Triedený zber odpadov v obci

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou je napr. ELEKOS, s ktorou má naša obec uzatvorenú zmluvu.

V spolupráci so spoločnosťou ELEKOS obec občanov informujeme o systéme triedenia odpadov v obci a tiež o samotných aktivitách OZV.

Aplikácia Odvoz odpadu

Upozorňujeme občanov na mobilnú aplikáciu, ktorá Vám umožní mať údaje o vynášaní triedeného odpadu vo svojom mobile. Aplikácia Vás notifikáciou vopred upozorní, aby ste na zber triedeného odpadu nezabudli. Môžete si ju stiahnuť, je dostupná pod názvom Odvoz Odpadu pre Android v obchode Google Play.

Spôsob jej používania je bezplatný a jednoduchý.

Obec nie je správcom tejto aplikácie! Za prípadné chyby obec nezodpovedá.

Viac o aplikácii zistíte tu: https://odvoz-odpadu.eu/

S otázkami sa môžete obracať na správcu aplikácie prostredníctvom spomínanej webovej stránky.

app

Krátke videá a vzdelávacie materiály

Videá "Čo kam patrí?"

Ako správne triediť obaly od rýb a rybích výrobkov? (588.42 kB)

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Kam s odpadom z hrobových miest? (355.75 kB)

Šetriť životné prostredie môžeme aj v práci Typ: PDF dokument, Velkosť: 405.9 kB

Pamätajte si pravidlá

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

glpap

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. 
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV

Prečo sú kontajnery plné?

Aj vy ste si už položili takúto otázku? Od čoho vlastne závisí, koľko má obec kontajnerov a ako často sa vyvážajú? Samotný počet kontajnerov alebo vriec a to, aká bude frekvencia vývozov, spoločne nastavia zberová spoločnosť,  obec a organizácia zodpovednosti výrobcov.

Celé toto nastavenie sa v zmysle platnej legislatívy odvíja od toho, koľko odpadu sa podarilo obyvateľom vytriediť v predošlom roku. Na základe minuloročných vyzbieraných množstiev plastov, skla, papiera, obalov z kovov a kompozitných materiálov na báze lepenky (tzv. tetrapaky) sa vypočítajú štandardy triedeného zberu, ktoré stanovujú, na koľko litrov objemu zberných nádob má občan nárok. Za zbernú nádobu sa považuje kontajner, vrece, prípadne veľkokapacitný kontajner, podľa systému triedeného zberu, ktorý je v obci zavedený. Štandardy zberu odrážajú to, ako obyvatelia obce triedia – ak nádoby využívajú dostatočne, odpad riadne stláčajú, odovzdávajú ho v rámci triedeného zberu obce, v ďalšom roku sa automaticky pridávajú buď vývozy, alebo zberné nádoby. Ak však občania netriedia v dostatočnej miere, odpad nestláčajú (hlavne kartón a plastové fľaše), nádoby sa vyvážajú poloprázdne, prípadne sa vôbec nevyložia v deň vývozu, obci nevzniká nárok na posilnenie vývozov.

Vplyv predošlého roka

Ak si napríklad v minulom roku obyvatelia odkladali papier v domácnostiach, netriedili  ho do nádob na to určených, pretože ho odovzdávali deťom v rámci školských zberov, alebo ho rodiny vymieňali za toaletný papier pri mobilných výkupoch, kontajnery na papier sa neplnili. A množstvo vyzbieraného papiera bolo nízke. Podľa toho sa potom nastavila infraštruktúra na ďalší rok, kde sa, samozrejme, nižšie množstvo vyzbieraného materiálu odrazilo v nižšom počte kontajnerov alebo vriec, prípadne v znížení frekvencie ich vývozov. 

Ak však príde napríklad k výraznému poklesu cien druhotných surovín, ako v tomto období pri papieri – školské zbery sa zrazu prestanú organizovať, mobilní výkupcovia o papier tiež nejavia záujem a problém je na svete. Obyvatelia chcú papier vytriediť do kontajnerov, ale to množstvo sa do nich nezmestí, sú preplnené.

Jedným z dôvodov preplnených kontajnerov môže byť aj rýchly nárast počtu obyvateľov. Týka sa to najmä prudko sa rozširujúcich prímestských satelitov, kde je medziročné zvýšenie obyvateľov naozaj veľmi citeľné. Tento nárast sa môže odraziť aj v preplnenosti kontajnerov. Keďže v predchádzajúcom roku ešte títo noví obyvatelia odpad do kontajnerov v danej obci netriedili, vyskytol sa tam až tento rok, nebolo možné s ním počítať a bude sa s ním pri plánovaní infraštruktúry rátať až v ďalšom roku.

V takomto prípade  je riešením poskytnúť obyvateľom okrem kontajnerov aj vrecia. Tie sa po naplnení v deň zvozu uložia ku kontajnerom a zberová spoločnosť ich pri vývoze kontajnerov vyzbiera. Tento odpad sa bude pre obec evidovať ako vytriedený, pri výpočtoch štandardov zberu na ďalší rok sa infraštruktúra navýši a občanom bude môcť byť poskytnutý vyšší komfort pri triedení.

Čo s tým môžu urobiť občania?

V prvom rade občan musí rešpektovať zavedený systém zberu v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce. Ak občan zabudne vyložiť nádobu v deň zberu, musí počkať do ďalšieho vývozu. Je to jeho zodpovednosť, ktorú nemôže prenášať na plecia niekoho iného. Vytriedený odpad má vždy končiť  tam, kam patrí – vo vreciach či kontajneroch na triedený zber, prípadne na zbernom dvore.  Keď sa množstvo vytriedeného odpadu zvýši, navýši sa i poskytovaná infraštruktúra v budúcom roku.

Veľkým problémom je, že niekedy sa kontajnery javia oveľa plnšie, ako v skutočnosti sú. Ak sa pred vyhodením odpad nestlačí (napríklad zošliapnutím pri plastových fľašiach alebo postrihaním,  prípadne potrhaním a uložením na plocho pri kartónových krabiciach), zaberie v kontajneri až štvornásobne väčší objem. Kontajner sa tak síce opticky naplní, zberová spoločnosť však odváža predovšetkým vzduch. Prvým pravidlom je teda pred vyhodením odpad poriadne stlačiť. Ak nám skutočne záleží na životnom prostredí, musíme spoločne zodpovedne pristupovať aj k triedenému zberu. Zberové vozidlá produkujú emisie, ktoré znečisťujú ovzdušie a keď vozia vzduch (nestlačený odpad) je to veľký problém pre nás všetkých.

Pevne veríme, že spoločne nájdeme čo najoptimálnejšie riešenie na zlepšenie úrovne triedeného zberu s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie.

Ďakujeme Vám, že sa aktívne zapájate do systému triedeného zberu odpadov!