Miestna daň za ubytovanie

Kontaktné osoby - dvere č. 15

Mgr. Viera Dikošová

Ing. Lenka Szárazová

Daň z ubytovania sa platí za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení.

Pod ubytovacím zariadením rozumieme hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný vybranú daň odviesť správcovi dane v lehote do 15. dňa ukončenia kalendárneho mesiaca.

Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku. Sadzba dane je 0,50€ za fyzickú osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení.

Tlačivá:

Oznámenie o ubytovaní, tlačivo pre fyzické aj právnické osoby k dani z ubytovania

Legislavíva:

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie