Sociálne služby

S účinnosťou od 1.7.2015 podľa Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov obci Dunajská Lužná poskytuje sociálne služby Ružová záhrada n.o., prvý kontakt je na obecnom úrade Dunajská Lužná, Zuzana Mészárosová, tel.č. 02/ 40 25 98 18.

Nezisková organizácia RUŽOVÁ ZÁHRADA vznikla 15.7.2008 a následne bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Bratislave odborom všeobecnej vnútornej správy, Staromestská 6, 814 40 Bratislava, podľa § 11 ods. 1  zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS-22861/259/2008-NO. Nezisková organizácia svoju činnosť upriamila na poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, konkrétne poskytovanie opatrovateľskej služby a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva na základe akreditácie MPSVaR SR.

Domáca opatrovateľská služba

Cieľom domácej opatrovateľskej služby je poskytnúť klientom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, zabezpečenie sociálnych aktivít a v prípade potreby nepretržitý dohľad alebo dohľad v určenom čase.

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

Časť I
Sebaobslužné úkony

a) Hygiena

1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,

e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

Časť II
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

Časť III
Základné sociálne aktivity

a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

Časť IV
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len "dohľad")

a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu.

Špecializované sociálne poradenstvo

Poskytovanie špecializovaného poradenstva reflektuje na potrebu seniorov a ŤZP rýchlo a ľahko získavať informácie o možnostiach riešenia problému, ktoré dnešná zložitá spoločnosť ponúka. Možností a spôsobov riešenia problémov je veľmi veľa a vzhľadom na komplikovanú legislatívu a sieť inštitúcií a vzhľadom na mnohé právne či iné normy, nie je pre väčšinu ľudí jednoduché dospieť ku konečnému riešeniu ich problémov, nehovoriac o senioroch či ŤZP. Z toho dôvodu je veľmi prínosné a žiadúce, aby existovala možnosť sprostredkovania všetkých dostupných a relevantných informácií týmto občanom, ktoré by im boli poskytnuté spôsobom pre nich zrozumiteľným a prijateľným. Okrem zabezpečovania adekvátnych informácií je v mnohých prípadoch potrebné poskytnúť aj konkrétnu pomoc pri zabezpečovaní a zariaďovaní konkrétnych úkonov, či už právnych alebo aj iných.

Okrem spomenutých občanov, ktorým je špecializované poradenstvo priamo určené, poskytuje sa taktiež rodinným príslušníkom týchto občanov, nakoľko predstavujú neoddeliteľnú súčasť ich života. Problém, ktorý trápi seniorov či ŤZP sa v neposlednej rade výrazne dotýka aj jeho rodinných príslušníkov, ktorí problémovú situáciu zdieľajú spolu s ním. V niektorých prípadoch problém seniora či ŤZP vyvoláva taktiež nadväzné problémy u týchto rodinných príslušníkov. Často krát nie je možné tieto problémy od seba oddeľovať, situáciu je potrebné vnímať komplexne a v súvislostiach, preto je prirodzené, že sociálny pracovník v záujme správneho pochopenia problému a správneho docielenia riešenia problému pracuje nielen so seniorom či ŤZP samotným, ale aj s jeho rodinou. Poskytovaním špecializovaného poradenstva nielen samotným seniorom či ŤZP ale aj ich rodinným príslušníkom prispeje k efektívnejšiemu a zmysluplnejšiemu poskytovaniu pomoci.

Kurzy opatrovania

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov - opatrovateľom podľa uvedeného  zákona je fyzická osoba, ktorá

a) má úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu,  alebo

b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Kurzy opatrovania sa vykonávajú na základe akreditácie MPSVaR SR.

Opatrovateľskú službu vykonávajú zamestnanci, ktorí majú vzdelanie a dostatočnú prax  v opatrovaní seniorov.