Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2009 a viacročný na roky 2010-2011 - bežné výdavky

Bežné výdavky v EUR Spolu
2009
v tis. Sk
2010
v Eur
2011
v Eur
Aktiita funkčná
klasifik.
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ 610 620 630 640 650 spolu
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola           118435 3568 124995 125608
1 Výkon funkcie starostu 65525         65525 1974 68146 68801
  01.1.1.6 Obce             0      
    1 Repre - občerstvenie     2987     2987 90 3000 2500
    2 Repre - ocenenia     1494     1494 45 1450 1500
    3 Repre - akcie obce     1660     1660 50 1500 1550
  08.4.0.0 Náboženské a iné spoločenské služby           0      
    4 Príspevky - spoločenské organizácie, nadacie       7800   7800 235 10500 10500
    5 Príspevky - členské, združenie miest a obcí       2490   2490 75 2500 2500
2 Výkon funkcie prednostky 19286         19286 581 20057 20250
  01.1.1.6 1 Inzercia     664     664 20 650 650
3 Vnútorná kontrola 16531         16531 498 17192 17357
PROGRAM 2: Interné služby obce           31667 954 36060 37290
1 Zasadnutie orgánov obce           0      
  01.1.1.6 Obce           0      
    1 Odmeny pre poslancov     15070     15070 454 20000 21000
2 Hospodárska správa     0     0      
  01.1.1.6 Obce     0     0      
    1 Štúdie, posudky, expertízy     1992     1992 60 1850 1900
    2 Nájomné za prenájom budov,strojov a zariad.     2987     2987 90 3010 2990
3 Vzdelávanie zamestnancov obce     0     0      
  01.1.1.6 Obec       0     0      
    1 Školenia, kurzy + informačné systémy     3651     3651 110 3700 3750
4 Autodoprava     0     0      
  01.1.1.6 Obec     0     0      
    1 Palivo     2987     2987 90 3000 3050
    2 Servis, údržba vozidiel, známky     4979     4979 150 4500 4600
Bežné výdavky v EUR Spolu
2009
v tis. Sk
2010
v Eur
2011
v Eur
Aktiita funkčná
klasifik.
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ 610 620 630 640 650 spolu
PROGRAM 3: Služby občanom           92777 2795 74724 75454
1 Činnosť matriky                  
  01.3.3.0 Iné všeobecné služby - matrika 12680         12680 382 13187 13314
    1 Materiál     996     996 30 1000 1000
    2 Údržba prevádzkovych prístrojov     166     166 5 175 175
2 Činnosť spoločného stavebného úradu     0     0      
  01.6.0.0 Všeobecné verejné služby - spoločný stavebný úrad 46405   46405     46405 1398 48261 48725
    1 Kancelárske potreby     3983     3983 120 4100 4200
    2 Telekomunikačné poplatky     664     664 20 670 690
    3 Prenájom, opravy, dohody     1992     1992 60 2000 2010
3 Cintorínske služby     0     0      
  08.4.0.0 Náboženské a iné spoločenské služby     0     0      
    1 Spotreba elektrickej energie     996     996 30 1000 1000
    2 Vodné, stočné     332     332 10 340 345
    3 Materiál     664     664 20 670 675
    4 Údržba - Stríž     3319     3319 100 3320 3320
    5 Oprava chodníka N.K.     9958     9958 300    
    6 Oprava hlavného kríža N.K.     664     664 20    
4 Miestny rozhlas     0     0      
  08.3.0.0 Miestny rozhlas     0     0      
    1 Oprava miestneho rozhlasu     9958     9958 300    
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo           148377 4470 143721 144332
1 Zvoz a odvoz odpadu     0     0      
  05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi     0     0      
    1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen     66388     66388 2000 66400 66500
    2 Vývoz odpadu 2x ročne - veľkoobjem.kontajnery     6639     6639 200 6639 6700
    3 Vývoz skla a papiera     19252     19252 580 19300 19400
    4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake     46471     46471 1400 46800 47000
    5 Údržba zberového dvora a oplotenie     3319     3319 100    
    6 Oprava kontajnerov     3319     3319 100 1800 1900
    7 Nákup vriec      664     664 20 450 500
Bežné výdavky v EUR Spolu
2009
v tis. Sk
2010
v Eur
2011
v Eur
Aktiita funkčná
klasifik.
