Včely

Dávame do pozornosti brožúru rezortu pôdohospodársta K OCHRANE VČELSTIEV - Ochrana včelstiev pri používaní pesticídov - prípravkov na ochranu rastlín (informácie pre neprofesionálnych používateľov), kde sa napr. dozviete, že „...prípravky na ochranu rastlín sa označujú nasledovne:

• Vč 1 - Prípravok pre včely jedovatý
• Vč 2 - Prípravok pre včely škodlivý
• Vč 3 - Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie,

pričom

• Vč 1 (jedovatý prípravok) sa nesmie používať na kvitnúcich porastoch navštevovaných včelami, na stromoch, kroch a iných rastlinách, ktoré sú včelami navštevované v čase kvetu, pri výskyte medovice alebo mimokvetového nektáru. Možno ho použiť len v takej vzdialenosti od kvitnúcich porastov, kvitnúcich stromov a krov navštevovaných včelami alebo od stanovišťa včelstiev, ktorá pri spôsobe použitia prípravku a aplikačného zariadenia pri sile a smere vetra zaručuje, že včely neprídu do styku s použitým prípravkom.
• Vč 2 (škodlivý prípravok) sa nesmie používať počas letu včiel na kvitnúcich porastoch navštevovaných včelami, na stromoch, kroch a iných rastlinách, ktoré sú včelami navštevované v čase kvetu, pri výskyte medovice alebo mimokvetového nektáru a aplikuje sa po ukončení letu včiel, najneskôr do 23.hodiny dňa. Za kvitnúci porast navštevovaný včelami sa považuje porast, kde na 1 m2 sa nachádzajú priemerne dve kvitnúce rastliny (vrátane kvitnúcich burín).
Prípravok pre včely jedovatý (Vč 1) alebo prípravok pre včely škodlivý (Vč 2) možno použiť počas denného letu včiel v okruhu 100 m okolo trvalého stanovišťa včelstiev len so súhlasom včelára.
Keďže najväčšie nebezpečenstvo pre včely z hľadiska intoxikácií predstavuje používanie insekticídov, u týchto prípravkov by ošetrovanie plodín malo byť samozrejmosťou výhradne vo večerných hodinách v čase, keď už včely nelietajú za znáškou. Zabránenie úletu postrekovej kvapaliny na necieľový porast navštevovaný včelami je možné zabezpečiť aplikáciou v bezveternom počasí.
• Pre Vč 3 prípravky (s prijateľným rizikom) vyhláška nestanovuje obmedzenia v používaní, avšak pokiaľ je na etikete daného prípravku uvedené ďalšie opatrenie na ochranu včiel, pestovateľ je povinný ho pri aplikácii prípravku zohľadniť.

PRE MINIMALIZÁCIU RIZIKA pre včely pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín je kľúčové:

• dodržanie určeného účelu a spôsobu použitia
• dodržiavanie návodu na použitie vrátane maximálnych autorizovaných aplikačných dávok
• rešpektovanie obmedzení v aplikácii prípravkov, ktoré vyplývajú z ich príslušného Vč označenia a osobitných bezpečnostných opatrení SPe 8 a ďalších doplňujúcich viet uvedených na etikete konkrétneho prípravku
• dodržiavanie správneho času aplikácie – hlavne insekticídnych prípravkov v mimoletovom čase včiel vo večerných hodinách
• nepoužívanie kombinácie prípravok + prípravok, ani kombinácie prípravok + hnojivo (z dôvodu ich možného synergického toxického účinku na včely) • aplikovanie prípravkov za bezvetria (z dôvodu zabránenia úletu postrekovej kvapaliny na necieľový porast navštevovaný včelami)

V prípade, že sa predsa len rozhodnete použiť chemický prípravok na ochranu rastlín, pozorne si prečítajte celú etiketu a pri aplikácii prípravkov dodržujte opatrenia na ochranu včiel."

Zdroj: Ochrana včelstiev pri používaní pesticídov - prípravkov na ochranu rastlín (informácie pre neprofesionálnych používateľov), Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, 949 01 Nitra, Vydané s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2020