Aktuality 2017

OMAPO, o.z. – poskytuje 17 rokov prepravnú službu  v mikroregióne Pridunajsko

Prepravná služba je  sociálna služba, ktorú  poskytuje občianske združenie OMAPO v zmysle  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v spolupráci s obecnými úradmi mikroregiónu Pridunajsko od roku 2000. Mikroregión Pridunajsko združuje obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka, ktoré sa nachádzajú neďaleko Bratislavy, nie sú od seba vzdialené veľkými vzdialenosťami, čo podporilo možnosť realizácie projektu – zriadenie prepravnej služby prostredníctvom sociálneho taxíka v septembri 2000.

Demografický vývoj spoločnosti vo všeobecnosti smeruje k zvyšovaniu podielu postproduktívnej časti obyvateľstva, nevynímajúc daný mikroregión, kde táto kategória predstavuje 25 % a bude mať zvyšujúci trend. Preto je opodstatnené pripravovať projekty, ktoré pomôžu aj v živote seniorov. Je to najpočetnejšia cieľová skupina, ktorá túto službu v mikroregióne využíva, ale aj v našej obci.

Prepravná služba je určená cieľovým skupinám občanov mikroregiónu –

  • občanom so zdravotným postihnutím
  • seniorom
  • invalidným dôchodcom
  • rodičom s deťmi.

Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke.

Prevádzka je finančne zabezpečená prostredníctvom príspevkov jednotlivých obcí, ako aj participujúcou čiastkou poberateľa služby – občana vo výške,  dnes ani nie dvojnásobku cestovného autobusovou dopravou, ako aj príspevkami získaných v rámci 2% z daní.

Zmeny, ktoré pre občanov realizovaný projekt prináša, sú najmä v skutočnostiach, že prepravná služba je poskytovaná predovšetkým pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorým zabezpečujeme transport  do zdravotných zariadení ( napr. aj na kúpeľnú liečbu ) do  verejných inštitúcií. Pre mnohých osamelých ( najmä seniorov ) je to odstránenie pocitu nepotrebnosti, pretože ich v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom tejto služby môžeme na ne dopraviť  a  nevynímajúc pre rodičov s deťmi pomoc neodmysliteľná, keď sa  nemusia s kočíkmi presúvať na rôzne terapeutické cvičenia, či na rôzne iné aktivity. Prepravná službá je stále žiadaná, a to aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch ide o odľahčenie príbuzných, keď si títo nemusia brať voľno z práce.

V roku 2016   bola prepravná služba poskytnutá našim občanom v 750   prípadoch.

Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe viac a ako vlastne funguje?

Ak službu potrebujete, stačí, ak sa najneskôr deň vopred skontaktujete s manažérkou prepravnej služby na tel. č. 0907 365 572, ktorá Vám poskytne  informácie o tejto službe. Cenník prepravnej služby je k dispozícii aj na obecnom úrade, resp. aj na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.sk/občan/Omapo-prepravná služba

Ak sa rozhodnete aj Vy podporiť túto adresnú službu  2% zo svojej dane, môžete tak urobiť do 30. apríla 2017. Uvádzame naše údaje o prijímateľovi na sumu zo zaplatenej dane:

Obchodné meno a názov: OMAPO, občianske združenie, Sídlo: Dunajská Lužná č. 259/16, PSČ: 900 42, Právna forma: občianske združenie, IČO: 31802192. Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane z príjmov FO je k dispozícii na Obecnom úrade, alebo u manažérky prepravnej služby na adrese  Krajná 5, Dunajská Lužná..

Oľga Reptová

štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO