1. rozpočtové opatrenie 2019

Uznesením č. 2019/04-04 zo dňa 30.04.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2019:

Bežné výdavky

Program 5.1.2 - Opravy a Údržba ciest navýšenie o 18 300,- (oprava príjazdovej spevnenej plochy)

Program 4.1.6.- Nákup kompostéry - dotácia envirofond - vlastné zdroje navýšenie o 8 619,-

Program 4.1.7.- Nákup kompostéry - dotácia envirofond - cudzie zdroje navýšenie o 163 770,-

Program 4.1.9.- Údržba zberového dvora (oprava spevnenej plochy pod plasty) navýšenie o 7 800,-

Program 6.3.1. - Mzdy navýšenie o 13 166,-

Program 6.3.2. - Energie zníženie o 1 000,-

Program 6.3.11. - Všeobecné služby zníženie o 800,-

Program 6.3.18. - Transfer odchodné navýšenie o 368,-

Program 6.3.19. - Nákup potravín navýšenie o 6 511

Program 6.4.1. - Mzdy navýšenie o 3 502,-

Program 6.4.4. - Všeobecný materiál navýšenie o 4 000,-

Program 11.1.33.- Projekt ZŠ dotácia 95% navýšenie o 33 618,-

Program 11.1.33. - Projekt ZŠ spoluúčasť obce 5% navýšenie o 1 769,-

Bežné príjmy

Príjmy ZUŠ od rodičov navýšenie o 7 502,-

Príjmy ŠJ od rodičov navýšenie o 5 000,-

Príjmy ŠJ za stravné zníženie o 14 873,-

Dotácia na obedy zadarmo Jedáleň navýšenie o 21 384,-

Dotácia MPaRVSR - projekt Škola navýšenie o 33 618,-

Dotácia kompostéry navýšenie o 163 770,-

Kapitálové výdavky

Program 9.3.30 - Vybudovanie spevnenej plochy zberový dvor zníženie o 8 000,-

Schválené 1. rozpočtové opatrenie 2019 - Príjmy bežné

Schválené 1. rozpočtové opatrenie 2019 - Príjmy kapitálové

Schválené 1. rozpočtové opatrenie 2019 - Výdavky bežné

Schválené 1. rozpočtové opatrenie 2019 - Výdavky kapitálové