Henkyho jazdci - Henky Riders Dunajská Lužná

Právna forma: Občianské Združenie – Športový klub

IČO: 424 167 10

Kontaktná osoba : Linda Danihelová

Telefónne číslo: 0902 657 320

Sídlo prevádzky: Rekreačná ulica, časť Jánošíková, obec Dunajská Lužná

Adresa o.z. + poštovný styk: Cyprichová 14, Bratislava, 831 54

Charakteristika Organizácie:

HENKYHO Jazdci/HENKY Riders (HJ/HR) je dobrovoľná, nepolitická, občianska organizácia, ktorá združuje záujemcov (jednotlivcov aj kolektívy) o športové odvetvie cyklistiky a bikrosu (BMX). Klub HR je dobrovoľne začlenený v Slovenskom zväze cyklistiky a Slovenskej asociácii BMX. Pripravuje jazdcov na olympijský šport BMX a realizuje aj prípravy Slovenskej Reprezentácie a aj CTM (Centrum Talentovej Mládeže).

Poslaním HENKY Riders je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, v oblasti telesnej výchovy, športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, k zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami, k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času (tréningy, súťaže, turnaje a pod.).