2. rozpočtové opatrenie 2019

Uznesením č. 2019/06-10 zo dňa 25.06.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2019:

Bežné výdavky

Program 5.1.2 – Opravy a Údržba ciest navýšenie o 40 750,- (výtlky v obci 13 500,- + okolie fontány Jánošíková 15 250,- , oprava kanalizácie ZŠ 12 000,-+oprava zámkovej dlažby pri zvonici NL 2 500,-)

Program 6.1.1. – Mzdy navýšenie o 66 721,-

Program 6.1.3. - Energie navýšenie o 1 000,-

Program 6.1.7. –  Interiérové vybavenie navýšenie o 32 833,-

Program 6.1.9. – Kancel. stroje navýšenie o 2 500,-

Program 6.1.11. – Knihy, pomôcky navýšenie o 2 000,-

Program 6.1.17. – Všeobecné služby navýšenie o 1 550,-

Program 6.1.19. – Stravovanie zamestnancov navýšenie o 4 693,-

Program 6.1.21. – Prídel do SF navýšenie o 2 000,-

Program 6.1.23. – Dane KO navýšenie o 12,-

Program 6.1.25. – Na nemocenské dávky navýšenie o 2 800,-

Program 6.1.26. – Reprezentačné navýšenie o 1 500,-

Program 6.1.28. – Transfer lyžiarsky navýšenie o 450,-

Program 6.2.1. – Mzdy navýšenie o 9 157,-

Program 6.2.3. – Všeobecný materiál zníženie o 250,-

Program 6.2.7. – Všeobecné služby zníženie o 2 000,-

Program 6.2.8. – Interiérové vybavenie zníženie o 4 014,-

Program 6.5.1. – Mzdy navýšenie o 29 908,-

Program 6.5.3. – Energie navýšenie o 3 900,-

Program 6.5.4. – Poštovné navýšenie o 400,-

Program 6.5.5. – Interiérové vybavenie navýšenie o 500,-

Program 6.5.6. – Výpočtová technika navýšenie o 2 250,-

Program 6.5.7. – Stroje a prístroje navýšenie o 1 000,-

Program 6.5.8. – Všeobecný materiál navýšenie o 800,-

Program 6.5.9. – Knihy, pomôcky navýšenie o 1 495,-

Program 6.5.10. – Pracovné odevy navýšenie o 200,-

Program 6.5.11. – Opravy výp. technika navýšenie o 500,-

Program 6.5.12. – Opravy strojov navýšenie o 500,-

Program 6.5.13. – Opravy budov navýšenie o 1 000,-

Program 6.5.15. – Všeobecné služby navýšenie o 1 285,-

Program 6.5.17. – Stravovanie zamestnancov navýšenie o 1 200,-

Program 6.5.18. – Prídel do SF navýšenie o 200,-

Program 6.5.19. – Odmeny na základne dohôd navýšenie o 500,-

Program 8.3.7. – Všeobecné služby navýšenie o 7 000,-

Program 8.3.9. – Údržba budov navýšenie o 77 000,-

Program 9.3.10. – Obnova a výsadba stromoradia NK - BSK navýšenie o 3 825,-77 000,-

Program 9.3.11. – Obnova a výsadba stromoradia NK spoluúčasť navýšenie o 3 218,-

Program 9.2.6. – údržba verejnej zelene navýšenie o 8 000,-

Program 9.3.12. – kyvadlová doprava navýšenie o 20 000,-

Bežné príjmy

Poplatok za rozvoj navýšenie o 170 000,-

Poplatky stavebné navýšenie o 7 000,-

Príjmy ŠKD od rodičov navýšenie o 6 893,-

Príjmy MŠ od rodičov navýšenie o 5 202,-

Príjmy ZŠ navýšenie o 15 327,-

Dotácia na základné vzdelanie navýšenie o 104 370,-

Dotácia na vzdelávacie poukazy zníženie o 288,-

Dotácia na MŠ zníženie o 929,-

Dotácia na škola v prírode / lyžiarsky výcvik zníženie o 1 350,-

Dotácia BSK projekt Obnova a výsadba stromoradia NK navýšenie o 3 825,-

Kapitálové výdavky

Program 9.3.12 – MŠ NK projektová dokumentácia - navýšenie o 28 200,-

Program 9.3.13 – Štefánikov park navýšenie o 3 500,-

Program 9.3.14 – Štúdie, projekty navýšenie o 1 000,-

Program 9.3.15 – Prestavba budovy obce na ZŠ navýšenie o 46 200,-

Program 9.3.20. – Obnova a výsadba stromoradia NK - fontánka navýšenie o 4 000,-

Program 9.3.19. – klimatizácia OcÚ navýšenie o 11 000,-

Kapitálové príjmy

Príjem predaj kapitálových aktív - pozemky navýšenie o 10 000,-

Schválené 2. rozpočtové opatrenie - Bežné výdavky

Schválené 2. rozpočtové opatrenie - Bežné príjmy

Schválené 2. rozpočtové opatrenie - Kapitálové výdavky

Schválené 2. rozpočtové opatrenie - Kapitálové príjmy