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ 610 620 630 640 650 spolu
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo                  
2 Zneškodňovanie odpadu                  
  05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi                  
    1 Likvidácia čiernych skládok     332     332 10 340 340
    2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadov     1992     1992 60 1992 1992
PROGRAM 5: Komunikácie           29875 900 31800 30450
1 Správa a údržba pozemných komunikácií     0     0      
  04.5.1.0 Cestná doprava     0     0      
    1 Dopravné značenie     6639            6639     200     6500     5000   
               2     Oprava ciest a chodníkov (Lipnická)                 16597                 16597     500     20000     20000   
               3     Zimná údržba ciest a chodníkov                 3319                 3319     100     3300     3350   
               4     Geometrické plány                 3319                 3319     100     2000     2100   
   PROGRAM 6: Vzdelávanie                                   866793     26113     871832     883399   
   1     Základná škola                 0                 0                     
         09.1.1.1     Základná škola                 0                 0                     
               1     Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     356436           356436                 356436     10738     370694     374258   
               2     Cestovné                 332                 332     10     335     340   
               3     Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné                 36082                 36082     1087     38000     40000   
               4     Poštovné a telefónne služby                 1759                 1759     53     1800     1850   
               5     Interierové vybavenie /zariadenie 2 nové tiedy/                 15103                 15103     455               
               6     Výpočtová technika                 996                 996     30     1000     1000   
               7     Kancel.stroje a zariadenia                 2158                 2158     65     1200     1300   
               8     Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./                 5975                 5975     180     6000     6100   
               9     Pracovné odevy, obuv                 498                 498     15     350     400   
               10     Opravy a údržba vyp.tech. /software/                 996                 996     30     950     990   
               11     Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./                 2390                 2390     72     2400     2450   
               12     Opravy a údržba budov a objektov                 7236                 7236     218     7100     7200   
               13     Školenia                 1328                 1328     40     1300     1330   
               14     Všeobecné revízie                 3319                 3319     100     3350     3360   
               15     Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/                 1660                 1660     50     1300     1350   
               16     Stravovanie zamestnancov                 7535                 7535     227     7550     7600   
               17     Poistné                 1129                 1129     34     1130     1130   
               18     Prídel do SF                 2158                 2158     65     2170     2200   
               19     Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/                 8298                 8298     250     8300     8350   
               20     Dane                 531                 531     16     540     540   
               21     Dopravné žiaci                 3452                 3452     104     3460     3460   
               22     Na nemocenské dávky                 332                 332     10     335     340   
               24     Knihy, učebné pomôcky                 4315                 4315     130     4320     4320   
   2     Školský klub detí                 0                 0                     
         09.5.0.1     Školský klub detí                 0                 0                     
               1     Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     23667           23667                 23667     713     24614     24851   
               2     Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné                 2290                 2290     69     2300     2320   
               3     Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./                 597                 597     18     600     610   
               4     Knihy, učebné pomôcky                 896                 896     27     900     910   
               5     Stravovanie zamestnancov                 1062                 1062     32     1065     1070   
               6     Opravy a údržba budov a objektov                 7070                 7070     213     5050     6200   
               7     Prídel do SF                 166                 166     5     170     172   
               8     Náhrada PN                 100                 100     3     100     100   
   3     Školská jedáleň                 0                 0                     
         09.6.0.1     Školská jedáleň a vývarovňa                 0                 0                     
               1     Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     44613           44613                 44613     1344     46397     46843   
               2     Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné                 8962                 8962     270     8980     9000   
               3     Poštovné a telefónne služby                 664                 664     20     665     670   
               4     Interierové vybavenie                 3485                 3485     105     3200     3500   
               5     Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./                 2456                 2456     74     2490     2500   
               6     Pracovné odevy, obuv                 332                 332     10     300     350   
               7     Opravy a údržba vyp.tech. /software/                 166                 166     5     160     180   
               8     Opravy a údržba prev.strojov                  996                 996     30     1000     1010   
               9     Opravy a údržba budov a objektov                 1992                 1992     60     2000     2050   
               10     Školenia                 332                 332     10     330     340   
               11     Všeobecné služby /revízie/                 1328                 1328     40     1330     1340   
               12     Poplatky a odvody /banka/                 199                 199     6     200     200   
               13     Stravovanie zamestnancov                 996                 996     30     1000     1010   
               14     Prídel do SF                 332                 332     10     340     350   
               15     Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.                 664                 664     20     670     680   
               16     Dane                 332                 332     10     335     340   
   4     Základná umelecká škola                 0                 0                     
         9.1.2.1     Základná umelecká škola                 0                 0                     
               1     Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     94304           94304                 94304     2841     98076     99019   
               2     Cestovné                 66                 66     2     70     70   
               3     Poštovné a telefónne služby                 1062                 1062     32     1065     1070   
               4     Interierové vybavenie                 133                 133     4     150     200   
               5     Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./                 498                 498     15     500     520   
               6     Knihy, učebné pomôcky                 498                 498     15     500     500   
               7     Opravy a údržba vyp.tech. /software/                 332                 332     10     335     335   
               8     Opravy pristrojov /hud.nastroje/                 266                 266     8     270     275   
               9     Opravy a údržba budov a objektov                 1328                 1328     40     1350     1400   
               10     Školenia                 66                 66     2     70     70   
               11     Všeobecné služby /rozm. zhot.kl./                 166                 166     5     170     170   
               12     Poplatky a odvody /banka/                 432                 432     13     435     440   
               13     Stravovanie zamestnancov                 2158                 2158     65     2170     2190   
               14     Prídel do SF                 597                 597     18     600     610   
               15     Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.                 1427                 1427     43     1440     1450   
               16     Dane /smeti/                 199                 199     6     200     205   
               20     Náhrada PN                 232                 232     7     235     240   
   Bežné výdavky v EUR     Spolu
2009
v tis. Sk
    2010
v Eur
    2011
v Eur
  
   Aktiita     funkčná
klasifik.
