Hodonín, Košariská, Priepasné 2015

Spolok rodákov M.R.Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej si pripomenul 135. výročie  narodenia M.R.Štefánika v rámci dlhodobého projektu Spoznávajme svoju históriu návštevou niekoľkých významných miest  moravského a podbradlianskeho kraja.

V sobotu 25. júla  sa skoro ráno pohol autobus s 50 členmi a sympatizantami pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika za históriou tentokrát nielen po Slovensku, ale aj na Moravu.V deň, kedy sa v rodnej obci M.R.Štefánika, v Košariskách, konala od 13. hod. spomienková slávnosť pri 135. výročí sme dopoludnia navštívili rodné mesto prvého prezidenta 1. ČSR Hodonín. Návštevu mesta sme zvolili najmä preto, že T.G.Masaryk bol spolupracovník a spoluzakladateľ 1. ČSR spolu s generálom Dr. M.R.Štefánikom a E. Benešom.Na radnici nás privítal miestostarosta pán Vojtech Salajka a vyjadril úprimnú radosťz našej návštevy. Krátko nám predstavil históriu vzniku mesta, jeho najvýznamnejšie historické, kultúrne a spoločenské ustanovizne. Po oficiálnych príhovoroch pána starostu Štefana Jurčka a pani Oľgy Reptovej, predsedníčky pobočky Spolku, sme odovzdali dar - obraz M.R.Štefánika ako spomienku na návštevu a zaspievali sme spoločne pieseň „V Hodoníne za vojáčka ma vzali“. Pár chvíľ sme zotrvali v priateľskom rozhovore a potom sme si prezreli radnicu, v ktorej sa nachádza aj prekrásna galéria všetkých starostov mesta od jeho vzniku.Navštívili sme aj Masarykovo múzeum, ktoré sa nachádza v zámočku zo 17. storočia a je v ňom umiestnená jediná stála expozícia v Česku venovaná osobnosti T.G.Masaryka. V múzeu sme mali možnosť sa oboznámiť s jeho životom a dielom, ale aj s rôznymi menej známymi informáciami vzťahujúce sa k jeho menu .Mnohých z nás prekvapila skutočnosť, že sprievodkyňa v prezentácii nespomenula meno M.R.Štefánika, hoci v mnohých dokumentoch v múzeu jeho meno sa uvádzalo a súčasťou boli aj jeho fotografie. Po predložení otázok viacerých účastníkov sprievodkyňa podala vysvetlenie , že to nie je zámer, ale že expozícia je zameraná na prezentáciu života prezidenta. Po položení kvetov k jeho soche na námestí 17. listopadu sme pokračovali na ceste do Košarísk, kde sme sa o 13. hod. zúčastnili oficiálnej  spomienkovej slávnosti 135. výročia narodenia generála Dr. M. R. Štefánika položením kvetov. Naša delegácia právom vzbudzovala pozornosť všetkých účastníkov, pretože sme mali aj dvoch členov vo vyšívaných košeliach.Až do 16. hod. sme mali možnosť navštíviť sprievodné akcie, ktoré boli v kostole pod názvom „Osudy pozostalosti M.R.Štefánika (prednášky, spomienky, predstavenie reinštalovanej expozície M.R.Štefánika), ktoré pripravilo SNM. Tiež sme zašli na cintorín a položili kvety k hrobu jeho rodičov a odtiaľ sme sa vybrali na náštevu družobnej obce Priepasné. Na nádvorí obecného úradu, kde je dominantou pamätníček M.R.Štefánika v podobe pyramídy, nás privítal starosta obce, pán Peter Czere spolu s ďalšími Priepasňancami.Nechýbal medzi nimi čestný občan Dunajskej Lužnej, exstarosta Vladislav Valihora , ale aj starosta obce Krajné. Po položení kvetov a poklonení sa pamiatke nášmu rodákovi sme prešli pár metrov a vytvorili polkruh pri Strome priateľstva z roku 2010, kde tradične spievame hymnickú pieseň „Na Kráľovej holi“ s textom 2. a 3. slohy so slovami, koré vypovedajú o našom vzájomnom priateľstve medzi občanmi oboch obcí.Pri tejto príležitosti priniesol pán Jandačka, veľký nadšenec sadenia stromov priateľstva a zástupca MS v Šamoríne, potomka pôvodného duba, ktorý rastie do krásy. Jeho poslanie predstavil exstarosta našej obce pán Ladislav Cingel. Po milom a úprimnom privítaní a po občerstvení sa časť účastníkov presunula do múzea tradičnej kultúry do časti Batíková , kde  nás pani Betka Krásna s manželom srdečne privítala a predstavila novú časť expozície, a to zbierku krojovaných bábik, ako aj starodávnych bábik. Do zbierky sme prispeli aspoň jedným exponátom, bábikou v košarišskom kroji .Cesta domov ubehla rýchlo,v autobuse sa niesla vrava medzi susedmi a po náročnom dni, v ktorom teplota vzduchu neklesla pod 30° C sme sa pár minút po 20. hodine ocitli v našej obci. Atmosféra bola medzi účastníkmi dobrá a organizátori zo Spolku rodákov cítili spokojnosť účastníkov, ktorú slovami vďaky  predniesla za všetkých pani Anka Ághová, členka Spolku, ale aj obecná kronikárka. Opäť sme prežili deň plný nových možností stretnutí so skvelými ľuďmi, ale aj možností spoznať čriepky histórie, ktorá spája slovenský a český národ.. Vďaka všetkým účastníkom tohoročného putovania, aj tým, ktorí prispeli k jeho bezproblémovému priebehu Fotodokumentáciu zabezpečili pp. Pavelková aRybárová, ktorú si môžete v skrátenej verzii pozrieť na webovskej stránke obce v časti Kultúra a organizácie/Spolok rodákov/Spoznávajme svoju históriu 2015.

Oľga Reptová

p.s. Dňa 21. júla, v podvečerných hodinách, v deň výročia narodenia M.R.Štefánika si pár členov Spolku uctilo pamiatku aj pri pamätníku v našej obci v areáli pred ev. kostolom.