Spoznávajme svoju históriu – neprestávajme v udržiavaní družby s obcou Priepasné - 2013

Spolok rodákov M.R.Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej

v rámci dlhodobého projektu „Spoznávajme svoju históriu“ uskutočnil v spolupráci s OcÚ pre svojich členov, sympatizantov a občanov zájazd v sobotu 20. júla 2013 pri príležitosti 133. výročia narodenia generála M.R.Štefánika.

Štyridsaťpäť pútnikov navštívilo starobylé slovanské mesto Skalica, ktoré sa nachádza na hraniciach s Českou republikou. V 19. storočí sa mesto stalo centrom národného života na západnom Slovensku a mesto je známe okrem vinohradníctva, tlačiarenského priemyslu, výrobou chutného pečiva – trdelníka, ale aj svojou úctou k tradíciám a k sprístupňovaniu pamiatok. Mesto preslávili „františkáni“, ktorí priniesli najmä vzdelanie, ale aj také osobnosti, ako Janko Blaho - spevák, Jozef Holý - dramatik, František Krištof Veselý - spevák, Daniel Lichard – evanjelický farár, Škarnicel – zakladateľ prvej kníhtlačiarne v meste, ale aj známy hokejista Žigmund Pálfy. Dozvedeli sme aj o tom, že mesto má 15 kostolov a videli sme mnoho zaujímavostí, napr. v Dome kultúry, ktorý je dielom známeho architekta Dušana Jurkoviča, sa nachádza jedinečná maľovaná divadelná opona, ale aj pec, v ktorej sa pečie známy skalický trdelník. Mesto sa v roku 1918 po vzniku prvej ČSR stalo na pár dní sídlom Dočasnej vlády pre Slovensko.

V rodisku M.R.Štefánika, v Košariskách, sa k nám pridal aj starosta pán Jurčík so svojou manželkou. Po roku sme opäť navštívili expozíciu múzea M.R.Štefánika, položili kvety k pamätníčku na dvore, ako aj ku hrobu jeho rodičov.

Naše putovanie pokračovalo do družobnej obce Priepasné, kde sa k nám pridali dvaja poslanci, a to páni Jánošík a Tesárik. Po srdečnom privítaní starostom obce pánom Czerem na nádvorí obecného sme položili kyticu k pamätníku. Pri strome – dube - priateľstva, všetci účastníci stretnutia spievali pieseň „Na kráľovej holi“ s textom aj dvoch nových slôh, ktoré hovoria o pevnom priateľstve medzi našimi obcami a láske k rodnej zemi (...v priepasňanskej zemi rastie dub zelený, nesie on priateľstvo lásky k rodnej zemi, ...). K tejto piesni sme pridali aj ďalšie – Ešte som nevidel tak dievčatko plakať, ktorú sme venovali čestnému občanovi Dunajskej Lužnej exstarostovi obce Priepasné pánovi Valihorovi, ktorý oslávil v tomto roku životné jubileum sedemdesiat rokov. Nášmu rodákovi M.R.Štefánikovi sme zaspievali pieseň Koník beží po nábreží. Pri posedení a občerstvení, ktoré nám priatelia pripravili, nám starosta obce pán Czere prezentoval výsledky ich práce v uplynulom období (prácu Jednoty dôchodcov, Červeného kríža, Futbalového klubu). V rámci diskusie “Keď priatelia si majú čo povedať“, sme si okrem iného aj minútou ticha uctili pamiatku pána Gajdoša, člena Spolku a vedúceho speváckej skupiny Veterán, ktorý na začiatku roka zomrel. Pred záverečnou piesňou, pred odchodom na poslednú zastávku nášho celodenného putovania na Bradlo, sme sa našim hostiteľom poďakovali a pozvali sme ich na stretnutie k nám, ktoré pripravujeme na mesiac október.

Cesta domov nám ubehla rýchlo, lebo sme celý čas prespievali. Čo dodať na záver. Počasie nám prialo, získali sme nové priateľstvá, nové informácie, nové zážitky. Ďakujem všetkým účastníkom za príjemné spoločenstvo pri potulkách za históriou, najmä najstarším účastníkom, a to: pani Slávikovej, pani Ivanovej, pani Hrajnohovej a pánovi Jánovi Kyščiakovi, čestnému občanovi obce Priepasné, ale aj najmladším účastníkom: Ivkovi Fajnorovi a Adamkovi Petrášovi a tiež všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh zájazdu.

Želám si, aby pestovanie našej historickej pamäti nestrácalo na dôležitosti v našich životoch, aby sme v putovaní za históriou aj v budúcnosti pokračovali, ale aj v udržiavaní družby s obcou Priepasné.

Oľga Reptová

Poznámka administrátora: Fotodokumentáciu hostiteľov nájdete na Facebooku: Stretnutie rodákov 2013 - Od uživatele Priepasné - krása v každom zákutí. Miesto: Priepasné 20. júla 2013.