Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“

 

Rok Úroveň vytriedenia
2023 53,88 %
2022 62,78 %
2021 64,44 %
2020 61,29 %
2019 50,61 %
2018 27,85 %