vzdialená od centra obce asi 1,5 km. Do roku 1996 bola obec súčasťou okresu Bratislava-vidiek. Uplatnením zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. bola obec začlenená do okresu Senec a do Bratislavského kraja.

mapa dl

Poloha Dunajskej Lužnej na mape Slovenska

Podunajská rovina, na ktorej leží obec, je najteplejšou a najsuchšou oblasťou Slovenska. Má najviac slnečného svitu a je aj najveternejšou rovinnou oblasťou u nás. Vyznačuje sa krátkymi zimami a priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je okolo 35 dní. Celkové priemerné ročné zrážky za posledné desaťročie boli 350 až 500 mm. Letné teploty sú do 35 oC.

Nadmorská výška územia obce sa pohybuje od 120 do 131 m n. m. Rovinatý chotár a úrodné pôdy vytvárali a vytvárajú veľmi dobré podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva. Podľa Zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Dunajská Lužná (HUPRO, 2000) má poľnohospodárska pôda rozlohu 2 411,3 ha (z toho je: 2 326,1 ha, záhrady 53,9 ha, ovocné sady 20,2 ha, trvalé trávne porasty 10,0 ha a vinice 0,4 ha), lesné pozemky majú rozlohu 51,6 ha, vodné plochy 3,1 ha, zastavané plochy 141,5 ha a 87,7 ha sú ostatné plochy.

Do územia obce okrajovo zasahuje Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy. Na hranici katastra obce sa nachádza prírodná rezervácia Topoľové hony, ktorej predmetom ochrany sú suchomilné panónske dúbravy a rastlinné spoločentsvá s klokočom perovitým. V obci sa nachádzajú dva chránené stromy - Novolipnický platan (platan javorolistý) a v časti Jánošíková pri obecnom úrade je chránený strom - dub letný.

Vo vzdialenosti 3-4 km je vodná zdrž Čunovo, ktorá je súčasťou vodného diela Gabčíkovo. Najbližšie vodné plochy sú Malá voda a Piesková jama, ktoré sa využívajú na lov rýb a rekreáciu. Z voľne žijúcej zveri sú najviac zastúpené zajace, bažanty, srnčia zver, diviačia zver a vodné vtáctvo.

Okolie Dunajskej Lužnej

Kvalitu životného prostredia v našej obci negatívne ovplyvňujú najmä: Slovnaft a.s. Bratislava, Spaľovňa TKO a.s. Bratislava, intenzívna poľnohospodárska výroba, najmä väčšie živočíšne farmy v obci a jej okolí a komunikácia európskeho významu Bratislava - Dunajská Streda - hranica s Maďarskou republikou, prechádzajúca obcou. Celé územie obce leží v rámci Bratislavskej ohrozenej oblasti, ktorá patrí medzi ohrozené oblasti vyčlenené v Slovenskej republike na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.112/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov. Ide o oblasť s narušeným a silne narušeným životným prostredím. Na znečistenie ovzdušia vplýva aj prašnosť spôsobená vysokou veternosťou územia spolu s nízkym podielom verejnej zelene, v extraviláne je prašnosť spôsobená aj z nespevnených poľných ciest.

Pripravili: Z. Mészárosová, P. Schauer, M. Kozová