    ekonomická klasifikácia   
   ukazovateľ     610     620     630     640     650     spolu   
   PROGRAM 6: Vzdelávanie                                                         
   5     Materská škola                                                         
         9.1.3.1     Materská škola                                                         
               1     Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     155049                             155049     4671     161251     162801   
               2     Cestovné                 199                 199     6     200     200   
               3     Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné                 11784                 11784     355     11800     11800   
               4     Poštovné a telefónne služby                 1494                 1494     45     1500     1500   
               5     Interierové vybavenie /lehátka/                 4979                 4979     150               
               6     Výpočtová technika                 166                 166     5     170     170   
               7     Stroje a zariadenia                 664                 664     20     665     670   
               8     Všeobecný materiál /kancel.potr.,čisť.potr./                 5643                 5643     170     5650     5660   
               9     Knihy, učebné pomôcky                 3319                 3319     100     3100     3200   
               10     Pracovné odevy, obuv                 498                 498     15     500     500   
               11     Opravy a údržba vyp.tech.                  166                 166     5     170     170   
               12     Opravy a údržba prev.strojov                  166                 166     5     170     170   
               13     Opravy a údržba budov a objektov                 996                 996     30     1000     1050   
               14     Školenia                 332                 332     10     330     340   
               15     Všeobecné služby /revízie/                 199                 199     6     200     200   
               16     Poplatky a odvody /banka/                 332                 332     10     330     330   
               17     Stravovanie zamestnancov                 5311                 5311     160     5340     5350   
               18     Prídel do SF                 996                 996     30     1000     1010   
               19     Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.                 2490                 2490     75     2500     2510   
               20     Dane /smeti/                 266                 266     8     270     270   
               21     Náhrada PN                 266                 266     8     270     270   
   PROGRAM 7: Šport                                   41824     1260     29400     29500   
   1     Dotácie na šport                                                         
         08.1.0.0     Rekreačné a športové služby                                                         
               1     Dotácia pre športové kluby na činnosť                       33194           33194     1000     29400     29500   
               2     Dotácia na telocvičňu                       8630           8630     260               
   Bežné výdavky v EUR     Spolu
2009
v tis. Sk
    2010
v Eur
    2011
v Eur
  
   Aktiita     funkčná
klasifik.
    ekonomická klasifikácia   
   ukazovateľ     610     620     630     640     650     spolu   
   PROGRAM 8: Kultúra                                   118900     3582     115516     106605   
   1     Podpora kultúrneho strediska                                                         
         08.2.0.0     Miestne kultúrne stredisko                                                         
               1     Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     48861                             48861     1472     50816     51305   
               2     Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné                 31534                 31534     950     32800     33000   
               3     Kultúrne akcie obce                 3319                 3319     100     6700     6750   
               4     Opravy, údržba, prevádzka                 4813                 4813     145     4900     5200   
   2     Kultúrne pamiatky                 0                 0                     
         08.4.0.0     Náboženské a iné spoločenské služby                 0                 0                     
               1     Kultúrne pamiatky                 29875                 29875     900     20000     10000   
   3     Knižnica                 0                 0                     
         08.2.0.0     Knižnica                 0                 0                     
               1     Nákup kníh                 498                 498     15     300     350   
   PROGRAM 9: Prostredie pre život                                   120129     3619     113760     114490   
   1     Verejné osvetlenie                 0                 0                     
         06.4.0.0     Verejné osvetlenie                 0                 0                     
               1     Spotreba elektrickej energie                 66388                 66388     2000     66400     66500   
               2     Materiál a náhradné diely                 6639                 6639     200     6650     6680   
               3     Oprava verejného osvetlenia                 6639                 6639     200     6650     6680   
   2     Ochrana prírody a krajiny                 0                 0                     
         05.4.0.0     Ochrana prírody a krajiny                 0                 0                     
               1     Materiál a náhradné diely                 8962                 8962     270     8970     9000   
               2     Sadenice, stromy, kriky                 1328                 1328     40     1000     1100   
               3     Pohonné hmoty                 3319                 3319     100     3350     3360   
               4     Servis a údržba vozidla                 2987                 2987     90     2400     2500   
               5     Ošetrenie pagaštanov                 1129                 1129     34     550     620   
               6     Mapa náhradnej výsadby                 3319                 3319     100     1860     1900   
               7     Odmeny na základe dohôd o vykonaní prace                 4979                 4979     150     4980     5000   
   Bežné výdavky v EUR     Spolu
2009
v tis. Sk
    2010
v Eur
    2011
v Eur
  
   Aktiita     funkčná
klasifik.
