Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2008 a viacročný rozpočet

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
 
    skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
           
  SPOLU v tis. Sk 26 213 31 373 2 660 660
           
233 Príjem z predaja pozemkov za školou 9 835 0 0 0
233 Príjem z predaja pozemkov - zberový dvor 0 9 820 0 0
233 Predaj pozemkov pri ZIPP 0 9 600 0 0
233 Predaj pozemkov pri tenisovom centre 0 3 000 0 0
321 Ostatný predaj pozemkov - iné drobné predaje 267 1 300 500 500
321 Predaj pozemku pri pri trafostanici 0 0 2 000 0
321 Príjem z predaja KDS 0 2 000 0 0
321 MKS - rekonštrukcia - projekty 0 1 425 0 0
321 IBV Stašiniak - vodovod, kanal., MŽP - EF 0 160 160 160
321 Príspevky na kanalizáciu 1 339 0 0 0
321 Príspevky na občiansku vybavenosť 2 960 0 0 0
322 Cyklistická cesta - Eurofondy 10 212 0 0 0
322 Cyklistická cesta - vlastné zdroje 1 600 0 0 0
233 Predaj pozemku v areáli MŠ N.K. 0 3 768 0 0
321 Predaj pozemku pri ČOV 0 300 0 0
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
 
    skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
           
  SPOLU v tis. Sk 20 764 26 844 15 280 9 670
           
  SPRÁVA ÚRADU 01116 2 433 3 500 1 500 400
717 Rekonštrukcia budovy obecného úradu stará časť 1 190 0 0 0
717 Rekonštrukcia budovy obecného úradu, stará časť -sociál.zar., sobášna miest. (1 200 tis.Sk) + dokonč. prístavby 800 tis. Sk (pochôdzna strecha + odstránenie závad) 0 2 000 0 0
717 Rekonštrukcia budovy obecného úradu ( strecha nad zasadačkou, zateplenie celá strecha) 0 800 800 200
717 Interiérové vybavenie budovy OcU - prístavba, starej budovy - podateľňa, archív, staveb.úrad 432 300 50 50
714 Počítačová sieť, internet, v prístavbe (v r. 2 007), obnova PC, softwery 190 300 50 50
714 Digitálna telefónna ústredňa, alarm 277 0 0 0
713 Komunálna technika (HS - kosačka, píla, iné) 344 100 100 100
713 Osobné motor. vozidlo - úžitkové 0 0 500 0
           
  CESTNÁ DOPRAVA 0451 1 683 2 630 3 370 2 870
716 Projektová dokumentácia-doprava I/63 + zameranie a výkup pozemkov 0 900 0 0
717 Komunik.a IS pre IBV objekty verejnej splašk.vody-Stašiniak 0 160 0 0
716 Projekty, otvorenie nových ulíc, chodníky 0 150 150 150
717 Úprava dažďových vpustí 97 120 120 120
717 Vsakovačky a priekopy 0 300 100 100
717 Komunikácia Kelemen 0 0 500 0
717 Cesta Zdravotnícka 0 1 000 0 0
717 Iné komunikácie a chodníky 908 0 2 500 2 500
717 Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja - 5% vlastné náklady 537 0 0 0
717 Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja - zábrany pre vjazd vozidiel 141 0 0 0
           
  ROZVOJ OBCE 0620 16 648 20 714 10 410 6 400
713 Multikára - auto- úžitkové vozidlo 0 2 000 0 0
716 Projekty - revitalizácia centra obce (nám.sv.Martina) 0 1 000 0 0
717 Revitalizácia centra obce - realizácia v etapách 0 0 0 3 000
716 Projekty - výstavba nájomných bytov 0 0 0 0
717 Výstavba nájomných bytov 0 0 0 0
716 Práce vykonané na PD ZŠ - rekonštrukcia v mes.09.-11.2 007   74 0 0
716 Projekty - rekonštrukcia kanalizácie ZŠ + dievč. toaliet, voda 0 100 400 100
717 Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ + dievč. toaliet, realizácia 0 1 000 500 0
716 MKS - rekonštrukcia časti strechy 49 300 0 0
717 MKS - inv.náklady rekonštrukc., revital.a prístavba 5% 0 2 000 0 0
717 MKS - revital., rekonštr., neuznané náklady 0 4 214 0 0
717 MKS - sála, pódium, vybavenie interiéru (stoličky...) 0 300 200 200
717 MKS - realizácia protipož.zar., vrátane opony a autor. dozor   1 500 0 0
717 Prekládka vody a kanalizácie MKS 0 420 0 0
717 Program hospodárskeho a soc. rozvoja obce - 5% účasť obce 0 21 100 100
717 Verejné osvetlenie - realizované + gen.rekonštrukcia 423 500 3 500 500
717 Cintorín Jánošíková - plot, chodník   950 0 0
716 Cintorín N.Košariská - projekty - oplotenie a dom smútku 5%   200 0 0
717 Cintorín N.Košariská - realizácia   0 2 000 3 000
717 Cintorín N. Košariská-oprava chodníka   200 0 0
717 Cintorín N.Lipnica - predĺženie chodníka   250 0 0
717 Autobusové zastávky 2 ks (Gruner Miloslavovská) 300 300 0 0
717 Zmeny a doplnky k územnému plánu + digitalizácia 150 50 30 30
717 Prístavba garáže OcU, brány 0 550 0 0
717 Prístavba garáže OcU, brány - projekty 16 0 0 0
717 MR v nových uliciach 179 200 150 150
717 Infokanál 0 60 30 20
717 Rekonštrukcia kotolne OcÚ 321 600 0 0
717 Budovanie betónovej plochy pod zberné nádoby 0 200 50 0
716 Projekty - viacúčelový športový areál (doplnenie PD) 0 500 0 0
717 Viacúčelový športový areál - realizácia 5% + neuzn. Náklady 0 0 3 000 2 000
717 MŠ - výmena okien, rekonštrukcia (budova stacionára) 2 060 0 0 0
716 Stacionár - zníženie energet.náročnosti - projekty 5%   100 0 0
717 Stacionár - zníženie energet.náročnosti - realizácia 5%   0 150 0
717 MŠ - Brezová - projekty-zníženie energet.náročnosti zatepl. 0 0 0 0
717 MŠ - Brezová - výmena okien a vchod. dverí 0 650 0 0
717 MŠ N.Lipnica 417 - výmena okien 0 670 0 0
717 MŠ N. Lipnica 417 - zateplenie a obnova fasády (1/4) 0 0 0 0
717 MŠ N.Lipnica 394 - výmena okien a obnova fasády 0 0 300 300
717 Nákup auta pre rozvoz stravy MŠ a dôchodcom 0 200 0 0
717 Motorová kosačka pre OFK 0 305 0 0
717 Chodník na štadióne OFK 75 0 0 0
717 Vstupné dvere pre ZŠ - 2 ks 48 0 0 0
717 Linka box - ring 65 0 0 0
717 Cyklistická cesta - Eurofondy 10 212 0 0 0
717 Cyklistická cesta - vlastné zdroje 1 684 0 0 0
717 Dokončenie futbalového ihriska 98 100 0 0
717 Chodník N.Lipnica MŠ - Drlík 968 0 0 0
717 PD MŠ Nová Lipnica 394 0 1 200 0 0
 

Schválené uznesením č. 2 008/04-04 dňa 15.04.2008