Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2003

Položka Ukazovateľ
v tis. Sk
  Bežné príjmy spolu
28 477
 
100 Daňové príjmy
 
 
110 Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku
5 200
 
111001 Dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane)
 
4 300
112001 Dane z príjmov právnických osôb
 
900
120 Dane z majetku
 
 
121 Dane z nehnuteľností
3 600
 
121001 Daň z pozemkov
 
2 760
121002 Daň zo stavieb
 
780
121003 Daň z bytov
 
60
130 Domáce dane na tovary a služby
 
 
133 Dane za špecifické služby v tom:
540
 
133001 Poplatky za psov
 
42
133002 Poplatky z predaja alk.nápojov a tab.výrobkov
 
300
133003 Výťažok z prev.lotérii a iných hier
 
35
133007 Polatok z reklamy FO a PO
 
60
133008 Poplatok zo vstupného
 
3
133012 Za užívanie verejného priestranstva
 
100
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
750
 
134002 Cestná daň – ŠR (podielové dane)
 
750
200 Nedaňové príjmy
 
 
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
 
 
212 Príjmy z vlastníctva v tom:
1 650
 
212002 Prenajatý nehnut.majetok-pôda
 
200
212003 Prenajatý nehnut.majetok - stavby a budovy
 
450
212004 Prenájom – nájomné byty
 
1 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby
 
 
221 Administratívne poplatky
779
 
221004 Správne poplatky FO (drobné stavby, rozhodnutia)
 
359
2210041 Poplatok za výherné a zábavné hr.prístroje 40tis.*6ks
 
240
221041 Správne poplatky - matrika
 
180
223 Popl.a platby z nepriemyselného a náh.predaja a služ.
235
 
223010 Príjmy za KT
 
30
223013 Ostatné miestne poplatky FO (hlásenie, kopírovanie)
 
40
223020 Starostlivosť o starších občanov - stravovanie
 
165
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby
1 460
 
229003 Cintorínske poplatky
 
60
229004 Odstraňovanie komunálneho odpadu (v zmysle VZN)
 
1 400
292 Ostatné príjmy
1 840
 
292200 Ostatné príjmy od FO a PO (vyňatie z pôd.fondu)
 
840
2922001 Finančný vklad 20 * 50 000.- Sk – náj.byty
 
1 000
243 Z účtov finančného hospodárenia
100
 
243 Ostatné príjmy obcí (z bank.úrok.a dividend, vratky)
 
100
300 Granty a transfery
 
 
311 Granty
370
 
311011 Združenie obcí na spoločný úrad
 
370
312 Transfery na rovnakej úrovni
210
 
312011 Dotácia na spoločný úrad
 
210
313 Transfery na rôznej úrovni
11 743
 
313001 Dotácia na funkciu samosprávy - ŠR –podľa počtu ob
 
385
313009 Decentralizačná dotácia- školstvo
 
11 158
313 011 Decentralizačná dotácia na činnosť matriky
 
200
 

Bežné výdavky spolu

28 477

 

600

Bežné výdavky

 

 

 

0111 Správa obce (7 330 tis. Sk)

 

 

61

Mzdy a platy

3 540

 

611

Tarifný plat

 

2 254

612001

Zvýšenie o 15%

 

227

612002

Osobný príplatok

 

475

612003

Príplatok za riadenie

 

24

614007

Odmeny

 

560

62

Odvody do fondov

1 250

 

     
1 250

63

Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby

2 540

 

631

Cestovné

 

15

632001

Elektrická energia

 

110

632002

Plyn

 

160

632006

Telefón

 

240

632007

Poplatky televízia a rádio

 

1

632008

Poštovné

 

25

632018

Revízie a kontrola zariadení

 

60

633002

Programové vybavenie (software)

 

10

633004

Kancelárske stroje a vybavenie

 

43

633012

Kancelárske potreby a materiál

 

65

633013

Papier

 

30

633014

Čistiace potreby

 

10

633015

Tlačivá a tlačiarenské služby

 

20

633016

Knihy, noviny a časopisy

 

30

633018

Materiál, náhradné diely a pracovné náradia

 

100

633054

Stravovanie

 

165

633061

Výroba kľúčov a pečiatok

 

1

634001

Benzín

 

70

634003

Servis, opravy a údržba

 

100

634006

Náhradné diely na opravy

 

6

634007

Povinné zmluvné poistenie

 

7

634009

Prepravné

 

2

634011

Karty a známky

 