    ekonomická klasifikácia   
   ukazovateľ     610     620     630     640     650     spolu   
   PROGRAM 9: Prostredie pre život                                                         
   3     Rozvoj obce                                                         
         06.2.0.0     Rozvoj obce                                                         
               1     Vodomerné šachty - stacionár, cintorín N.K.                 3319                 3319     100     3100     3200   
               2     Materiál a náhradné diely, vianočné osvetlenie                 1660                 1660     50     1700     1720   
               3     Údržba detských ihrísk , osvetlenie                 4979                 4979     150     4980     4990   
               4     Označenie ulíc, osadenie tabúľ                 996                 996     30     550     600   
               5     Osadenie orientačné a súpisné čísla                 830                 830     25     620     640   
               6     Smetné koše - cyklistická cesta + obec                 2656                 2656     80               
   PROGRAM 10: Sociálne služby                                   59052     1779     59050     59354   
   1     Zariadenie opatrovateľskej služby                 0                 0                     
         10.2.0.2     Ďalšie sociálne služby - denný stacionár                 0                 0                     
               1     Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     19452           19452                 19452     586     20230     20424   
               2     Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné                 9294                 9294     280     9350     9400   
               3     Ostatné náklady                 996                 996     30     950     920   
               4     Oprava a údržba budovy                 664                 664     20     670     675   
               5     Stravovanie zamestnancov                 1826                 1826     55     1830     1835   
   2     Dôchodci                 0                 0                     
         10.2.0.2     Ďalšie sociálne služby - Staroba                 0                 0                     
               1     Občerstvenie - posedenie s dôchodcami                 996                 996     30               
               2     Stravovanie - dôchodci                 4979                 4979     150     5000     5000   
               3     Jednorázové peňažné dávky                       8630           8630     260     8750     8800   
   3     Sociálny taxík                       0           0                     
         10.2.0.2     Ďalšie sociálne služby                       0           0                     
               1     Príspevok na sociálny taxík                       8564           8564     258     8570     8600   
   4     Rodinná politika                       0           0                     
         10.4.0.3     Ďalšie sociálne služby - rodina a deti                       0           0                     
               1     Jednorázové peňažné dávky                       3651           3651     110     3700     3700   
   Bežné výdavky v EUR     Spolu
2009
v tis. Sk
    2010
v Eur
    2011
v Eur
  
   Aktiita     funkčná
klasifik.
    ekonomická klasifikácia   
   ukazovateľ     610     620     630     640     650     spolu   
   PROGRAM 11: Administratíva                                   406161     12236     381573     385107   
   1     Administratíva - správa obce                                                         
         01.1.1.6     Správa obce                                                         
               1     Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     214931                             214931     6475     223528     225677   
               2     Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné                 34854                 34854     1050     34900     35200   
               3     Cestovné                 664                 664     20     665     670   
               4     Poplatky - televízia,rádio                 166                 166     5     170     170   
               5     Material, náhradné diely a pracovné náradie                 19916                 19916     600     20000     21000   
               6     Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad.                 38505                 38505     1160     1200     1300   
               7     Stravovanie zamestnancov                 16597                 16597     500     16650     16700   
               8     Prídel do sociálneho fondu                 3983                 3983     120     4000     4100   
               9     Poplatky, dane                 1660                 1660     50     1650     1660   
               10     Advokátske a komerčné služby, štúdie                 9958                 9958     300     9960     9960   
               11     Telefón                 6307                 6307     190     6350     6400   
               12     Kancelárske zariadenie                 1660                 1660     50     1680     1700   
               13     Poistenie budov a úrazové poistenie zamestnan.                 4979                 4979     150     5000     5000   
               14     Propagácia                 996                 996     30     1000     1000   
               15     Poštovné                 7303                 7303     220     7500     7600   
               16     Odmeny členom komisií                 3187                 3187     96     3500     3600   
               17     Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce                 9958                 9958     300     13100     13000   
               18     Volby                 166                 166     5     400         
         01.7.0.     Transakcie verejného dlhu                 0                 0                     
               1     Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi                 15601                 15601     470     15600     15600   
         01.1.2.     Finančná a rozpočtová oblasť                 0                 0                     
               1     Poplatky banke                 2158                 2158     65     2100     2150   
                                       0                 0                     
                                       0                 0                     
                     Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania                 12614                 12614     380     12620     12620