Skládka odpadov a kompostáreň

Skládka odpadov Čukárska Paka

Plocha pre zber biologicky rozložiteľného odpadu - Šámot

Spádová oblasť pre príjem odpadu je územie obcí Združenia Horného Žitného ostrova (obec Dunajská Lužná je členom).

Skládka odpadov

Zaradenie skládky

SKLÁDKA PRE NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok   7:00 - 15:00

Zodpovedný vedúci

Arpád Öry

telefón: 0907 865 896, e-mail: skladka@zohzo.sk

Kancelária združenia

telefón: 0907 100 104, e-mail: office@zohzo.sk, web: http://www.zohzo.sk/

Súhlas na prevádzkovanie vydal:

Slovenská inšpekcia ŽP Bratislava

Číslo: 4970/1483-OIPK/2006/Kk/370050105, Bratislava 11.09.2014

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá

komunálne odpady vrátane niektorých zložiek triedeného odpadu

ostatné odpady (0)

Kompostáreň

konáre

záhradný odpad (tráva a iné záhradné rastliny)

korene (osobitne od zeminy)

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok   7:00 - 15:00

Prevádzkovateľ

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodársvtve so sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín

Tu nájdete: Cenník - Skládka odpadov Čukárska Paka a Plocha pre zber biologicky rozložiteľného odpadu Šamot 2023

Neviete kam vyviezť a ako správne triediť odpad? 

V prevádzke je Linka pre udržateľný Horný Žitný ostrov, na ktorej vám poradíme, ako správne naložiť s vaším odpadom. Naším cieľom je, aby sme mali v regióne menej čiernych skládok, aby odpady, ktoré vieme vytriediť a použiť ako surovinu, neskončili na skládke. Vďaka správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom chránime prírodu, predchádzame čiernym skládkam a šetríme financie.

Telefónna linka  0915 656 625 je pre občanov k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 h. Nie všetky odpadky musia ísť do kontajnera. Nie každý odpad musí skončiť na skládke.   

Projekt Efektívna environmentálna politika v regióne je podporený z Európskeho sociálneho fondu.