3

635002

Oprava a údržba výpočtovej techniky

 

9

635003

Oprava a údržba telekom. techniky

 

5

635004

Úprava a údržba kancelárskeho zariadenia

 

20

635011

Oprava a údržba signalizačného zariadenia

 

25

635035

Oprava a údržba kotlov

 

20

635060

Oprava a údržba softwaru

 

15

637001

Školenia a kurzy

 

25

637003

Repre – občerstvenie

 

60

6370031

Repre – dary

 

90

6370032

Repre – ocenenie

 

30

6370033

Repre – akcie obce

 

20

6370034

Repre – trhy

 

30

637018

Poistné

 

115

637020

Prídel do SF

 

85

637022

Úhrady poplatkov a odvodov

 

23

637035

Advokátske a komerčné služby

 

25

637046

Geometrické plány

 

30

637056

Odmeny poslancom a členom komisií

 

300

637080

Civilná služba

 

40

637086

Odmeny za mimo pracovný pomer

 

300

 

0112

120

 

637015

Poplatky banke

 

15

637036

Odmena hlavného kontrolóra na dohodu

 

90

6370361

Audítorské služby

 

15

 

0170 transakcie verejného trhu

830

 

811002

Splátka úveru štátnemu fondu

 

830

 

0451 cestná doprava

880

 

635049

Oprava ciest a chodníkov

 

750

637009

Štúdie, expertízy a posudky

 

80

637046

Geometrické plány

 

50

 

0510 Nakladanie z odpadmi

1 650

 

632016

Vývoz odpadu – Petmas

 

600

6320161

Vývoz odpadu IZO Bau

 

115

6320163

Vývoz PD Úsvit

 

100

6320164

Vývoz plastov ASA

 

15

6320165

Uloženie Čukárska Paka

 

520

633018

Separovaný zber – materiál

 

20

635053

Údržba skládky – rekultivácia

 

100

6350531

Údržba zberového dvora

 

100

637009

Expertízy, posudky

 

20

642006

Členský príspevok

 

60

 

Mestá a obce

145

 

633018

Materiál, náhradné diely a opravy

 

95

635026

Údržba – detské ihrisko NK

 

30

635046

Údržba a oprava trhovísk

 

20

 

0540 Ochrana prírody a krajiny

590

 

633018

Materiál a náhradné diely

 

60

633043

Sadenice, stromy a kríky

 

50

633047

Pohonné hmoty

 

20

634003

Servis, opravy a údržba zariadení

 

20

635045

Údržba zelene

 

140

637086

Odmeny za mimopracovnú činnosť

 

300

 

0640 verejné osvetlenie

1 268

 

632001

Spotreba el. energie

 

790

633018

Materiál a náhradné diely

 

40

635043

Oprava verejného osvetlenia

 

402

637086

Odmeny mimopracovný pomer

 

36

 

0810 a 08203 OKŠK

1 800

1 800

 

0830 Miestny rozhlas

60

 

635047

Oprava miestneho rozhlasu

 

60

 

0840 Cintoríny

150

 

632001

Spotreba el. energie

 

10

632005

Vodné stočné

 

15

633018

Materiál a náhradné diely

 

15

635044

Údržba

 

20

6350441

Údržba

 

20

6350442

Údržba

 

10

637086

Odmeny mimopracovný pomer

 

60

 

Transfery

260

 

642001

Spoločenské organizácie, nadácie

 

150

642006

Členský prís. ZMOS

 

10

642008

Transfery cirkvám a charitám

 

100

 

0911 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

2 917

 

6420021

Decentralizačná dot. zo ŠR

 

2 632

6420022

Dotácia od zriaďovateľa

 

285

 

0912 Základná škola

7 654

 

6420021

Decentralizačná dot. zo ŠR

 

7 054

6420022

Dotácia od zriaďovateľa

 

600

 

09604 Záujmové školstvo (ZUŠ)

1 472

 

6420021

Decentralizačná dot. zo ŠR

 

1 472

 

10202 Ďalšie sociálne služby – staroba

642

 

633054

Stravovanie

 

240

637003

Občerstvenie

 

40

642003

Príspevok na soc. taxík

 

72

642027

Jednorázové peňažné dávky

 

290

 

10403 ďalšie soc. služby – rodiny s deťmi

115

 

642027

Jednorázové peňažné dávky

 

115

 

0160 Spoločný úrad

594

 

61

Mzdy a platy

 

432

62

Odvody

 

162