Určenie otcovstva

Kontaktná osoba - dvere č. 9

matrikárka Lucia Gažíková

Určenie otcovstva je možné vykonať na ktoromkoľvek matričnom úrade, a to súhlasným vyhlásením rodičov do zápisnice.

Spôsob vybavenia:

Zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi.

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa

Čo potrebujete:

  • preukaz totožnosti obidvoch rodičov
  • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

Určenie otcovstva po narodení dieťaťa

Čo potrebujete:

  • preukaz totožnosti obidvoch rodičov
  • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • rodný list dieťaťa

Odporúča sa riešiť priamo na matrike, ktorá vydala rodný list dieťaťa.

Správny poplatok:

bezplatne (0,- €)