Obsah

Generel zelene

Dokumentácia „Generel zelene“ je vypracovaná v zmysle zmluvy o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie dokumentácie „Generel zelene“ v Dunajskej Lužnej v rozsahu:

  1. inventarizácia a pasportizácia plôch zelene – základný prehlad o stave všetkých plôch zelene v správe obce – obsahuje základné údaje o plochách zelene a ich vegetacných prvkoch a zaclenenie plochy do intenzitnej triedy údržby
  2. generel zelene (ako územnoplánovací podklad podla zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky c. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
  3. mapa náhradnej výsadby s priemetom pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
  4. návrh VZN o zeleni.

Dokumentácia sa spracováva pre plochy zelene v správe obce Dunajská Lužná.
Riešené územie je vymedzené troma katastrálnymi územiami:
− Jánošíková (1 149,73 ha)
− Nová Lipnica (512,43 ha)
− Nové Košariská (1 033,12 ha)
a jeho celková výmera je 2 695,28 ha.

Generel zelene